Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Objecte de l’ajuda

L’objecte de l’ajuda és el finançament parcial de l’assistència d’estudiants de doctorat a ensenyaments reglats en forma de cursos, cursets, i seminaris. L’activitat formativa deurà anar adreçada a un col·lectiu, acompanyada de convocatòria, tindrà un programa, i el professorat tindrà una competència acreditada. No es concediran ajudes a activitats formatives que puguen cursar-se amb un cost menor que el pressupostat.

Beneficiaris

Són susceptibles de gaudir aquestes ajudes els estudiants matriculats en un programa de doctorat de la Universitat de València dirigits per un investigador de la plantilla de l’ICBiBE, sempre que el doctorand no haja obtingut prèviament l’ajuda en aquest mateix any.

Conceptes susceptibles d’ajuda

Els conceptes pels quals es pot atorgar una ajuda parcial són els costs d’inscripció o matrícula, i el cost del viatge i l’estada, als quals s’hi aplicaran els criteris habituals per a les comissions de servei.

Pressupost, convocatòria periòdica d’ajuda i període d’execució

Amb caràcter anual s’aprovarà un pressupost per finançar aquestes ajudes. Aquest pressupost es dividirà en dos parts iguals per distribuir-se en convocatòries semestrals.

Les ajudes podran sol·licitar-se durant els mesos de desembre i juny. L’activitat a subvencionar haurà d’haver-se realitzat al semestre anterior a la convocatòria o bé realitzar-se dins dels dotze mesos següents a la mateixa. És a dir:

  • Convocatòria de desembre: sol·licituds per a activitats realitzades entre juliol de l’any anterior i desembre de l’any actual en curs, o bé sol·licituds per a activitats a realitzar dins dels dotze mesos següents a la convocatòria.
  • Convocatòria de juny: sol·licituds per a activitats realitzades entre gener i juny de l’any en curs, o bé sol·licituds per a activitats a realitzar dins dels dotze mesos següents a la convocatòria.

Excepcionalment, per als cursos o seminaris que per algun motiu no puguen complir els requisits temporals establerts en aquesta normativa, es contemplarà la possibilitat de finançament sempre que queden fons de la convocatòria anterior.

Quantia de les ajudes

Cada ajuda de l’ICBiBE no podrà superar els dos tercis del pressupost total de l’activitat, amb un màxim de 700 euros revisable anualment. Aquesta quantitat és la màxima i s’ajustarà d’acord amb el pressupost semestral assignat a aquestes ajudes i amb el nombre de les sol·licituds aprovades.

Condicions

Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra obtinguda d’entitats externes a l’ICBiBE per a la mateixa activitat, sempre que les ajudes externes no superen els dos tercis del pressupost de l’activitat. En cas que no el superen, la quantitat màxima aportada per l’ICBiBE serà la que complemente els dos tercis del pressupost. Les ajudes concedides s’abonaran després de la presentació d’una justificació de despeses, amb la possibilitat de sol·licitar avançaments segons els criteris habituals.

Sol·licituds

Secretaria o Administració de l’ICBiBE (iu.cavanilles@uv.es)

Resolució

La Junta Permanent resoldrà les sol·licituds als mesos de gener i juliol de l’any en curs i establirà les condicions econòmiques del programa d’ajudes.

(Aprovat en l’última modificació en Junta Permanent del 25 de juny de 2020)