Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

El mòdul Treball Fi de Màster (TFM) s'avalua mitjançant la presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster. En aquesta matèria l'alumne o alumna realitzarà un treball que signifique un primer contacte amb la recerca i permeta mesurar la maduresa de l'estudiant per a abordar un problema de recerca en l'àrea de la Física. El treball Fi de Màster es realitzarà sota l'adreça d'un director o directora del Treball Fi de Màster, i es desenvoluparà dins d'alguna de les línies de recerca que ofereixen els grups de recerca que participen en el Màster en Física Avançada i en el Programa de Doctorat Física.

El tema del treball estarà en estreta connexió amb l'especialitat i l'itinerari formatiu seguit per l'estudiant. L'objecte del mateix ha de ser l'estudi en profunditat d'un tema d'interès propi de la seua especialitat. Es contempla tant el treball de recerca sobre un tema específic amb una orientació teòrica, experimental, didàctica, etc., com la modalitat de treball exploratori sobre un o diversos problemes candents en la comunitat científica, siguen teòrics o experimentals.

D'acord amb la normativa, el Treball Fi de Màster consisteix en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor o tutora on es posen de manifest els coneixements i competències adquirides al llarg de la titulació. L'estudiant o l'estudiant, amb el vistiplau del tutor, presentarà el seu Treball Fi de Màster davant un únic tribunal per a cada especialitat. Els tribunals són nomenats per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster de Física Avançada. El dipòsit de la Memòria del Treball Fi de Màster s'efectua a través de l'aplicació ENTREU mitjançant el procediment EST_TFM - Lliurament del Treball fi de Máster (TFM), pujant el fitxer del TFM en format pdf (grandària màxima 100 Mb). Una vegada realitzat el dipòsit, l'estudiant rebrà un correu amb el Tribunal, data, hora i lloc de presentació.

Per a l'avaluació del Treball Fi de Máster l'estudiant tindrà dues convocatòries. La CCA ha fixat per al curs acadèmic 2023-2024 els següents terminis. Per a la primera convocatòria hi haurà dos períodes de defensa.


Primera Convocatòria

Termini límit per al dipòsit del Treball Fi de Máster el 8 de juliol de 2024.

Segona Convocatòria

Termini límit per al dipòsit del Treball Fi de Máster el 5 de setembre de 2024.

Amb voluntat d'homogeneïtzar el nivell i facilitar el treball dels tribunals, la CCA suggereix les següents recomanacions:

 1. El contingut del Treball Fi de Màster ha de ser tal que permeti la seva realització per l'estudiant únicament durant el segon quadrimestre.
 2. Com a exemples, i segons l'especialitat triada per l'estudiant, un Treball Fi de Màster pot consistir en:
 1. L'assimilació i presentació d'una revisió lligada al futur tema de tesi
 2. L'aprofundiment en algun tema desenvolupat en alguna assignatura del màster més enllà del nivell explicat en el curs.
 3. El desenvolupament d'exercicis exploratoris sobre el tema de tesi.
 4. La realització d'un experiment / observació, o la seva preparació i disseny en el cas que la seva complexitat així ho exigeixi.
 1. La longitud de la memòria del Treball Fi de Màster no haurà d'excedir en cap cas les 50 pàgines.
 2. La memòria haurà de ser escrita amb una grandària de lletra i un espaiat que facilite la seua lectura.
 3. Per a la primera pàgina haurà d'emprar la plantilla aprovada per la CCA que es troba a la pàgina web del Màster.
 4. La CCA del Màster en Física Avançada recomana que l'exposició del Treball Fi de Màster duri al voltant dels 20 minuts i que el debat no excedeixi altres 20 minuts.
 5. Els estudiants podran realitzar la Memòria de Treball Fi de Màster i la seua presentació en castellà, valencià o anglès.

En definitiva, es tracta d'un treball de l'estudiant que permeti mesurar la seva maduresa per abordar un problema d'investigació. En tots els casos es valorarà la relació entre el Treball Fi de Màster i el tema de tesi doctoral, quan n'hi hagi.

Burjassot, 22 de març de 2024
La CCA del Máster en Física Avançada