Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

La secció de nòmines té com a missió gestionar els processos administratius relacionats amb el pagament de retribucions a tot el personal al servei de la Universitat de València .
També es gestionen en aquesta secció els pagaments puntuals al personal de la Universitat de València i al personal extern que tinguin algun reconeixement econòmic de finançament específica del pressupost de la Universitat de València .
Forma part de la seva missió totes les tasques relacionades amb les despeses de personal..

Gestions

 • Càlcul de les nòmines de tot el personal de la Universitat de València: Personal Docent i Investigador, Personal d'Administració i Serveis, Personal Investigador, Personal extern.
 • Pagues mensuals, retroactives, pagues de liquidació, paga complement compensatori i pagues extres. Quadre pressupostari i comptabilització de les pagues.
 • Gestió econòmica de les modificacions administratives amb repercussió en nòmina.
 • Inclusión en nòmina de tots els pagaments puntuals al Personal de la Universitat de València i al personal extern, amb càrrec a les diferents partides pressupostàries de la Universitat de València. Quadre pressupostari i comptabilització dels pagaments.
 • Càlcul de les retencions de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques del personal de la Universitat de València i del personal extern.
 • Control de les sol·licituds d'IRPF voluntari.
 • Gestió de les pagaments per nòmina de places vinculades: Conselleria de Sanitat, Hospital General, FISABIO.
 • Actualización de les dades bancàries per al pagament de les nòmines.
 • Tramitació de les cintes bancàries a través dels bancs assignats per la Gerència per al pagament de les nòmines.
 • Control del compte de nòmines per a l'abonament i devolució dels pagaments de nòmina.
 • Emisión de certificats relacionats amb la gestió de les nòmines.
 • Gestió de retencions i embargaments.
 • Gestió d'enquestes de l'Institut Nacional d'Estadística.
 • Gestió bestretes de nòmina.
 • Atenció l'usuari.