Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

L'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, situada al Campus de Burjassot, ve funcionant al seu actual edifici des de setembre de 2011. Aquesta escola es situa al Campus de Burjassot, que es troba a 6 km del centre de València. Disposa de totes les infraestructures i equipaments necessaris per al desenvolupament de les activitats formatives del Màster en Enginyeria Química.

Instal·lacions de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

La nova Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ha permès agrupar tots els espais en els quals es venien impartint les titulacions tècniques de la UV en un únic edifici, que compta amb les més modernes instal·lacions per donar servei a l'alumnat de tots els Graus d'Enginyeria d'aquesta universitat, així com dels Màsters.

Resulta evident que el nou edifici millora substancialment els espais docents destinats a tots els estudis d'Enginyeria de la UV. En qualsevol cas, per a l'engegada de les noves titulacions cal tenir en compte els recursos dels quals ja disposa la UV.

Resum d'instal·lacions del nou edifici de la ETSE

El nou edifici incrementa substancialment la dotació d'espais de totes les titulacions del centre. A continuació es resumeixen les instal·lacions amb les quals explicarà (no es consideren els espais Departamentals, tan sols els espais comuns del centre):

Tipus d'espai Nom. espais Superfície (m2)
Administració del centre 11 345
Sala de lectura i dipòsit de llibres 2 820
Sales d'estudi 8 110
Sala de Graus 1 214
Salas de reunions 5 300
Delegació i associacions de estudiants 6 132
Laboratoris docents 59 5.800
Aules teoria 18 2.000

D'aquesta manera, el conjunt de titulacions impartides en la ETSE, entre les que es troba el Màster en Enginyeria Química disposa d'espais suficients per a abordar la docència.

Aquest increment d'espais propicia una major flexibilitat en els horaris, en reduir-se els problemes d'utilització simultània de laboratori o aules, i permet la realització de seminaris, tutories en grup i, en general, els tipus d'activitats associades a les noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge.

A més, la millora d'instal·lacions és substancial ja que es disposa en el propi edifici d'espais i serveis que es trobaven molt dispersos i es compartien amb altres centres del campus.

Concretament, el Màster en Enginyeria Química, té assignades les següents instal·lacions:

- Laboratoris docents: El Departament d'Enginyeria Química disposa de laboratoris específics, entre els quals es troba el Laboratori de Tecnologies de Medi ambient dotats amb tot el necessari per a la realització de pràctiques relacionades amb l'àmbit de l'Enginyeria Química. A més, l'equipament disponible s'utilitza també per al desenvolupament de Treballs Fi de Màster l'orientació del qual siga científica.

- Aules de teoria: la ETSE destina al Màster en Enginyeria Química 1 aula situada en el mòdul 4.

A banda d'açò, la ETSE compta amb els següents equipaments als quals el màster pot recórrer en el cas de ser necessari:

- Sala de Graus. A més del saló d'actes de la biblioteca del Campus de Burjassot, es compta amb una Sala de Graus de 214 m2.

- La ETSE també disposa d'aules informàtiques. Totes les aules informàtiques disposen dels recursos de programari necessaris. Es tenen signades aliances acadèmiques amb les principals empreses informàtiques per a proporcionar als nostres/as estudiants totes les eines necessàries per al seu aprenentatge pràctic. Així, es tenen signats convenis/contractes amb:

 • Microsoft (sistemes operatius i eines de desenvolupament)
  • Matlab
  • Mathcad
  • Polymath
  • AUTOCAD
  • ASPEN: University Package for Process Engineering

Tots els espais descrits anteriorment estan equipats amb infraestructura de suport a la docència, que inclou:

 • Pantalla de projecció
  • Projector de vídeo
  • Ordinador per al professorat
  • Projector de transparències
  • Connexió de xarxa, tant cablejada com sense fil (xarxa Eduroam).
  • Sistema d'àudio (només en les aules de teoria i saló d'actes).

A més, la Universitat de València disposa de la plataforma d'e-learning Aula Virtual que ofereix espais de grup virtuals com a suport als grups de docència presencial. La plataforma permet gestionar el lliurament d'activitats, realitzar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, realitzar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions.

Així doncs, les instal·lacions i materials actuals permetran impartir adequadament el Màster en Enginyeria Química.

Biblioteca

El Campus de Burjassot disposa d'una biblioteca general, la Biblioteca “Eduard Boscà” que dóna servei als sis Centres del Campus. La Biblioteca compta amb diverses sales de lectura en el propi edifici de la Biblioteca, més una sala addicional en l'edifici que actualment alberga a la ETSE, que estan obertes a alumnes/as i usuaris. Disposa també de sales d'accés restringit per al professorat, investigadors i estudiants de tercer cicle. En total, la Biblioteca disposa de 1030 llocs de lectura. A més, la Biblioteca té un saló d'actes (133 places) equipat amb un sistema de megafonia, projectors de vídeo, diapositives i transparències, i pissarra que es sol usar com a Saló de Graus i com a sala de conferències. La Biblioteca funciona amb horari 24h durant els períodes d'exàmens.
El catàleg dels fons disponibles en la Biblioteca es pot consultar a través de l'ordinador, existint terminals per a aquest ús en la mateixa Biblioteca. A més la Biblioteca disposa d'un servei de préstec interbibliotecari que permet obtenir llibres i articles de revistes dels fons d'altres biblioteques en un termini de temps raonable. La Universitat de València i, més específicament, l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria són conscients que l'èxit de les titulacions depèn en gran manera que la Biblioteca dispose d'un fons adequat de textos de consulta. El mecanisme per al finançament de l'adquisició dels fons bibliogràfics destinats a les titulacions de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria inclou una partida destinada per la UV i una altra complementària del propi centre. La distribució de les partides es realitza de manera independent per a cadascuna de les titulacions del centre en funció de paràmetres relacionats amb el nombre d'estudiants (i crèdits) matriculats en cadascuna d'elles.

Finançament i manteniment de recursos materials per a la docència

La Universitat de València disposa d'una sèrie de programes per a la renovació i ampliació dels materials i instal·lacions docents i de suport a la docència. D'una banda, anualment es fa la convocatòria del Programa de millora i confort docent, dirigit a la renovació i/o incorporació d'elements en les aules. Per una altra, també es fa una convocatòria per a Laboratoris docents, tant per a la reposició de material com per a la creació de nous espais. El Servei d'Informàtica de la Universitat de València disposa també d'un programa de renovació d'equips informàtics en les aules informàtiques de tots els centres, de manera que –per fases– tot el material és substituït cada tres anys aproximadament. A més, l'Escola Tècnica Superior d’*Enginyeria dedica una partida del seu pressupost a la reparació i renovació de material docent. Altres centres com la Biblioteca disposen també de les seues pròpies convocatòries i mecanismes per a la conservació de les instal·lacions i la compra de nous materials.

Criteris d'accesibilitat

La UV ha sigut pionera en el desenvolupament de mesures d'integració de persones amb discapacitat. Les instal·lacions de la UV compleixen amb caràcter general els criteris d'accessibilitat per a persones amb discapacitats i òbviament, també els recursos destinats als estudis d'Enginyeria Química.
Existeix en la UV una Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat i una Assessoria Universitària d'Estudiants amb Discapacitat, que impulsen accions sinèrgiques entre diferents àrees i serveis de la Universitat que afecten, directa o indirectament, a aspectes d'accessibilitat, assessorament *psico-educatiu i acadèmic, equiparació d'oportunitats, etc. de persones amb discapacitat que pertanyen a la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS). La Delegació desenvolupa diversos programes per a afavorir l'accessibilitat dels recursos de la UV:

 • Accessibilitat Física, que es realitza en col·laboració amb la Unitat Tècnica, Servei de Manteniment i el Vicerectorat d'Infraestructura a fi d'eliminar la barreres arquitectòniques dels edificis, principalment dels més antics. Es pot accedir a una guia bàsica d'accesibilitat a edificis i serveis de la Universitat.
 • Accessibilitat electrònica, realitzada en col·laboració amb el Servei d'Informàtica de la Universitat de València s'han implementat les mesures necessàries perquè la nostra web i els serveis prestats mitjançant ella, siguen accessibles a tota la població.