University of Valencia logo Logo Health and Safety and the Environment Service Logo del portal

Aquesta carta ha estat aprovada per la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat amb data 19 de desembre de 2016.
La vigència d’aquesta serà de quatre anys a partir del dia 19 de desembre del 2016, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.
La carta i el tríptic seran accessibles en la web del Servei de Prevenció i Medi Ambient (http://www.uv.es/spma).