University of Valencia logo Logo Health and Safety and the Environment Service Logo del portal

Els usuaris que consideren que la unitat incompleix els compromisos que es declaren en la Carta de Serveis poden formular les seues queixes i adreçar-les a:

En cas d’incompliment, el responsable de la carta informarà per escrit de les causes per les quals no s’ha complert el compromís i de les mesures que s’adopten per corregir l’incompliment.

L’incompliment dels compromisos que conté la carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.