University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

HUV_Inn | Què és el Laboratori Innovació Educativa?

 

Actualment vivim en una societat complexa i en continu canvi. L’educació superior, com a part d’ella, està canviant ràpidament en molts aspectes. Aquests canvis impliquen que les universitats han de formar persones competents per a manejar-se en entorns incerts i plens de dinamisme, que afecten directament sobre què i com ensenyar. Això fa que siga necessari que el docent genere noves pràctiques educatives que responguen a aquestes necessitats actuals.

 

En la mateixa línia, la innovació tecnològica i digital està generant canvis en la manera d’organitzar la docència universitària. És a dir, permeten noves maneres d’impartir formació, l’ús de recursos audiovisuals i eines telemàtiques en les pràctiques docents, i el fet que l’estudiantat aprenga en contextos flexibles quant a temps i lloc. Això és una cosa que des de la Unitat d’Innovació Educativa volem conjugar per afavorir els processos d’innovació.

D’altra banda, en l’Informe Horizon 2022 s’analitzen les tendències futures (pròxims 10 anys) en diferents aspectes de l’ensenyament i l’aprenentatge en educació superior. L’informe detalla (entre altres escenaris) les tecnologies i pràctiques que es considera que tindran un impacte significatiu en l’educació superior, i posa el focus en aquelles que són noves o que es preveu que apareixeran en els nous desenvolupaments. En aquest cas, n’identifiquen sis com a més rellevants, entre les quals destaquem: la intel·ligència artificial per a l’anàlisi d’aprenentatge, la intel·ligència artificial per a eines d’aprenentatge i els espais híbrids d’aprenentatge.

Per tot això, i tenint en compte els aspectes que com a innovació docent recull la LOSU, des de la Unitat d’Innovació Educativa del SFPIE es convida el professorat que considere una nova manera de realitzar la seua tasca dins d’un context en constant canvi. I per a això, s’ofereixen diferents activitats i reptes formatius que van concordes amb les tendències actuals i futures orientades a la innovació educativa. A més, entenem que el professorat és un dels elements clau en els processos d’innovació i millora de les universitats, ja que és un agent de canvi. Per això posem el focus de l’estratègia innovadora que es durà a terme en el seu rol.

Dins del pla estratègic que plasma la política educativa de la institució s’emmarquen els diferents agents, enfocaments i elements que s’interrelacionen dins de l’entorn d’aprenentatge, amb la finalitat, una vegada conjugats tots, de produir innovació educativa que comporte millorar la qualitat docent de la universitat i, per tant, la millora de les competències dels estudiants del segle XXI. Dins d’aquest context es pretén un estudiant actiu, que desenvolupe el pensament crític i divergent, en què els aprenentatges no són estancs i es treballa en un entorn col·laboratiu; és un estudiant que sap adaptar-se i donar respostes davant els constants canvis en què es veu immers.

El laboratori d'Innovació Educativa (HUV_Inn) naix amb la finalitat desubmergir el professorat, de manera gradual i des de diferents perspectives, dins d’una cultura de transformació de la innovació docent. I per a això, s’han dissenyat les accions següents: