Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

El Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València és l'òrgan responsable del Programa de Doctorat i pertany a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSEUV). Els laboratoris de recerca dels diferents equips que componen aquest Programa de Doctorat pertanyen a aquest Departament. El Departament d'Enginyeria Química proporciona suport al Programa de Doctorat amb:

  • Recursos humans: 3 membres del personal d'administració i 3 membres del personal tècnic de laboratori (tots ells amb dedicació a temps parcial a doctorat)
  • Serveis generals: subministrament de gasos tècnics, aire comprimit i aigua desionitzada i aigua destil·lada a tots els laboratoris de recerca. A més compta amb un taller ben aprovisionat d'ús comú per a tots els grups de recerca. Els recursos materials específics de cada equip de recerca es descriuen a continuació.

 Laboratoris i Seminaris

• El Departament d'Enginyeria Química està dotat de laboratoris propis de recerca, amb un total d'uns 630 m2 dividits en 9 espais de 70 m2 així com es disposa de tres equipaments pilot de depuració d'aigües instal·lats en l'estació depuradora d'aigües residuals El Carraixet (Alboraia, València). Tots els equipaments descrits en la memòria de verificació continuen operatius, i en els últims anys s'ha seguit adquirint nou equipament sobre la base dels nous projectes de recerca que els grups han executat des del curs acadèmic 2013-2014 fins als últims concedits en 2018. Els laboratoris es distribueixen en les següents línies de recerca:

o Tractament d'Aigües Residuals: 3 laboratoris, 1 d'instrumentació analítica, un altre de plantes pilot i microbiologia, i un tercer amb càmera termostatitzada adaptada per a recerca en microalges amb muntatges pilot.
o Tractament d'emissions gasoses i eliminació de metalls pesats en aigües: 3 laboratoris, el primer específic d'instrumental analític, el segon inclou 10 plantes pilot, i l'últim compta amb instrumental específic per a l'aplicació de tècniques de biologia molecular en la identificació de microorganismes.
o Determinació experimental de propietats termodinàmiques: Compta amb 2 laboratoris amb 3 equips per a determinació d'equilibris termodinàmics amb nombrós instrumental de laboratori i analític associat.
o Catàlisi heterogènia: Compta amb un laboratori equipat amb 4 equips complets d'assajos catalítics en fase gas, i nombrós equipament instrumental i de laboratori associat.• El Departament d'Enginyeria Química compta amb 1 seminaris d'ús lliure i 3 despatxos compartits per allotjar entre 3 i 8 doctorands, amb equipament bàsic necessari.

• El Departament d'Enginyeria Química proporciona serveis generals: subministro gasos tècnics, aire comprimit i aigua desionitzada a tots els laboratoris de recerca. A més compta amb personal d'administració i serveis especialitzat (3 tècnics de recerca) que donen suport continuat als laboratoris de recerca del departament.
• Es disposa d'aliances comercials per a l'ús de programari dedicat a la recerca: Matlab, Polymath, Mathcad, AutoCAD, Aspen Plus, Hysys, i accés a bases de dades (Dortmunt Data Bank).

Escola Tècnica Superor d’Enginyería (ETSE-UV)

Les noves instal·lacions de la ETSE es inaguraron en el curs acadèmic 2011-2012 i integren tots els estudis d'enginyeries de la Universitat de València, incloent doctorat. Entre els serveis d'ús comú per a l'alumnat de doctorat es destaca el saló d'actes, diverses sales de reunions i 2 aules informàtiques de lliure accés. Tots els espais descrits estan equipats amb infraestructura de suport que inclou: pantalla de projecció, projector de vídeo, projector de trasparències i sistema d'àudio. A més, en tot el centre es disposa de connexió de xarxa, tant cablejada com a sense fil (xarxa Eduroam). S'han signat aliances acadèmiques amb les principals empreses informàtiques per a proporcionar als nostres/as estudiants totes les eines necessàries. Així, es tenen signats convenis/contractes amb: Microsoft (sistemes operatius i eines de desenvolupament), Matlab, Mathcad, Polymath, AUTOCAD i ASPEN.

Campus de Burjassot

La ETSE està integrada en el Campus de Burjassot, a 6 km del centre de València. Aquest Campus disposa de totes les infraestructures i equipaments auxiliars que complementen els recursos propis del Departament d'Enginyeria Química i de la ETSE per al correcte desenvolupament de les activitats formatives del Programa de Doctorat, a saber: una biblioteca amb accés telemàtic als seus fons i sales d'estudi, i un servei central de suport a la recerca experimental. A més, el Campus de Burjassot compta amb serveis comuns per a qualsevol membre de la Comunitat Universitària: activitats esportives, activitats culturals, suport per a allotjament i informació al visitant, serveis de restauració, serveis d'impressió i reprografia, etc.

La Biblioteca del Campus de Burjassot compta amb diverses sales de lectura en el propi edifici de la Biblioteca, mes una sala addicional en l'edifici que actualment alberga a la ETSE, obertes a alumnes/as i usuaris. Disposa també de sales d'accés restringit per al professorat, investigadors i estudiants de doctorat. En total, la Biblioteca disposa de 1030 llocs de lectura. A més, la Biblioteca compta amb un saló d'actes (133 places) que sol utilitzar-se com a Saló de Graus i com a sala de conferències, i està equipat amb sistema de megafonia, proyectores de vídeo, diapositives i transparències, i pissarra. La Biblioteca disposa de bons fons en paper de revistes científiques de l'àrea d'Enginyeria Química, però la millor eina és l'accés on-line a bases de dades científiques, (les més rellevants Web of Knowledge i Scifinder Scholar). A més, la biblioteca disposa d'un extens catàleg de revistes electròniques, i un servei de petició d'articles a través de la xarxa Rebiun.

El Servei Central de Suport a la Recerca Experimental del Campus de Burjassot compta amb equipament científic centralitzat per a la caracterització i anàlisi de matèries primeres, determinació estructural de substàncies i compostos orgànics i inorgànics, anàlisis de productes agroalimentaris, material transgènic, etc. D'entre els serveis prestats, aquells d'especial interès per a aquest Programa de Doctorat són: Espectroscòpia Atòmica, Bioinformática, Cultius cel·lulars, Genòmica, Espectroscòpia de Masses, Microscòpia Electrònica, Ressonància Magnètica Nuclear, RAJOS X i Taller de Vidre Bufat.

El Servei d'Informàtica de la Universitat de València està radicat en el Campus de Burjassot i a part de proporciona suport i serveis generals a nivell d'usuari (espais web, discos virtuals, correu electrònic, etc.), ofereix als membres de la comunitat universitària la possibilitat d'executar aplicacions d'índole científica i/o docent en màquines específicament dissenyades per a açò. Disposa per a açò de la infraestructura necessària per a albergar grans servidors i de recursos humans especialitzats a administrar-los. En l'actualitat, el servei d'informàtica gestiona dos grans sistemes, un supercomputador Altix UV1000 denominat LluisVives i un cluster de PC's denominat Multivac. Amb aquests dos sistemes s'intenta atendre a la majoria de tipus de càlculs que es realitzen avui en la Universitat.