University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

En què consisteix el Pla de Pensions d’ocupació de la Universitat de València? (art.1)

Consisteix en un sistema de prestacions socials complementàries, i defineix el dret de les persones, a favor de les quals es constitueix, (que seran els “partícips”) a percebre prestacions econòmiques per incapacitat permanent, dependència, jubilació i defunció, les obligacions de contribució de l’empresa i les regles de constitució i funcionament del patrimoni que al compliment dels drets que reconeix ha d’afectar-se

Quines contingències cobreix el Pla? (art. 27)

Incapacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta per a tot treball, i gran invalidesa, dependència, jubilació i defunció.

Quants diners aporta la Universitat de València per al Pla de Pensions? (art. 22)

L’any 2008, la Universitat de València, com a entitat promotora, realitzarà una contribució al fons de 634.637,77 euros. No obstant això realitzarà una contribució extraordinària inicial al fons de 1.448.489,00 euros, que provenen de quantitats consignades en el pressupost dels anys 2005, 2006 i 2007.

Com es distribueix entre els partícips la contribució anual de la Universitat? (art. 23)

S’imputarà individualment als que tinguen la condició de partícips en actiu el dia d’entrada en vigor (any 2008), i per als anys següent la data que es tindrà en compte serà l’1 de maig de cada any:

 • Un 30 % de la quantitat es distribuirà entre tots per parts iguals, amb distinció únicament de la dedicació a temps complet o a temps parcial.
 • L’altre 70% es distribuirà segons l’antiguitat en la Universitat de València.

Qui es partícip del Pla? (art. 9)

Serà partícip del pla qualsevol empleat de la Universitat de València amb 14 mesos de permanència a la Universitat a temps complet o equivalent, continus o acumulats, i que puga adherir-se al pla en els termes estipulats en aquestes especificacions.

Com es produeix l’alta del partícip en el Pla? (art. 10)

A les persones físiques que reunisquen les condicions per a ser partícips se’ls donarà d’alta en el pla de pensions de manera automàtica.
El potencial partícip que decidira no formar part del present pla de pensions haurà de comunicar la seua renúncia per escrit a la Universitat de València en el termini de dos mesos des de la seua incorporació automàtica. ASEVAL li enviarà la carta d’adhesió amb indicació del termini per a fer la renúncia.

Si renuncie al pla de pensions obtinc algun benefici?

No cap, ja que la Universitat de València és la que efectua les contribucions al pla de pensions per cada partícip. La renúncia implica que l'import de la contribució que ingressaria per tu com a partícip es retornarà a la Universitat de València.

Com es perd la condició de partícip? (art. 11)

 • Per adquirir la condició de beneficiari, no derivada d’altres partícips, en causar dret a les prestacions previstes en aquestes especificacions.
 • Per decisió unilateral del partícip, de manera que passarà a la condició de partícip en suspens.
 • Per defunció.
 • Per finalització del pla
 • Per mobilització a un altre pla de pensions

Quins són els drets del partícip? (art. 12)

Sobretot, percebre prestacions econòmiques per incapacitat permanent, dependència, jubilació i defunció

Què és un partícip en suspens? (art. 14)

Són els partícips que, per trobarse en determinades situacions laborals, no tenen dret a la recepció de contribucions per part de l’entitat promotora. No obstant això, els partícips en suspens mantenen els seus drets consolidats dins del pla. A més, podran realitzar aportacions voluntàries sempre que no hagen mobilitzat els seus drets consolidats.

Qui és beneficiari del pla de pensions? (art. 17)

Seran els que tinguen dret a la percepció de prestacions:

 • Per a les contingències d’ incapacitat permanent, dependència, i jubilació, el beneficiari és el partícip.
 • Per a la contingència de defunció serà beneficiari aquell que haja designat el partícip expresament, o en el seu defecte, els hereus

Com es designen els beneficiaris? (art. 10.4)

ASEVAL posarà a la disposició dels partícips un Butlletí de Designació de Beneficiaris que hauràs de dirigir a eixa entitat gestora, bé directament o a través de qualsevol oficina de Bancaixa. No hi ha termini per a designar beneficiaris, pot fer-se en qualsevol moment. Es pot canviar la designació expressa de beneficiaris una vegada realitzada. Es considerarà vàlida l'última designació feta.

Es poden fer aportacions voluntàries addicionals per a incrementar les prestacions previstes en el Pla? (art. 22.9)

Tot partícip podrà realitzar aportacions complementàries exclusivament a càrrec seu en la quantia i en el moment que considere oportú, sempre que la suma de totes les aportacions directes o imputades a aquest o altres plans de pensions no excedisca el límit legal establert en la normativa vigent.
Hauran d'efectuar-se directament per pagament del partícip en el compte obert pel fons de pensions en l'entitat dipositària.

Quina és la fiscalitat de les aportacions?

Les aportacions obligatòries del promotor computen com a rendiments del treball. Tant aquestes aportacions com les voluntàries redueixen la base imposable de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques. El límit màxim de reducció és la menor de les següents quantitats:

 • 30% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques, en contribuents fins a 50 anys.
 • 50% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques, en contribuents majors de 50 anys. 10.000 euros anuals, 12.500 euros anuals per a majors de 50 anys.

A més de les aportacions personals del seu pla de pensions, si el cònjuge no té rendiments nets del treball o activitats econòmiques, o aquests són inferiors a 8.000 euros, el titular podrà realitzar aportacions al pla de pensions del seu cònjuge, amb un límit màxim de 2.000 euros, i deduir-li-les en el seu IRPF.

Qué són els drets consolidats? (art. 24)

Consisteixen en la quota part del fons de capitalització corresponga a cada partícip, determinada en funció de les aportacions, directes i imputades, i els rendiments generats pels recursos invertits, atenent, si és el cas, a les despeses i menyscaptes de diner que s’hagen generat.

Puc recuperar els drets consolidats en qualsevol moment? (art. 12)

No, tan sols pots percebre les prestacions que preveu el Pla quan es produïsquen les contingències previstes, a excepció dels casos de desocupació de llarga duració i malaltia greu en què podries recuperar els drets consolidats.

Es poden traspassar els drets consolidats a un altre pla? (art. 25)

Únicament en els casos previstos en les especificacions.

Quan es poden cobrar les prestacions?

Quan es produïsca la situació de jubilació, incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat absoluta per a tot treball, gran invalidesa o dependència, i defunció, el beneficiari haurà de comunicar a ASEVAL, bé directament o a través de qualsevol oficina de Bancaixa, la forma de cobrament triada de la prestació, amb la documentació corresponent.
Les prestacions del pla de pensions hauran d’abonar-se al beneficiari o beneficiaris previstos en les especificacions o designades, llevat que hi haguera embargament, trava judicial o administrativa, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que dispose el manament corresponent.

Quina documentació és necessària per a cobrar la prestació?

Sempre: sol·licitud de prestació signada, comunicació de dades personals (retenció d’IRPF) i fotocòpia DNI del partícip.
A més:

 • Jubilació: certificat acreditatiu de la jubilació expedit per l'INSS o per l'òrgan competent.
 • Invalidesa: còpia proposada i resolució d'invalidesa de l'INSS o de l'òrgan competent.
 • Defunció: partida de defunció del partícip, Fotocòpia del DNI del beneficiari.
 • Sense designació expressa del beneficiari: llibre de família i certificat d'últimes voluntats.

L'entitat gestora pot sol·licitar tota la documentació complementària que siga necessària d’acord amb les circumstàncies concretes de cada cas.

Com es cobren les prestacions econòmiques? (art. 29)

El beneficiari pot triar de cobrar la prestació entre alguna de les opcions següents:

 • Capital: pagament únic, immediat o diferit.
 • Renda: percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en cada anualitat.
 • Mixta: combinació de les dues modalitats anteriors.
 • Prestacions diferents de les anteriors en forma de pagaments sense periodicitat regular.

Si es percep la pensió màxima en passar a la situació de jubilat no es veurà afectada la pensió màxima per la pertinença al pla de pensions?

De cap manera, es cobra per un costat la pensió màxima i per l'altre les quantitats acumulades en el pla de pensions. Cal pensar que són dues entitats diferents (d’una banda, classes passives - S. Social, i de l’altra l'entitat Gestora, Aseval).

Puc traslladar el meu pla de pensions individual a aquest pla?

Sí, es poden passar totes les quantitats que es vullga de qualsevol altre pla a aquest.

Qué és la Comissió de Control del Pla de Pensions? (art. 31)

És l’òrgan que supervisarà el funcionament i l’execució del pla de pensions i estarà formada per representants de l’entitat promotora i dels partícips.

Com inverteix el Fons de Pensions? (art. 40)

La decisió correspon a la Comissió de Control del fons, formada per representants dels plans integrats junt amb l'entitat gestora del fons. L'estratègia d'inversions haurà de ser la mateixa per a la totalitat del col·lectiu de partícips.
R. F. M. - renda fixa mixta (renda variable fins al 30%).
La política d'inversions del fons PENSIOVAL III, F. P. segueix un perfil de risc «moderat». La distribució estratègica d'actius s'ajusta a la categoria de renda fixa mixta d'INVERCO, on la renda variable, cotitzada en mercats líquids, pot aconseguir fins al 30% del patrimoni del fons. La resta d'actius es distribueix entre renda fixa, altres inversions i una tresoreria suficient per atendre als compromisos del fons. En general, les inversions s'ajustaran a la naturalesa del fons i, a través d'un actualitzat procés de control d'actius i passius, en tindrà en compte la durada dels compromisos.

Amb quina periodicitat rebré informació sobre l’estat dels meus drets consolidats? (art. 12. h)

Semestralment l’entitat gestora informarà els partícips sobre l’evolució i la situació dels seus drets econòmics del pla, i també sobre altres qüestions que puguen afectar-los, especialment modificacions normatives, canvis en les especificacions del pla, de les normes de funcionament del fons de pensions o de la seua política d’inversions, i les comissions de gestió i dipòsit.

A través de la Secretaria Virtual de la Universitat de València s’habilitarà l’accés individualitzat dels partícips a la informació sobre el desenvolupament del Pla.

On puc informar-me sobre el pla?

A les oficines d'Aseval (Plaça Legió Espanyola, 8). A l'Oficina del Partícip d'Aseval (902 405 407). A qualsevol oficina de Bancaixa. Enviant un correu electrònic a clientes@aseval.com. Enviant un correu electrònic a pladepensions@uv.es

Si vull conèixer la legislació d'aquest pla de pensions què he de llegir?