Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Advocacia i Procura València Logo del portal

L'adequada preparació per a l'exercici professional de l'Advocacia constitueix la finalitat primordial del Màster Universitari en Advocacia per la Universitat de València.

En plena sintonia amb la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, d'Accés a les Professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, i d'acord amb el preàmbul del seu Reglament, l'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia per tal que els ciutadans tinguin garantit un assessorament i una defensa jurídica de qualitat com a elements essencials per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

Aquesta formació s'ha de fer d'acord amb els principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar a qualsevol estudiant que pretengui desenvolupar el seu futur professional en qualsevol àmbit de l'activitat jurídica i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

No es tracta, en definitiva, de proporcionar una simple formació en tècniques d'actuació processal o a través d'altres mecanismes de composició d'interessos, sinó que, a partir d'una concepció del Dret com a vehicle tècnic de la justícia, es pretén una formació axiològica o en valors que transcendeixi a aquella i que inspiri als futurs professionals de l'Advocacia en cadascuna de les seves actuacions i en les seves relacions amb els clients i la resta d'operadors jurídics implicats en la tasca d'interpretar i aplicar el Dret.

Sense perjudici de l'anterior, és també una finalitat bàsica d'aquest Màster la preparació dels seus estudiants per a la superació de les proves nacionals d'avaluació de la seva capacitació professional (el conegut com a examen d'accés a l'Advocacia).