Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Acció Social i Educativa Logo del portal

L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. Dins dels criteris d'admissió, cal assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster, la llengua materna del qual no siga alguna de les llengües oficials de la Comunitat, han de justificar un nivell de coneixement d’alguna d’aquestes llengües que els permeta seguir de manera òptima les classes, bé mitjançant un document acreditatiu, bé posant-se en contacte amb els directors amb la finalitat d'establir-ne un procediment alternatiu.

Criteris de selecció:

a) Currículum, que es jutjarà d’acord amb aquests criteris:
• Titulació. Es donarà preferència als titulats en Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri o Treball Social, en les seues diferents especialitats (o els seus equivalents estrangers), i entre aquests, els titulats per la Universitat de València.
• Expedient acadèmic.
• Experiència professional.
• Implicació en organismes i/o moviments socials (associacions, ONG…).
• Col•laboració en equips i línies de treball pròpies de les problemàtiques de què tracta el màster.
• Realització de cursos, assistència a congressos, estades a altres universitats o institucions, implicació en equips de treball i xarxes professionals, etc.

b) Entrevista personal, si s’escau, realitzada per la comissió del màster, en els casos en què aquesta comissió determine que és necessària. El resultat d'aquesta entrevista és determinant per a la decisió de selecció. Els criteris utilitzats en l'entrevista són:
• Ajust al perfil.
• Motivació i interès pel màster.
• Formació i experiència prèvia.