Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Equipament

Grup de recerca Equipament
Biodiversitat i evolució de cnidaris La investigació que realitzem es porta a terme tant des d'una aproximació clàssica, utilitzant la taxonomia tradicional, com utilitzant les modernes tècniques moleculars. Les col·leccions d'hidrozous antàrtics, especialment les procedents de campanyes espanyoles, s'obtenen mitjançant la participació en campanyes oceanogràfiques a bord del vaixell d'investigació oceanogràfica Hespèrides. Per a l'estudi de les col·leccions, s'empra tant d'instrumental òptic de la mateixa línia d'investigació com aquell del qual disposa l'ICBiBE. Per als estudis moleculars, es disposa dels mitjans que compta el Grup de Genètica Evolutiva de l'ICBiBE.
Biodiversitat vegetal i ecofisiologia
 • Aïllament de fotobionts liquènics. Cultius axènics d’algues simbionts
 • Fluorescència modulada de la clorofil•la a, cinètiques (fluorímetre, llum actínica)
 • Valoracions enzimàtiques i peroxidació lipídica
 • Rendiment fotosíntesi. Anàlisi pigments cicle de xantofil·les
 • Determinació d’ascorbat. Enzims antioxidants
 • Electroforesi mico i bidimensional de proteïnes, Western blot, Northern blot, patrons isoenzimàtics i tècniques afins
 • Centrífugues de tubs o plaques.
 • Microscòpia i ultraestructures (MO, epifluorescència, TEM, SCM i LTSM, confocal), fluorocroms, tincions i inclusions, anticossos
 • Càmbres d’incubació d’algues i microorganismes. Estufes de cultiu refrigerades
 • Cabines de flux laminar i autoclaus
 • Espectrofotòmetres. Espectrofluorímetres
 • Cromatografia: TLC. HPLC, CZE
 • Sistemes de fumigació amb gasos contaminants (ozó, diòxid de sofre i òxids de nitrogen)
 • OTC (open top chambers)
 • Campanes d’extracció de gasos
 • Càmbra de 4ºC i congeladors de -20ºC i -80ºC.
Biodiversitat vegetal i evolució  
Biologia de la conservació vegetal  
Biologia evolutiva de plantes
 • SCSIE: Seqüenciació i microscòpia electrònica.
 • Anàlisi de marcadors moleculars.
 • Tècniques de pol·linització controlada.
 • Tècniques d’anàlisis d’imatge.
 • Tècniques d’estudi de pol•len aerovagant.
 • Criomicrotomia.
Biologia teòrica
 • Usem Teories, com a part fonamental de la nostra línia de investigació, integrant dades, idees i formalismes, on l’especulació i la imaginació posseeixen el seu propi espai d’operacions.
 • Busquem Explorar, analitzant dades experimentals amb eines matemàtiques i estadístiques Examinem Tendències, tant estàtiques com dinàmiques, usant diverses tècniques de modelització matemàtica.
 • Fusionem Informació, al llarg d’escales biològiques diferents, del molecular al comportament animal.
 • Encreuem Disciplines, perquè creiem que la realitat es farà més evident quan s’utilitzen per al seu estudi tots els punts de vista disponibles.
Biotecnologia i biologia sintètica Cria d’insectes a les instal·lacions de l'Institut Cavanilles.
 Tècniques i equipament de biologia molecular (PCR, centrifugació, electroforesi, clonació i lligació, etc). Desenvolupament de bioreactors en condicions d’aïllament tèrmic; caracterització genètica i anàlisi d’activitats enzimàtiques de microorganismes amb potencial biotecnològic.
Ecologia evolutiva
 • Tècniques de mostratge de poblacions planctòniques
 • Tècniques de mostratge de sediments
 • Tècniques de cultiu d'organismes planctònics al laboratori
 • Tècniques demogràfiques
 • Anàlisi de marcadors genètics
 • Modelització i simulació
 • Tècniques d'observació etològica d'organismes zooplanctònics
Ecologia integrativa
 • Tècniques d’anàlisi d’aigües.
 • Tècniques de mostreig de plàncton i bentos.
 • Tècniques de cultiu d’organismes planctònics.
 • Ús experimental de microcosmos.
 • Tècniques de cultiu de caròfits.
 • Tècniques d’utilització d’isòtops estables.
 • Microscopia de fluorescència.
 • Equip d’electrode de Clark (mesures de respiració i fotosíntesi).
 • Comptador automatitzat de partícules.
 • Citometria de flux.
 • Cambra climatitzada de grans dimensions
Entomologia i control de plagues  
Etologia
 • Animalari equipat i preparat per al manteniment de rèptils als terraris.
 • Cambra d'observació (4 x 1.7 x 2 m) amb frontal de vidre d'una via per observar-hi el comportament dels animals sense ser vistos. La cambra disposa de control de temperatura, humitat i il·luminació.
 • Equip de filmació consistent en dues càmeres de vídeo analògic (Panasonic WV-F15HS/AG-7450 i JVC TK-1070) i un magnetoscopi analògic (Panasonic AG-7330) amb una resolució temporal de 50 f/s.
 • Equip de filmació consistent en una càmera de vídeo digital semiprofessional (Canon XL1) i un magnetoscopi digital (Panasonic AG-DV2500) amb una resolució temporal de 25 f/s.
 • Espectrofotòmetre USB2000 (Ocean Optics) preparat per a efectuar mesures de reflectància, transmitància i irradiància.
 • Equip fotogràfic adaptat per a la presa de fotografies en UV (analògic i digital).
 • Microscopi estereoscòpic equipat amb càmera clara i adaptador fotogràfic (Wild M3Z).
 • Programari per a registres de comportament i anàlisi d'imatge.
 • Càmera termogràfica (Fluke Ti25)
Genètica evolutiva  
Limnologia
 • Tècniques d’anàlisi d’aigües (cromatografia –HPLC i GC-, espectrometria AA i molecular, ICP-MS, anàlisi microbiològica, etc).
 • Tècniques de mostratge de poblacions planctòniques.
 • Tècniques de cultiu d’organismes planctònics al laboratori.
 • Tècniques de microscopia de fluorescència i electrònica.
 • Mesures in situ de metabolisme en ecosistemes aquàtics.
 • Citometria de flux.
 • PCR.
Neurobiologia comparada
 • Microtomia (vibràtom, criòstat, ultramicròtom, micròtom de parafina, micròtom de congelació).
 • Unitat completa de cultius amb campanes de flux laminar, incubadores de CO2 i ultracentrifugadora.
 • Microscopis (Nikon de dos capçals, microscopi invertit, fotomicroscopis de camp clar i fluorescència).
 • Unitat de cirurgia estereotàctica.
Paleontologia  
Vertebrats terrestres
 • Radiotelemetria.
 • Inventaris, censos i avaluació de poblacions de vertebrats terrestres.
 • Extracció i anàlisi de mostres biològiques.
 • Programes de vigilància ambiental i estudis d’indicadors.
Zoologia marina La Unitat de Zoologia Marina pot proveir una àmplia gamma de serveis de assessorament, avaluació de riscos i control de qualitat, tant a entitats privades com a públiques, en les àrees biologia de la conservació marina, àrees protegides, detecció de paràsits és espècies de consum humà, traçament de captures pesqueres basada en l’anàlisi parasitològic i control de paràsits en aqüicultura.