Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Les competències proposades responen a la finalitat última de l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientades fonamentalment a promoure la iniciació en tasques d'investigació i l'especialització acadèmica. Garanteixen les competències bàsiques recollides en el Reial decret 1393/2007 i les que figuren en el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior (BRESSOLES). Igualment, s'ajusten a les demandes socials i laborals en l'àmbit de l'estudi molecular de l'individu humà en condicions de salut i malaltia

Laboratorio

Competències generals:

  • Competència 1: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Competència 2: Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Competència 3: Ser capaços d'abordar una pregunta biològica a l'àrea de les Ciències de la Salut i d'aplicar les eines experimentals de les tecnologies moleculars per intentar resoldre-la.
  • Competència 4: Saber comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i/o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Competència 5: Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.
     

Testing