Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Són competències generals de la titulació de màster i, per tant, transversals:

  • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amples (o multidisciplinars) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  • Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació, la qual, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Saber comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüitats.
  • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetan continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.