Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Recursos Hídrics Logo del portal

 1. Calendari
 2. Instruccions sol·licitud
 3. Documentació a presentar
 4. Resultats de l'adjudicació de places
 5. Crida de llista d'espera
 6. Notes de tall

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre el procediment haurà de remetre-la a postgrado@uv.es.

 

1. Calendari preinscripció màster

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.

La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2020-2021, d'acord amb el següent calendari:

 

CALENDARI FASE I PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2020-21

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des de l'1 de febrer (0:00 h) fins a les 23:59 h del 17 de juny (hora peninsular)

Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 17 de juny (23:59 h)

Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.

24  de juny (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds                 29 de juny - 3 de juliol
Publicació resultats preinscripció 09 de juliol (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica) 10-13 de juliol
Automatrícula (condicionada a la acreditació requisits d’accés a 16 d'octubre fins 23:59h) 14-16 de juliol
Publicació resultats 1ª crida de la llista de espera 22 de juliol (09:00 h)
Automatrícula 1ª LE (condicionada a la acreditació requisits d’accés a 16 d'octubre fins 23:59h) 23-24 de juliol
Publicació resultats 2ª crida de la llista de espera 28 de juliol (09:00 h)
Automatrícula 2ª LE (condicionada a la acreditació requisits d’accés a 16 d'octubre fins 23:59h) 28 de juliol (14:00h) - 29 de juliol (23:59 h)

CALENDARI FASE II PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2020-21

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 17 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 3 de setembre (hora peninsular)

Publicació de les places vacants

31 de juliol
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 3 de setembre
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 9 de setembre (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds 14-18 de setembre
Publicació del resultat de la selecció 23 de setembre (09:00h)
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica) 24 de setembre
Automatrícula (condicionada a la acreditació requisits d’accés a 16 d'octubre fins 23:59h) 25-28 de setembre

Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés (titulats universitaris +requisits específics)

16 d'octubre (23:59 h)

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.
 • Les persones participants en la Fase I que no obtinguen plaça, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud elegint màsters diferents.

2. Instruccions Sol·licitud

Podrà presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i específics de cada Màster Universitari

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud".

Abans d’emplenar la sol.licitud, és molt important llegir atentament la informació que es detalla a continuació i consultar els requisits tècnics per a accedir a la Seu Electrònica.

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud per fase, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

Es podrà desistir de la sol.licitud enviada, bé perquè no es desitja participar en el procediment, bé perquè es vol canviar la sol.licitud i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol.licitud en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica. En el cas d'estudiants amb titulacions alienes a l'EEES, si en la sol.licitud desistida s'hagueren abonat las taxes per la Resolució favorable d'accés, quan facen la nova preinscripció hauran d'indicar que No es la primera vegada que sol.liciten l'accés, i fer constar en l'apartat Comentaris el número de sol.licitud de preinscripció desistida.

2.1. Estudiants pendents d'acabar els seus estudis d'accés a màster.

L’estudiant o estudianta que finalitze els estudis d’accés al màster en el present curs acadèmic 2019-2020 podrà fer la preinscripció, encara que en el moment de presentar la sol·licitud no haja finalitzat aquests estudis.

Podran ser admesos i matricular-se condicionalment, aquells estudiants que obtinguen plaça encara que no siguen graduats i/o, si fora el cas, no compliren els requisits específics d’ idiomes exigits en el màster elegit.

La no acreditació de la condició de titulat o titulada i/o si fora el cas, dels requisits específics d’idiomes abans de les 23:59 h del 16 d'octubre de 2020 comportarà l’anul·lació d’ofici de la matrícula. Per tal d'acreditar el compliment d'aquests requisits s'haurà d'annexar a la sol.licitud els documents adients en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica.

El fet de sol·licitar la preinscripció abans no genera cap dret ni preferència dins de la fase de preinscripció en la qual es participe.

2.2. Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica haurà d'indicar

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El màster o, si s'escau, l'itinerari / especialitat de màster en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Màsters, s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seva sol·licitud. En el supòsit en què la demanda siga major a l'oferta, les places s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica.
 • En el supòsit de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% reconegut, s'opta pel contingent de 5% reservat a persones amb discapacitat. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 155,22 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció. Aquesta taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades. Si l’interessat o interessada es tornés a prescriure en altre curs acadèmic, aportant al menys els mateixos estudis d’accés estrangers que van ser objecte d’estudi, no pagarà la taxa. En el supòsit que haja abonat la taxa d’equivalència de titulacions estrangeres en altra universitat, quedarà exempt de l’abonament d'aquesta, sempre que adjunte justificant del pagament i Resolució Favorable d’Equivalència amb indicació de la titulació estrangera aportada per l’estudi. No obstant això, una vegada realitzat l’estudi i emesa la Resolució Favorable d’accés no procedirà la devolució de la taxa.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document.
 • Una vegada generada la sol·licitud de preinscripció, ja no podrà modificar-la. Per tant, no podrà variar ni l’ordre de prioritat en l’elecció dels seus màsters, ni els màsters triats. En cas de voler dur a terme aquest tipus de modificació, haurà de desistir de la sol.licitud enviada i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol.licitud en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica.

2.3. Cartes de preadmissió.

Si amb caràcter previ a la data prevista per a la resolució de l'admissió es necessita acreditar la condició de sol·licitant d'accés al màster, es pot sol·licitar l'expedició d'una carta de preadmissió a través de la següent adreça electrònica: postgrado@uv.es

Per a expedir aquest document és necessari, en tot cas, haver realitzat prèviament la sol•licitud de preinscripció

3. Documentació

3.1. Documentació en format electrònic a incloure en la sol·licitud.

a) DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

>> Els/les titulats i titulades per la Universitat de València no tenen l'obligació de presentar el document.

b) Títol universitari oficial

>> Els/les titulats i titulades per la Universitat de València no tenen l'obligació de presentar el document.

>> En el cas de títols estrangers prèviament homologats pel Ministeri d’Educació espanyol s’haurà d’afegir, a més, la credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

>> En el cas de títols estrangers no homologats, el document haurà d’incorporar la legalització o, si escau, postil·la corresponent. Igualment, i si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, si en cursos anteriors ja s’haguera obtingut la Resolució Favorable d’Equivalència d’accés als estudis de postgrau, s’haurà d’incorporar també la còpia de la dita resolució.

c) Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana.

>> Els/les estudiants que hagen cursat estudis oficials en la UV no tenen l'obligació de presentar el document.

>>  Els i les estudiants que hagen enviat la sol.licitud de preinscripció sense haver finalitzat els seus estudis d’accés al màster hauran d’aportar en tot cas una Certificació Provisional en la que conste la nota mitjana de les assignatures superades fins eixe moment, calculada en base 10.

>> Els/les estudiants estrangers/res presentaran el certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat i, si escau, traduït oficialment (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, hauran de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10,conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.

d) Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

e) En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma

 

Avís Important:  Els/les estudiants que vulguen o hagen de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors hauran d’aportar obligatòriament en el moment determinat per la Comissió Acadèmica del màster una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals expedida pel Ministeri de Justícia.

Per a més informació clica ací.

3.2.-Documentació en paper

D’ acord amb allò establert en la Llei 39/2015 no serà necessari la presentació de “copies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, es sol·licitarà de manera motivada l’acarament de las còpies aportades per l'interessat o la interessada, per a la qual cosa es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

 

AVÍS IMPORTANT ESMENA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit indispensable per a la tramitació d’aquesta. Si amb posterioritat a l'enviament de la sol.licitud desitges incloure documentació actualitzada, s'hi pot annexar i podrà tindre's en compte en la baremació, sempre que haja estat presentada dins de termini. Consulte en el calendari del procediment les dates fi de termini per a les fases I y II.

4. Resultats de l'adjudicació de places

 4.1.- Baremació i adjudicació places

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) de cada Màster baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos en cada Màster.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació de la sol·licitud de preinscripció i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

Tots aquells que no estigueren conforme amb la puntuació obtinguda en la baremació de la seua sol·licitud, podran presentar la corresponent reclamació, a través del formulari disponible en la Seu Electrònica, en el termini establert (del 10 al 13 de juliol en Fase I o, 24 de setembre en Fase II). Fora d'aquest termini, no s'admetran sol·licituds en aquest sentit.

4.2.- Notificació i consulta de resultats d'adjudicació de places

El resultat de l’adjudicació es comunicarà als estudiants en la Seu electrònica a través de “El meu lloc personal”. La Seu (entreu.uv.es) avisa a través d'un correu automàtic remès a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només pot estar admès en un únic màster i, si escau, itinerari/especialitat, podent resultar en llista d'espera, en diverses titulacions.

Els resultats de l’adjudicació de places es podran consultar de manera personalitzada en:

https://secvirtual.uv.es/admissioMaster

A més, en el següents llistats es poden trobar les sol.licituds de preinscripció admeses, les sol.licituds en llista d'espera i les notes de baremació obtingudes en ambdós casos.

- Adjudicacions del 09 de juliol de 2020

Llistat d'adjudicacions de places

Llistat d'admesos en el MU en Estudis Hispànics Avançats

Llista d'espera

Llista d'espera en el MU en Estudis Hispànics Avançats

Resultats 1ª crida en llista d'espera - 22 de juliol de 2020

Llistat d'adjudicacions de places

Llistat d'adjudicats en el MU en Estudis Hispànics Avançats

Llista d'espera

Resultats 2ª crida en llista d'espera - 28 de juliol de 2020

Llistat d'adjudicacions de places

Llista d'espera

- Adjudicacions del 23 de setembre de 2020

Llistat d'adjudicacions de places

Llista d'espera

De manera complementària i a títol informatiu es publicaran les notes de tall per titulació.

IMPORTANT: Només s’inclouran en la llista d’espera els i les estudiants que expressament ho demanen.

Aquelles persones que queden en llista d’espera en alguna de les seues opcions i els interesse obtenir plaça, hauran de realitzar la confirmació per cadascun dels Màsters que desitgen abans de cada crida. De no confirmar en cap d’ells, s’entendrà que no volen participar en l’adjudicació de vacants i, per tant, deixaran d’estar en la llista d’espera de totes les titulacions.

Les adjudicacions de les vacants per llista d’espera es realitzaran en les següents dates:

 • El 22 de juliol - primera crida. Termini per a confirmar la permanència en la llista: 16 de juliol abans de les 23:59 h
 • El 28 de juliol - segona crida. Termini per a confirmar la permanència en la llista: 24 de juliol abans de les 23:59 h

Quan es facen les crides no s’enviarà cap avís, així és que, els interessats que hagen decidit participar en aquestes, podran consultar els resultats, sense esperar cap comunicació, accedint directament a l’enllaç de consulta de resultats abans indicat.

4.3.- Esmena i/o matrícula

Podran matricular-se aquells i aquelles estudiants/tes que hagen resultat ademesos o admeses.

La seua matrícula quedarà condicionada a l'acreditació de la seua condició de titulats i/o, si escau, acreditació de requisits específics d'idiomes, abans del 16 d'octubre (a les 23:59 h). Passada aquesta data sense la deguda acreditació, la matrícula serà anul·lada d'ofici.

Fase I: Els i les estudiants que resulten admesos o admeses podran matricular-se en el període establert (del 14 al 16 de juliol).

El/l'estudiant que no es matricule en el termini establert, perdrà el dret a la reserva de la plaça inicialment assignada, que s’oferirà en les crides de llista d'espera.

Important: Si el/l'estudiant s'ha quedat en llista d'espera en alguna de les seues opcions o en totes i desitja participar en les crides de llista d'espera (22 de juliol, primera crida; 28 de juliol, segona crida) haurà de confirmar la paticipació assenyalant-ho adientment en l'entorn de consulta dels resultats de l'adjudicació. La persona que no confirme la voluntat de continuar en llista d'espera del màster, no participarà a partir d'aleshores en l'assignació de places d'eixe màster.

Les persones excloses en totes les seues opcions en la Fase I, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud triant màsters diferents.

Fase II: Els i les estudiants que resulten admesos o admeses podran matricular-se en el període establert (del 25 al 28 de setembre).

El/l'estudiant que no es matricule en el termini establert, perdrà el dret a la reserva de la plaça inicialment assignada

4.4.- Carta d'admissió i Resolució de l'estudi de equivalència.

Els i les estudiants admesos o admeses podran descarregar-se la carta d'admissió al màster des de “el meu lloc personal”. Així mateix, per a aquells estudiants que accedeixen mitjançant una titulació aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, podran descarregar-se la Resolució de reconeixement d'accés.

5. Cridament de llista d'espera

La crida de la llista d'espera no es fa de forma presencial. Es realitza pel personal del Servei d'Estudiants, segons el nombre de vacants que hi haja després de la matrícula de la Fase I d'acord amb l'ordre de la llista d'espera.

Les persones interessades comprovaran individualment el resultat, per la qual cosa és necessari estar pendent de les dates de les crides: les adjudicacions de plaça als estudiants que estiguen en llista d'espera es realitzaran el 22 i 28 de juliol.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

La data límit de confirmació per a la crida del 22 de juliol serà el 16 de juliol fins a les 23:59 hores.

La data límit de confirmació per a la crida del 28 de juliol serà el 24 de juliol fins a les 23:59 hores.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació, i RECORDA: has de confirmar per cadascuna de les crides el teu desig de continuar en llistes d'espera.

Si t'assignen una plaça de la llista d'espera, hauràs de matricular-te en els períodes establerts que són:

Matrícula de la crida del 22 de juliol: el 23 i 24 de juliol.

Matrícula de la crida del 28 de juliol: del 28 de juliol a les 14:00 h fins les 23:59 h del 29 de juliol.

Pots consultar tota la informació sobre la matrícula ací.

Si ja estàs matriculat/da, anul·laràs la matrícula inicial abans de matricular-te en la nova plaça assignada per la llista d'espera.

Si has realitzat reclamació al resultat de la preinscripció, has de consultar les notes de tall en les diferents crides i comprovar si obtindries plaça amb la teua nota d'accés (ja que el resultat de la reclamació no es reflectirà en les llistes d'espera), si és el cas, hauràs de dirigir-te, amb la resolució rebuda, al Servei d’Estudiants per tal d’activar la teua matrícula.

6. Notes de tall

Curs 2020-2021

Notes de tall (09 de juliol)

Notes de tall (22 de juliol)

Notes de tall (28 de juliol)

Curs 2019-2020

Les notes de tall són únicament orientatives i corresponen a les notes dels últims estudiants admesos en el curs 2019-2020 en cadascuna de les crides.

Notes de tall (11 de juliol)

Notes de tall (23 de juliol)

Notes de tall (29 de juliol)

Notes de tall (24 de setembre)