Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

L'organització i tutela de les Pràctiques externes vénen regulades per la normativa pròpia de la universitat especificada en:

 

Els formats i models dels documents requerits es poden descarregar de la pàgina de pràctiques externes de la ETSE-UV

El coordinador de les Pràctiques externes del Màster es triarà per i entre la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster. Aquest coordinador formarà part de la Comissió de Pràctiques Externes del Centre. El Coordinador de Pràctiques externes del Màster en coordinació amb la Comissió de Pràctiques Externes del Centre i l'Adreça de Departament d'Enginyeria Química proposaran els corresponents Tutors acadèmics de cada alumne que tinga assignada Pràctiques externes.

Aquests tutors es triaran entre el professorat del Departament d'Enginyeria pertanyent a àrees de coneixement amb docència en el Màster. Són funcions del tutor acadèmic: vetlar per l'adequat desenvolupament del projecte formatiu, fer un seguiment de les pràctiques coordinant-se amb l'entitat col·laboradora, dur a terme el procés d'avaluació, i informar als coordinadors de pràctiques del centre i del Màster sobre possible incidències que sorgisquen. L'empresa, institució o entitat en què vagen a realitzar-se les pràctiques designarà a un professional que actuarà com a tutor de l'estudiant durant la realització de la pràctica, i al que se li encomanarà durant aqueix període les tasques d'adreça i assessorament, i actuarà, quan escaigui, coordinadament amb el professor tutor.

Els estudiants podran proposar un autopracticum després d'emplenar el corresponent formulari on es recopilaran les dades de l'empresa o entitat necessaris i s'especificaran les activitats a realitzar. Aquesta informació serà remesa al ADEIT després del vistiplau de la Comissió de Pràctiques del Centre (CPC).
Correspon a la secretària del centre ETSE-UV gestionar el procés de sol·licitud de pràctiques dels estudiants elaborant una llista d'estudiants que complisquen els requisits ordenada usant com a criteri el mateix que s'haja utilitzat per a obtenir l'ordre del matricula del curs actual amb independència de la titulació per la qual accedisca a l'oferta de pràctiques. Els estudiants que sol·liciten pràctiques curriculars tindran preferència sobre els quals sol·liciten pràctiques extracurriculars.

Una vegada publicada aquesta llista, els estudiants podran triar una o diverses pràctiques ordenades per la seua preferència entre l'oferta elaborada pel ADEIT. A instàncies de la CPC i tenint en compte les característiques de les pràctiques, es podran afegir criteris específics per a la selecció dels estudiants en cadascuna de les pràctiques.

Després de realitzar el procés de selecció, la secretaria de l'escola realitzarà l'adjudicació de les pràctiques informant a cada estudiant i a la CPC del resultat del procés. Una vegada assignat el tutor acadèmic de cada pràctica, el resultat de l'adjudicació serà remès al ADEIT que proposarà a l'empresa, institució o entitat el candidat seleccionat i procedirà a realitzar els tràmits pertinents i la documentació necessària per a la realització de la pràctica.

L'estudiant haurà d'estar matriculat en la corresponent assignatura de Pràctiques Externes per poder realitzar una pràctica curricular.