Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

Investigador principal: Ángel Maquieira Catalá
Membres de l'equip

  • Desenvolupament de biosensors i immunosensors

Es desenvolupen immunosensors en flux, basats en formats heterogenis competitius, amb diferents transductors, aplicables a la determinació en continu d'un o diversos compostos, amb sensibilitats de l'ordre del μg/L i vida operativa de l'ordre de 600 cicles de regeneració.

Els biosensors són sistemes bioquímics d'anàlisi basats en la determinació instrumental d'un anàlit, que es detecta a través de la seua interacció amb un receptor específic, generalment un sistema amb gran capacitat de reconeixement molecular (p. ex. enzim, anticòs, etc.). Els biosensors es caracteritzen per la seua selectivitat en la resposta, sensibilitat, portabilitat i economia de mitjans.

D'entre els diferents tipus de biosensors, l'IDM treballa en el desenvolupament de biosensors enzimàtics i immunosensors per a residus de plaguicides i altres contaminants com ara antibiòtics aplicats a problemàtiques mediambientals i agroalimentàries.

  • Posada a punt d'assajos immunoquímics

Aquesta línia té com a objectiu general el desenvolupament de mètodes immunoquímics per a la determinació d'anàlits de baix pes molecular.

La recerca cobreix des del disseny de reactius, obtenció d'anticossos policlonals i altres immunoreactius, assaig de formats i mitjans de treball, fins a la posada a punt i validació de la metodologia desenvolupada. Tot això, aplicat a problemes mediambientals, agroalimentaris i clínics

Els assajos immunoquímics són mètodes analítics qualitatius i quantitatius que es basen en les excepcionals qualitats de reconeixement molecular dels anticossos. Un anticòs pot detectar específicament una substància en una mescla heterogènia de compostos similars continguts en aigües o en matrius complexes com ara sòls, aliments, etc. Aquesta capacitat és la base sobre la qual es desenvolupen els immunoassajos, especialment per a substàncies de baix pes molecular com ara contaminants orgànics, fàrmacs, plaguicides i altres productes fitosanitaris. La posada a punt d'immunoassajos requereix la síntesi de diferents reactius i la producció d'anticossos dels quals es disposa d'una àmplia col·lecció pròpia.

  • Desenvolupament de metodologies de matrius d'ADN i proteïnes en suports interactius tipus CD

En aquesta nova línia de recerca es treballa per a desenvolupar assajos basats en reconeixement molecular aplicats a genòmica i proteòmica. Concretament, assajos d'expressió gènica, anàlisi de polimorfismes i immunoassajos multiparamètrics sobre discos compactes tipus CD, CD-R i DVD. Es disposa de la tecnologia de tractament de la superfície dels discos, sistemes de maneig de fluids i desenvolupament d'assajos automatitzats, així com d'un sistema de detecció i enregistrament de resultats basats en la tecnologia de lectors-reproductors de CD. Les recerques estan cobertes per dues patents internacionals.

La majoria de tècniques utilitzades tant en genòmica com en proteòmica requereixen detectar simultàniament la presència d'innombrables substàncies (oligonucleòtids, fragments d'àcids nucleics, proteïnes, etc.) en una mescla complexa i amb quantitats de mostra mínimes. Això ha obligat al desenvolupament de mètodes de screening basats en tècniques de microarray en les quals es fixen en un suport sòlid diferents sondes amb una elevada densitat. El format, conegut com a microarraying, ha donat lloc al que es coneix com a gene-chips i és utilitzat fonamentalment per a efectuar assajos d'expressió gènica, reconeixement de polimorfismes, etc., aplicables tant en recerca bàsica com en la posada a punt d'assajos de diagnòstic clínic en humans, patologies vegetals, seguretat alimentària, etc.