Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

La Pràctica professional I es desenvolupa al llarg del primer curs del Màster i consisteix en la realització d'una simulació d'un procés civil i una altra d'un procés penal, les quals es realitzaran de forma simultània. Els estudiants participaran en la simulació d'un procés, en totes les seves fases, adoptant els rols processals que se'ls assignin i treballant en equip. En la valoració d'aquesta activitat es tindrà en compte la qualitat de les aportacions escrites i de les intervencions orals, així com la realització d'una prova final individualitzada de caràcter objectiu.

A banda  dels treballs anteriors, serà possible la realització d'alguna activitat addicional que pogués programar-se i anunciar-se amb antelació.

En definitiva, mitjançant la Pràctica Professional I s'ofereix a l'estudiant, en un entorn didàctic i d'aprenentatge, l'oportunitat d'enfrontar-se i resoldre de forma òptima les situacions més freqüents amb les quals ha d'enfrontar-se en l'exercici professional de l'advocacia. En particular, les activitats de simulació requereixen dels estudiants l'adopció de la posició pròpia del lletrat en el desenvolupament d'un procés i el seguiment de tots els aspectes del mateix.

El desenvolupament de l'assignatura és diferent de la resta, dividint-se els estudiants matriculats en sis grups, en lloc de cinc.

És important assenyalar, a més, que TOTES les sessions de TOTS ELS GRUPS se celebraran els divendres a la vesprada, a partir de les 16:00 hores, amb independència que l'alumne es matricule en un grup de matí.

En canvi, el contingut específic de Pràctica Professional II, és a dir, el tipus d'actuacions professionals en les quals intervindran els estudiants, dependrà dels assumptes gestionats pel despatx en el període en què es realitzin les pràctiques, procurant-se que abasti els diferents àmbits d'actuació processal i extraprocesal propis de l'Advocacia. En tot cas, exigirà la seva inserció en la dinàmica de treball del lloc de destinació; assumpció del clima laboral de l'entitat i del rol assignat;

Per a la realització de l'assignatura Pràctica Professional II a començament del segon curs (per exemple, al setembre) serà necessari que l'estudiant es matriculi en el període de juliol immediatament anterior a la seva realització.
 

Guia sobre protecció de dades per a estudiants que realitzen pràctiques externes: