Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Tràmits de Secretaria de la Facultat de Dret

L'atenció a el públic dels serveis administratius de la Facultat de Dret es prestarà amb caràcter presencial, en el següent horari:

  • Horari d'atenció al públic:

    • Matins: dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

    • Vesprades: Dilluns i dimarts, de 16.00 a 18.00 h.

No obstant això, es recomana, amb caràcter preferent l'atenció a través de mitjans telemàtics:

Atenció telemàtica:

  1. Mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València, en aquells procediments que estan implantats, https://entreu.uv.es, o bé mitjançant,

  2. Correu electrònic dirigit preferiblement als correus electrònics específics habilitats per a tràmits concrets,

  3. O bé, als correus electrònics genèrics de la Facultat de Dret i els seus Departaments:

 

Correus específics de la secretaria de la Facultat de Dret:

Doctorat:                            doctorado.derecho@uv.es

Màster:                               masterdret@uv.es

Matrícula grau:                 matdret@uv.es

Títols i SET:                         titulosdret@uv.es

Certificats:                         certidret@uv.es

 Mobilitat:                          erasmus.dret@uv.es

Canvi d'estudis:              accedret@uv.es

Pràctiques externes:     practiques.dret@uv.es

Taxes i beques:                recibosdret@uv.es

Treball fi de grau:            tfgdret@uv.es

Reconeixements:           reconedret@uv.es

Gestió econòmica:         admindret@uv.es

Altres correus veure organigrama de la secretaria de la Facultat de Dret: http://links.uv.es/gnnw5fd

 

Correu electrònic genèric de la Facultat de Dret: fac.dret@uv.es

                       Correus electrònics dels departaments de la Facultat Dret: Departaments

 

Tots els correus electrònics rebuts seran contestats com més prompte millor.

Es recorda que aquells usuaris i usuàries que disposen de correu electrònic institucional de la Universitat de València (--@alumni.uv.es, ----@uv.es ), en les seues comunicacions amb la Facultat de Dret és obligatori que facen ús d'aquest.

 Funcionament de la Secretaria

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, per a la realització de qualsevol consulta i/o tràmit administratiu, l'estudiant ha de presentar el seu Document Nacional d'identitat en vigor, (DNI o passaport) o autorització de la persona interessada (conforme al model, signada i amb la còpia del DNI  de la persona representada)

Model d'autorització

Per qualsevol tràmit en Secretaria es pot utilitzar el següent model de sol·licitud:

Instància general

Determinats procediments administratius s'han d'iniciar mitjançant sol·licitud específica. Consulteu la informació en aquesta mateixa pàgina.


Gestions administratives electròniques

La Universitat de València posa a la disposició de tots els ciutadans la Seu Electrònica ENTREU  a través de la qual es pot accedir a informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es poden realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant els desplaçament a les dependències de la Universitat.

Gestions electròniques per Entreu

També, la Secretaria Virtual ofereix una oferta de diferents serveis d'informació als diferents col·lectius d'usuaris de la Universitat de València.

Gestions electròniques per Secretaria Virtual