Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

EXTENSIÓ:

La Memòria del Treball Fi de Màster tindrà una extensió aproximada d'entre 30 i 40 pàgines i seguirà l'estructura d'un treball científic.

ESTRUCTURA:

Per tant, esta estructura ha de ser l'habitual de les publicacions científiques:

 • Introducció,
 • Material i mètodes,
 • Resultats,
 • Conclusions,
 • Bibliografia. i pot estar en castellà, anglès o valencià.

En ella l'alumne ha de reflectir tots els aspectes relacionats amb el treball d'iniciació a la investigació realitzat.

FORMAT:

 • La Primera pàgina ha de reflectir:
 1. Títol: A dues cm del marge superior, centrat, en majúscules i negreta. Haurà de ser concís, precís i amb paraules que reflecteixin el contingut del treball.
 2. Immediatament a sota, el nom del Màster
 3. A continuació en minúscula i en la línia següent l'expressió "Treball Fi de Màster".
 4. El curs acadèmic de defensa.
 5. Dos espais més baix, l'autor en majúscules i centrat.
 6. Director / s i Tutor Acadèmic.

       

 • La Memòria ha d'incloure un document signat que certifiqui la seva aprovació per part del director o directors del Treball i del tutor assignat.
 • S' inclourà, seguidament, un llistat de les abreviatures en un full a banda,
 • I  a continuació, el resum en castellà i l'abstract en anglès.
 • A partir d'ahí començarà el text.
 • El text es presentarà en full A4 i d'acord amb el format indicat més avall.
 • La redacció de la Memòria ha de fer-se de la següent manera:
 • Tipus de lletra Arial mida 11, a excepció dels títols (mida superior), els epígrafs (negreta 14), encapçalats i notes al peu de pàgina (Arial 8).
 •  Es deixaran 3.5 cm de marge superior i inferior i 3 cm en els laterals.
 •  L'interlineat serà 1.5 i espaiat 6 punts abans de cada paràgraf.
 •  La numeració de les pàgines es farà a la part inferior i centrada.
 •  Taules, figures i fotos aniran numerades, amb els seus corresponents llegendes i ubicades en la seva posició natural dins del desenvolupament del text.

 

 • Resums, subtítols i bibliografia, aniran ajustats al marge esquerre, en majúscula i negreta.
 • La primera línia de cada paràgraf ha d'anar sagnada 5 caràcters i es deixaran dos espais entre els paràgrafs i els subtítols.
 • Les cites bibliogràfiques dins del text es faran amb els cognoms i any de publicació i aniran en minúscules, utilitzant l'expressió et al. quan siguin més de dos autors. Si en la llista de referències hi ha diverses per a un mateix autor amb el mateix any de publicació, cal distingir entre si afegint una lletra. Només s'inclouran en la bibliografia les cites assenyalades en el treball, que s'ajustaran als exemples:

 

 • (Article) Camp, EM, Sánchez-Sánchez, AV, García-Espanya, A., Desalle, R., Odqvist, L., O'Connor, JE, Mullor, JL (2009) Nanog regulates proliferation during early fish development. Stem Cells. 27: 2081-2091.
 •  
 • (Capítol de Llibre) Figueiredo-Braga, M., Mota-Garcia, F., O'Connor, JE, García, JR, Mota-Cardoso, R., Cardoso, CS, de Sousa, M. (2009) cytokines and Anxiety in Systemic Lupus Erythematosus (SLO) Patients Not Receiving Anti-depressant Medication A Little-Explorer Frontier and Some of Its Brief History. En: Contemporary Challenges in Autoimmunity. New York Academy of Sciences, New York. pp. 1-7.
 •  
 • (Llibre Complet) Brando, B., O'Connor, J.E., Eds. (1994) "Diagnostic Applications of Cytofluorimetric Methods Using monoclonal Antibodies". European School of Transfusion Medicine, Milano.