University of Valencia logo Logo Health and Safety and the Environment Service Logo del portal

Atenció a les persones usuàries


Servei 1

Atendre totes les demandes d’informació formulades per les persones usuàries relatives a la nostra activitat. Informar i formar el personal de la UV en matèria de prevenció i medi ambient.

 • Compromís 1. Atendre adequadament totes les demandes formulades per les persones usuàries.

 • Indicador 1. Taxa de queixes rebudes anualment en la Bústia SQiF (ENTREU) relacionades amb la informació i l’atenció a l’usuari (causes 2 i 3).

 

Salut laboral


Servei 2

Realitzar reconeixements mèdics al personal de la UV i dur a terme campanyes pròpies de la promoció de la salut.

 • Compromís 2. Citar individualment, per fer-ne reconeixements específics, el personal de la UV que estiga subjecte a risc de malaltia professional, i també aquells que estan exposats a riscos laborals específics, on hi haja l'obligatorietat de realitzar la vigilància de salut.

 • Indicador 2. Percentatge de reconeixements específics realitzats al personal de risc de la UV.


Servei 3

Prestar assistència sanitària per malaltia o accident laboral als treballadors de la UV i atendre, en cas d’urgència, tots els membres de la comunitat universitària.

 • Compromís 3. Atendre adequadament les consultes o assistències sanitàries per malaltia o accident laboral als treballadors de la UV.

 • Indicador 3. Nombre de queixes rebudes a la Bústia SQiF relacionades amb les assistències per malaltia o accident laboral.

 

Ergonomia i psicosociologia


Servei 4

Analitzar i valorar, d’ofici o a instància de part, les condicions psicofísiques dels llocs de treball de la UV amb la finalitat de millorar el clima laboral.

 • Compromís 4. Contestar el 100% de sol·licituds rebudes en matèria de prevenció de riscos psicofísics del lloc del treball.

 • Indicador 4. Percentatge de resposta als comunicats sobre les condicions psicofísiques.

 

Higiene industrial


Servei 5

Identificar, mesurar i avaluar els contaminants ambientals (de soroll, d’il·luminació, químics, etc.) dels centres de la UV amb la finalitat d’establir les mesures de protecció necessàries. Establir protocols de treball segurs i proposar mesures de contenció en bioseguretat al personal que manipula agents biològics als laboratoris de la UV.

 • Compromís 5. Atendre totes les demandes en matèria de contaminants ambientals.

 • Indicador 5.  Percentatge de demandes ateses en matèria de contaminants ambientals.


Servei 6

Dissenyar i gestionar programes de prevenció de riscos higiènics específics, com ara: prevenció de legionel·losi, control de plagues, gestió integral de la roba de feina, adreçats a la comunitat universitària.

 • Compromís 6. Atendre totes les demandes d'incidències en matèria de control de plagues.

 • Indicador 6. Percentatge de parts atesos en matèria de control de plagues.

 

Seguretat en el treball


Servei 7

Assessorar i impulsar millores en les condicions de seguretat a la feina de la UV i investigar els accidents de treball.

 • Compromís 7. Comunicar a totes les persones afectades en un accident de treball a través d’un informe els resultats de la investigació i, si s’escau, les mesures correctores proposades.

 • Indicador 7. Percentatge d’informes lliurats per cada accident de treball investigat.


Servei 8

Elaborar, revisar i implantar mesures i plans d’autoprotecció amb la finalitat de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns de la UV.

 • Compromís 8. Divulgar entre la comunitat universitària totes les mesures d’emergència elaborades pel nostre Servei mitjançant les vies establertes per a cadascun dels col·lectius, per exemple: cursos de formació, jornades pràctiques, simulacres, plànols i senyalística…

 • Indicador 8.  Taxa de difusió d’activitats relatives a mesures d’emergència elaborades anualment.

 

Activitats comunes de prevenció


Servei 9

Avaluar els riscos dels llocs de treball de la Universitat i planificar les activitats preventives corresponents.

 • Compromís 9. Realitzar el 100% de les avaluacions de riscos programades en la planificació anual del SPMA. 

 • Indicador 9. Percentatge d'avaluacions realitzades sobre les planificades


Servei 10

Adaptar els llocs de treball a aquells usuaris que siguen especialment sensibles a determinats riscos propis de la seua feina.

 • Compromís 10. Atendre totes les demandes d’adaptació del lloc de treball a usuaris sensibles a determinats riscos propis de la seua feina.

 • Indicador 10. Percentatge de demandes ateses relatives a l'adaptació del lloc de treball al personal sensible. 

 

Gestió ambiental


Servei 11

 Fer la recollida selectiva de residus comuns (paper i cartró, envasos, piles, aparells elèctrics, cartutxos, discos...) i de laboratori (sanitaris, químics i cadàvers no infecciosos d'animals) a les instal·lacions de la UV.

 • Compromís 11. Elaborar i trametre informes anualment a tots els laboratoris de la UV que han generat residus, en els quals s’ indique quantitats, tipologies i costos.

 • Indicador 11.  Percentatge d’informes tramesos als laboratoris de la UV en matèria de residus generats.

Protecció Radiológica


Servei 12

Controlar els equips, les fonts de radiació i el personal de les instal·lacions radioactives de la UV (IR) amb la finalitat d’assessorar i vigilar el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció radiològica, així com establir condicions de seguretat per a les persones i el medi ambient per protegir-los de riscos radiològics.

 • Compromís 12. Realitzar al menys una revisió anual a totes les instal·lacions radioactives de la UV i trametre’n l’informe corresponent.

 • Indicador 12. Percentatge d’informes remesos a les instal·lacions radioactives respecte de cada revisió efectuada.

 • Compromís 13. Comprovar mensualment els nivells dosimètrics i informar cada treballador exposat del resultat així com gestionar tota la documentació relativa a les inspeccions del Consell de Seguretat Nuclear.

 • Indicador 13. Percentatge de comprovacions del nivells dosimètrics realitzades i comunicades a cada persona exposada.