Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

                           

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició 

Nom Categoria Departament Contacte
García Carrión, Marta Presidenta Representant Comissió permanent
Marta.Garcia-Carrion@uv.es

Lacasta Calvo, Joaquín

Administració Representant Comissió permanent Joaquin.V.Lacasta@uv.es
López García, Mª José Representant PDI

Coordinadora Títol

Representant Comissió permanent

Maria.J.Lopez@uv.es
Cerdá Bolinches, Artemio Representant PDI

Coordinador de 1er curs


Artemi.Cerda@uv.es
Serrano Lara, José Javier Representant PDI

Coordinador de 2n curs

Representant Comissió permanent

J.Javier.Serrano@uv.es
Ferrandis Martínez, Adrián Representant PDI

Coordinador de 3er curs

Representant Comissió permanent

Adrian.Ferrandis@uv.es
 
Peñarrubia Zaragoza, Pilar Representant PDI

Coordinador de 4t curs

Representant Comissió permanent

M.Pilar.Penarrubia@uv.es

Ferrandis Martínez, Adrián Representant PDI Geografia - AGR
Adrian.Ferrandis@uv.es
Camarasa Belmonte, Ana Representant PDI Geografia - Física
Ana.Camarasa@uv.es
Pitarch Garrido, Mª Dolores Representant PDI Geografia - Humana

Maria.Pitarch@uv.es

Archiles Cardona, Ferrán

Suplent: Baldó Lacomba, Marc

Representant PDI Història Contemporània

fearcar@uv.es

Marc.Baldo@uv.es

Grau Almero, Elena

Representant PDI Resta Departaments Hª/Hª de l'Art Elena.Grau@uv.es

Encarnación Valcarcel,

Ana Mª de la

Representant PDI

Dret Processal i Administratiu

Representant Comissió permanent

Ana.Maria.Encarnacion@uv.es

 

Saz Salazar, Salvador Del

Representant PDI Estructura Económica

Salvador.Saz@uv.es

Martínez Mateo, Elena

Estudiante   emarma5@alumni.uv.es

Cuello Llobell, Francesc

Estudiante   francue5@alumni.uv.es

López Lázaro, Alejandro

Estudiante   alola@alumni.uv.es