University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Reference Rules File(s)
IUV 4/2024

Instruction of the Vice-Rector's Office for Studies and Management on the management of enrollment receipts for the academic year 2024-2025.

IUV 3/2024

Instrucció de la Gerència sobre el Pla de Tutorització per a Esportistes d'Elit de la Universitat de València.

IUV 2/2024

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la flexibilització del règim de teletreball durant el mes d'agost de 2024.

IUV 1/2024

Instrucció sobre el règim i la tramitació dels contractes menors

+ info

La Instrucció regula el règim i la tramitació dels contractes menors en la UV, amb especial atenció al procediment d'adjudicació.

-info
IUV 8/2023

Instruction on supporting documentation for the justification of expenses in service commission and registration files.

IUV 7/2023

Management instruction on the economic management of official university master's studies (7/2023)

IUV 6/2023

Management instruction on the time commitment of the research staff in charge of the budget chapter VI (6/2023)

IUV 5/2023

Management Instruction on the closing operations of the accounting for fiscal year 2023

IUV 4/2023

Flexibilització del règim de teletreball durant el mes d'agost de 2023

+ info

La instrucció modifica el reglament de teletreball atenent les especials circumstàncies del període estival d’atenció reduïda als usuaris i usuàries i el tancament d’edificis.

-info
IUV 3/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre interconnexió i desviament de telefonades del personal d'administració i serveis que desenvolupe jornades en règim de teletreball.

IUV 1/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre comunicats mèdics d'incapacitat temporal i prestacions per naixement i cura de menor.

+ info

Aquesta instrucció fixa les normes per a la gestió dels comunicats mèdics d’Incapacitat Temporal (IT) i les prestacions per naixement i cura de menor (NICM) del personal de la UV adscrit al Règim General de la Seguretat Social, amb excepció del PDI funcionari de carrera que estiguera adscrit a aquest règim.

-info
IUV 3/2022

Instrucció de Gerència sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2022

IUV 2/2022

Instruction of the Vice-Rector's Office for Studies and Management on the management of enrollment receipts for the academic year 2022-2023

IUV 1/2022

Management Instruction on preventive measures as a result of the situation generated by the transmission of COVID-19

IUV 10/2021

Management Instruction on the closing operations of the accounting for fiscal year 2021

IUV 9/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió econòmica dels estudis de màster universitari oficial.

IUV 8/2021

Instrucció del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i la Gerència sobre la gestió dels rebuts de matrícula del curs acadèmic 2021-2022 (8/2021)

IUV 7/2021

Instrucció 7/2021 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària. (Referència IUV 7/2021)

IUV 6/2021

Instrucció de la Gerència de la UV sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la invetigació, como a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 5/2021

Instrucció de la Gerència sobre el tancament de dependències de la Universitat de València

IUV 4/2021

Instrucció de la Gerència sobre el règim i la tramitació dels contractes menors.

IUV 3/2021

Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19.

IUV 2/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària

IUV 1/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el permís per naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2021

IUV 19/2020

Instrucció sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l’exercici 2020

IUV 18/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l'àmbit del funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del PAS per al període de nova normalitat

IUV 17/2020

Instructions from the Office of the General Manager of the Universitat de València in matters of preventive measures due to the COVID-19 transmission.

IUV 16/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV 10/2020 sobre les mesures excepcionals d’accés

IUV 15/2020

Instrucció de derogació de la instrucció IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica

IUV 14/2020

Instrucció de modificació de la instrucció IUV10/2020 sobre les mesures excepcionals d'accés

IUV 13/2020

Instructions from the Office of the General Manager of the Universitat de València on mesures in the field of PAS and research support staff for the new normality.

IUV 12/2020

IUV 12/2020. Instrucció sobre la gestió de rebuts de matrícula del curs acadèmic 2020-2021.

IUV 11/2020

IUV 11/2020. Instrucció de mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació per al període de desescalada

IUV 10/2020

IUV 10/2020. Instrucció sobre les mesures excepcionals d’accés

IUV 9/2020

IUV 9/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 8/2020

IUV 8/2020. Instrucció de modificació de la instrucció IUV 6/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica.

IUV 7/2020

IUV 7/2020. Instrucció sobre la planificació i la gestió de la recuperació progressiva de l'activitat presencial

IUV 6/2020

IUV 6/2020, Instrucció sobre la contractació i la gestió econòmica durant la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19

IUV 5/2020

Instrucció de la Gerència de la UV IUV 5/2020 sobre serveis essencials i tancament d'instal·lacions a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia Covid-19

IUV 4/2020

Instrucció de la Gerència de la UV 4/2020 sobre mesures excepcionals d'accés, obertura, manteniment, neteja i mobilitat entre edificis a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia Covid-19

IUV 3/2020

Instrucció de la Gerència de la UV IUV 3/2020 de mesures en l'àmbit del PAS com a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19

IUV 2/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2020

IUV 1/2020

Instrucció sobre el permís per al progenitor diferent de la mare biològica per naixement 2020

IUV 11/2019

Instrucció sobre la gestió econòmica de màster universitari oficial

IUV 10/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de la comptabilitat de l'exercici 2019 (IUV 10/2019)

IUV 9/2019

Instrucció sobre vehicles motoritzats en zones per vianants

IUV 8/2019

Instrucció sobre estacionament i accés als edificis de bicicletes i VMP.

IUV 7/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió económica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 4/2019

Instrucció 4/2019 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística i el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula.

IUV 3/2019

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

IUV 2/2019

Instruccions de gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2019

IUV 1/2019

Instruccions de gerència sobre les modalitats del permís de paternitat

IUV 9/2018

Instruccions per al gaudiment dels dies d'assumptes propis de l'any 2018 en la Universitat de València

IUV 8/2018

Instruccions per al tancament de la comptabilitat del exercici 2018 i altres normes de gestió econòmica

IUV 7/2018

Instrucció de gestió 7/2018 sobre la contractació del servei d'agències de viatge a l'Universitat de València

IUV 6/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 4/2018

Instrucció de Gerència per l'aplicació del punt 2.1.2 de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals de PAS aprovada per ACGUV 211/2007, modificada per ACGUV 329/2017

IUV 3/2018

Instrucció de Gerència 3/2018 sobre tancament de centres i serveis Universitaris per a l'any 2018

IUV 2/2018

Instruccions per a la tramitació d'expedients de contractes menors

IUV 1/2018

Instruccions per a la tramitació de subvencions i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 7/2017

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2017 i altres normes de gestió econòmica

IUV 4/2017

Instrucció de Gerència per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de Carrera Professional Horitzontal.

+ info

Resolució de 29 de maig de 2017 per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de Carrera Professional Horitzontal. El procés romandrà obert deu dies hàbils, des del 30 de maig fins al 12 de juny de 2017, tots dos inclosos.

-info
IUV 3/2017

Instruccions per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València

IUV 1/2017

Instrucció de Gerència 1/2017 per la tramitació de beques, ajudes i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 8/2016

Instruccions per al tancament de la comtabilitat de l'Exercici 2016 i altres normes de gestió econòmica

IUV 9/2016

Instrucció per a la tramitació de subvenciones i premis a concedir per la Universitat de València

IUV 7/2016

Instrucció per la qual es regula les condicions per a l'autorització d'estades de personal no vinculat en la instal·lacions de la Universitat de València.

IUV 6/2016

Instrucció per a la justificació de despeses d'inscripcions a congressos

IUV 5/2016

Instrucció per la qual es regula les condicions per a l'autorització d'estades de personal no vinculat en la instal·lacions de la Universitat de València.

IUV 04/2016

Instrucció 4/2016 de la Gerencia, el Vicerectorat d'Estudis de Grau 1 Política Lingüística, el Vicerectorat d'Estudis de Postgrau, 1 el Vicerectorat d'Economia 1 Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula en el curs 2016-2017

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 03/2016

Instrucció de la Gerència sobre la gestió econòmica en els processos de fusió de Departaments aprovats per l'acord del consell de Govern de 9 de març de 2016.

IUV 13/2015

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2015 i altres normes de gestió econòmica.

IUV 12/2015

Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat

IUV 11/2015

Protocol d'accés a cobertes

IUV 10/2015

Modificació de la deducció d'IVA en determinats subconceptes econòmics de despeses d'investigació (art. 68)

IUV 9/2015

Sobre la gestión de la dedicación horaria en la Universitat de València

IUV 8/2015

De la Gerència, el Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística, el Vicerectorar d'Estudis de Postgrau, i el Vicerectorat d'Economia i Infraestructures, sobre la gestió de rebuts de matrícula del curs 2015-2016

IUV 6/2015

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

+ info

Instrucció de gestió econòmica dels ingressos i despeses per estudis de Màster Universitari de la Universitat de València.

-info
IUV 5/2015

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

+ info

Instrucció sobre gestió económica de despeses finançades amb subvencions de l'Administració Autonòmica.

-info
IUV 4/2015

Instruccions per a la realització de practiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

IUV 3/2015

Pòlissa per al segur de la flota de vehicles de la Universitat de València.

IUV 2/2015

Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015

IUV 1/2015

Nous sub-conceptes econòmics de despeses i altres normes de gestió econòmica

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

IUV 3/2014

Instrucció 3/2014 de la Gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l´any 2014.

CUV 2/2014

Circular de gestió 2/2014. Instruccions sobre el tractament de les factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´iva.

CUV 5/2013

Circular de gestió 5/2013. Procediment a seguir per al cobrament dels rebuts de matrícula en el curs acadèmic 2013-2014.

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

IUPAS 03/2008

Interpretació de l'apartat 2, del punt 4, Procediment de crida i gestió de les borses de treball.

+ info

Interins de vacant amb reserva, per projectes o excessos de treball

-info
IUV 5/2007

Instrucció 5/2007. Règim aplicable a la contractació d'activitats de caràcter científic, tècnic o artístic.

IUV 7/2006

Instrucció 7/2006 de 26 de gener de 2004, per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

IUV 1/2004

Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives