University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Reference Rules File(s)
31/2022

Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

R_7 febrer 2024

Acord per a l'increment del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

+ info

Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 de febrer de 2024, pel qual s'aprova l'increment del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

-info