Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

La Junta Electoral de la Universitat de València

La Junta Electoral de la Universitat de València exerceix funcions d'administració electoral en els procediments d'elecció de rector o rectora i de representants en Claustre. Elabora el projecte de reglament d'eleccions a Claustre i el cens de cada col·legi electoral, determina el nombre de membres que han de ser elegits i resol les reclamacions i els recursos que s'interposen en el procediment electoral. 

Les funcions de la Junta Electoral

  • Elaborar la normativa electoral corresponent a les eleccions al Claustre i a Rector o Rectora.
  • Elaborar el cens de cada col·legi electoral.
  • Determinar el nombre de membres que s‘ha d’elegir per cada col·legi, especificant, si escau, el nombre i la condició dels representants a elegir.
  • La proclamació, provisional i definitiva, dels candidats a Rector o Rectora.
  • Distribuir als i les claustrals els programes i, si escau, els noms dels membres de llurs equips respectius, presentats pels candidats a Rector o Rectora.
  • Assignar els locals i distribuir els espais temporals per al desenvolupament de la campanya electoral.
  • Convocar eleccions per a cobrir les vacants de claustrals.
  • Supervisar i resoldre els recursos ordinaris interposats en els assumptes relatius a tots els processos electorals de la Universitat de València.