Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Vacances anuals

El personal funcionari i laboral de la UVEG té dret a gaudir durant cada any natural d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils. Aquesta quantitat es reduirà als dies corresponents si el temps de serveis prestats ha sigut menor a l'any natural. A aquesta quantitat resultant s’afegirà un dia hàbil en complir 15, 20, 25 i 30 anys de serveis respectivament. Pel que fa a les vacances, no es consideren dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que es puguen establir per a horaris especials, si escau.

Condicions generals
 

Personal PAS
 

Les vacances es gaudeixen preferentemente al mes d’agost, respectant sempre les necessitats del servei i tenint en consideració la conciliació de la vida laboral i familiar. Quan es deneguen les sol·licituds per aquest motiu, la denegació ha de fer-se per escrit i ha de ser degudament motivada. Les vacances anuals es poden concentrar en un o diversos períodes. Si es fraccionen, cap fracció no pot ser inferior a cinc dies hàbils. Tanmateix, es poden gaudir fins a cinc dies de manera aïllada. Cal sol·licitar el període de vacances amb dos mesos d’antelació, en l’any en curs, a la persona responsable de la unitat administrativa, que decidirà segons les necessitats del servei i les instruccions de l'ACGUV 286/2019, que es completen amb les que es negocien en l’addenda anual. Si una persona és obligada a canviar el període vacacional per necessitats de servei, disposa de cinc dies hàbils addicionals. Aquesta circumstància ha de ser comunicada prèviament a la Gerència perquè hi done l’autorització. Quan algun membre del personal de la Universitat de València haja d’incorporar-se al treball per un dia al llarg del període de vacances anuals autoritzat, es pot compensar amb dos dies hàbils addicionals de vacances. Aquesta compensació no cal comunicar-la prèviament a Gerència perquè hi done l’autorització.

Personal PDI
 

El personal docent gaudeix les vacances anuals retribuïdes necessàriament durant el mes d’agost. Excepcionalment, per motius justificats de caràcter acadèmic o per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, el director o la directora del departament pot autoritzar les vacances en uns altres períodes, sempre que estiguen cobertes les necessitats del servei. Els canvis del període de vacances s’han de sol·licitar abans del 15 de juny. La persona interessada pot recórrer davant el rector o la rectora contra la negativa del director o directora del departament a les modificacions que sol·licite. Els departaments han d’enviar al rectorat la llista de períodes de vacances del personal docent i investigador adscrit abans del 30 de juny.

Quadre de vacances
 

El personal responsable de les diverses unitats ha d’elaborar el quadre de vacances del personal adscrit abans del 10 de juny de l’any en curs. Aquest quadre ha de ser de general coneixement per als membres de la unitat corresponent. Tota modificació posterior del contingut del quadre ha de tenir el mateix tractament.

Interrupció de les vacances
 

Quan les situacions d’incapacitat temporal, permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs, impedisquen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguen, o una vegada iniciat el període vacacional, aquest es veiés interromput per sobrevindre una d’aquestes situacions, aquest període es podrà gaudir encara que haja acabat l’any natural al fet que corresponguen. El període de vacances que no s’haja gaudit està subjecte a les necessitats del servei, ha de ser autoritzat prèviament per la persona responsable del personal de la unitat i no crea en cap cas cap augment de la durada legal de les vacances. El personal temporal, o el que no haja completat l’any natural de treball, incloent les jubilacions, té la part proporcional de vacances que establisquen les normes legals o convencionals. Els dies addicionals de vacances per antiguitat es podran gaudir íntegrament. En tot cas, les vacances es gaudeixen dins de l’any natural. Qualsevol ajornament de les vacances (que cal gaudir dins del primer trimestre de l’any següent, és absolutament excepcional, està subjecte a les necessitats del servei i requereix l’acord previ o un document signat per les parts: la persona interessada i el responsable de la unitat.

 

 

Horari dels mesos de juny, juliol, agost i setembre

Als mesos de juny, juliol, agost i setembre, la jornada laboral setmanal de tot el personal té una reducció de tres hores, amb reducció proporcional de la mateixa quan la vinculació no siga a temps complet.

La Universitat pot planificar el tancament total o parcial d’edificis i instal·lacions durant el mes d’agost. El personal adscrit als serveis d’aquests edificis o instal·lacions gaudeix les vacances durant el període de tancament, llevat que la seua situació administrativa ho impedisca.

El mes d’agost els centres i serveis estaran tancats a la vesprada.

Nadal i Setmana Santa

Tant a Nadal com a Setmana Santa, el personal de la UVEG té una setmana natural de permís vacacional, que no pot ser interrompuda ni es pot gaudir en un altre període diferent.

A aquesta setmana natural, s’hi poden acumular dies d’assumptes propis o vacances anuals, sempre que les necessitats de servei ho permeten.

L’organització dels serveis durant els períodes de Nadal i de Setmana Santa correspon a les persones responsables del personal, d’acord amb l’addenda anual del calendari general. Cada servei establirà i farà públic, amb la suficient antelació, el règim d’obertura i la distribució del personal en cada torn per a afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Si el nombre de dies laborables de cada torn no és el mateix, per raó de les festes oficials, es negociaran les compensacions que calguen.

El personal temporal que preste serveis en els períodes assenyalats té un nombre de dies de vacances proporcional al temps que haja treballat durant els sis mesos anteriors al permís vacacional de Nadal o de Setmana Santa que corresponguen, que no poden ser liquidats.

Durant els períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa la jornada laboral setmanal de tot el personal té una reducció de tres hores, amb reducció proporcional de la mateixa quan la vinculació no siga a temps complet.

Festes anuals

El personal de la UVEG té el nombre de festes anuals que marca el calendari oficial. A aquestes, s’hi afegiran:

  • El dia de l’obertura del curs.
  • El dia del centre o servei. El personal dels serveis centrals i dels serveis que es puguen determinar s’agruparà en dos torns de treball per gaudir un dia de festa, que cal triar entre els dos que s’estableixen amb aquesta finalitat en l’addenda del calendari general de cada any.
  • Tres dies per les festes locals. 
  • Dissabte Sant.
  • Els dies 24 i 31 de desembre.

Els serveis estaran tancats els dissabtes del mes d’agost.

La resta de dies que poden ser considerats festius o que mantenen el Registre Central com a únic servei obert, es negocien en l’addenda anual.

Serveis mínims

A la UVEG, si no s’estableixen serveis mínims puntualment per negociació, es considera servei mínim l’obertura de portes de centres, de serveis i del Registre General.

El personal que cobrisca de forma obligatòria un servei mínim té un dia de compensació. En tot cas, cal respectar les necessitats del servei.

Permisos per assumptes propis

El personal de la UVEG disposarà del nombre màxim de dies per assumptes propis establerts en l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). El personal temporal, o el que no haja completat l'any natural de treball, incloent les jubilacions, té la part proporcional d'assumptes propis que establisquen les normes legals o convencionals. Els dies addicionals d'assumptes propis per triennis es podran gaudir íntegrament.

Els dies de permís per assumptes propis s’han de sol·licitar a la persona responsable de cada centre, servei o unitat de gestió amb una antelació mínima de dos dies al dia demanat. La falta de resposta significa que s’accepta la sol·licitud. Quan la resposta siga negativa, cal comunicar-la per escrit i ha d’estar degudament motivada.

Els dies de permís per assumptes propis es poden consumir des de l’1 de gener de l’any en curs fins al dia 28 de febrer (o 29 de febrer si és el cas) de l’any següent. No són acumulables els d’un any als d’un altre.

Aquests permisos estan supeditats en tot cas a les necessitats del servei.

Permís per compensació de festius en dissabte

L’Addenda del calendari anual incorporarà, com a màxim, un dia de permís quan alguna de les festivitats laborals d’àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per la Comunitat Autònoma siga dissabte.

L’addenda anual del calendari general incorporarà dos dies de permís quan els dies 24 i 31 de desembre coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable.

En l’addenda anual del calendari general es determinarà el règim de gaudi i gestió horària que hagen de tindre aquestes jornades de permís per compensació.

Nota

This general calendar is supplemented by the negotiation of the Addendum to the annual calendar, which must at least comply with the provisions of ACGUV 286/2019.