University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

Cartel   

RESOLUCIÓ D'AJUDES

DOCUMENTS CONVOCATÒRIA

Enllaç  YOUTUBE WEBINAR 5 maighttps://youtu.be/CqkZxhTlhQU

La Universitat de València, a través del seu Pla Estratègic, estableix els objectius i les prioritats que marquen l’acció universitària per millorar la qualitat dels serveis que presta. Un d’aquests objectius estratègics en l’àmbit de la docència suposa “Millorar la participació de la comunitat universitària en els processos d’innovació educativa”.

Els docents de la Universitat de València, amb el suport dels vicerectorats amb competència en innovació docent, participen de fa anys en nombrosos projectes d’innovació educativa, amb la incorporació de les tendències pedagògiques més actuals a les aules i l’abordatge de reptes d’impacte social, de transformació digital i de desenvolupament de competències transversals. Tot i això ha suposat una progressiva renovació metodològica en la forma d’ensenyar i d’aprendre amb el consegüent impacte en la millora de la qualitat educativa.

Des d’aquesta perspectiva, la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació educativa del proper curs 2022-23 continua en la línia de les anteriors, de donar resposta a les necessitats de renovació pedagògica i mantenir el compromís institucional de la Universitat de València amb la millora contínua de l’ensenyament universitari i la promoció de l’excel·lència docent, reafirmant la creació d’una vertadera cultura d’innovació docent.

La innovació educativa és una de les activitats fonamentals per a millorar les pràctiques educatives i facilitar la comprensió dels processos d’ensenyament-aprenentatge; es consideren projectes d'innovació docent i de transferència de coneixements aquells amb capacitat per a generar, compartir i mobilitzar coneixements de forma multidireccional entre docents i alumnat, i aplicar-los al context educatiu, amb l'objectiu d'afegir valor a les pràctiques i desenvolupaments propis del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Els projectes poden ser desenvolupats tant pels centres de la UVEG com per grups d’innovació docent de la Universitat de València; es tracta d’implicar tota la comunitat universitària per tal de créixer com a institució pública compromesa amb la millora de la qualitat educativa.

S’estableixen com a línies d’acció prioritàries les que segueixen:

  1. Digitalització, disseny de materials i estratègies per a la docència virtual i híbrida.
  2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
  3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
  4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
  5. Actualització de la docència.
  6. Metodologies actives per a l’aprenentatge.
  7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència.
  8. Accions per a fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria..
  9. Incorporació d'entitats no lucratives (associacions, fundacions i ONG's) en les didàctiques d'innovació docent.
  10. Accions per a fomentar la igualtat de gènere, la diversitat i la sostenibilitat.