https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

 La Universitat de València en xifres 2019-2020

► Estructura

 • Facultats 17
 • Escola Tècnica Superior 1
 • Escola de Doctorat 1
 • Departaments 84
 • Instituts i centres d'investigació 23: Propis12, Mixtos 3, Interuniversitaris 6, Adscrits 2
 • Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 5
 • Jardí Botànic 1
 • Observatori astronòmic 1
 • Clíniques Universitàries 6
 • Biblioteques i Arxius 13
 • Serveis Generals i altres unitats 16
 • Serveis Centrals Administratius i Econòmics 16
 • Col·legis majors 1
 • Centres adscrits 3

► Oferta acadèmica

  Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Graus 55 56
Graus dobles 6 6
Titulacions de grau pròpies  2 1
Màsters oficials 116 103
Programes de doctorat  62 62
Postgraus propis 325 276
Màster propi  137 98
Diploma d’especialització 56 60
Certificat universitari 66 60
Expert universitari 66 58

► Estudiants i estudiantes (curs 2019-2020)

Alumnat matriculat en programes oficials  Dones Homes Total
Grau 23.240 13.985 37.225
Postgrau oficial 6.249 4.458 10.707
Màsters oficials 3.841 2.429 6.270
Doctorat 2.408 2.029 4.437
Programes d’intercanvi (rebuts) 2.006 776 2.782
Grau 1.975 762 2.737
Postgrau 31 14 45
Postgrau propi  1.553 929 2.482
Total Universitat de València 33.048 20.148 53.196
Grau Adscrit  1.023 472 1.495
Màsters Adscrits 79 76 155
Total Centres Adscrits  1.102 548 1.650

Font: Recull de Dades Estadístiques de la UV

► Titulades i titulats (curs 2018-219)

  Dones Homes Total
Titulats i titulades de grau 4.636 2.498 7.134
Titulats i titulades de màster 1.959  1.202 3.161

 

Altres dades (curs 2019-2020) Dones Homes Total
Preinscrits en 1a preferència - - 16.421
Admesos a la preinscripció - - 10.655
Alumnat de grau de nou ingrés  5.313  3.115 8.428
Alumnat de grau estranger 3.177 1.344 4.521
Alumnat de grau en programes d'intercanvi (enviats i rebuts) 3.286 1.341  4.627
Pràctiques formatives externes de grau (integrades) 7.553 3.251 10.804
Pràctiques formatives externes de grau (voluntàries) 789 525 1.314
Alumnat de formació al llarg de la vida (Centre Internacional de Gandia) 8.047 5.375 13.422

Font: Recull de Dades Estadístiques de la UV

► Tesis doctorals (curs 2019-2020)

Tesis doctorals llegides Dones Homes Total
Postgrau doctorat 174 140 314

Font: Datawarehouse a 14/09/2020

► Beques (curs 2018-2019)*

Beques Sol·licitades Concedides
Ministerio de Educación 22.669 15.307
Generalitat Valenciana 7.097 2.269
Total 29.766 17.576

* Les dades del curs 2019-2020 encara no estan disponibles

► Personal

Personal Docent i Investigador (PDI) 31-12-2019 Dones Homes Total
PDI (plantilla ocupacional) 2.011 2.480 4.491
PDI funcionari 738 1.166 1.904
PDI laboral 1.273 1.314 2.587
Edat mitjana 49,21 52,46 51,00

 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 31-12-2019 Dones Homes Total
PAS (plantilla ocupacional) 1.307   709 2.016
PAS funcionari 1.266 649  1.915
PAS laboral 41  60 101
Edat mitjana 51,55 51,23 51,44
PAS per tipus d’unitat      
Centres i departaments 574  277 851
Serveis Generals i altres unitats generals 340 249 589
Serveis Centrals Administratius i Econòmics 245 108 353
Altres unitats de gestió 148 75 223
PAS/PDI - - 0,45

 

Personal de capítol VI a 31-12-2019 Dones Homes Total
Personal en investigació 607 622 1.229
Personal investigador 436 464 900
Personal tècnic i de suport a la investigació 171 158 329

► Superfície edificada (curs 2019-2020)

Superfície construïda (m2) Total
Campus Burjassot - Paterna 165.034
Campus Blasco Ibáñez 250.739
Campus Tarongers 190.194
Altres Campus 51.003
Parc Científic 51.756
Total 708.726