Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Són competències específiques del màster de Teledetecció:

 • Entendre els fonaments físics de la Teledetecció i ser capaç d'aplicar-los en l'anàlisi i tractament de les dades, així com conèixer els principals tipus de plataformes i sensors de Teledetecció i identificar els sensors idonis per a cada tipus d'estudi.
 • Entendre el funcionament intern dels sensors de teledetecció, així com dominar el seu ús i calibrar i realitzar el tractament de les dades que proporcionen.
 • Entendre, assimilar i utilitzar els sistemes d'informació geogràfica.
 • Conèixer les característiques bàsiques dels formats d'emmagatzematge de les imatges de teledetecció, ser capaç d'accedir a elles i aplicar totes les correccions que necessiten i les tècniques de validació per als diversos tractaments que requereixen.
 • Llegir, visualitzar i extraure paràmetres físics de les dades que proporcionen les diverses imatges de satèl·lit, programa a nivell d'usuari i saber utilitzar els programes comercials de tractament digital d'imatges.
 • Gestionar adequadament les diverses ferramentes matemàtiques que s'empren per a obtindre informació útil de les imatges, saber aplicar tècniques de classificació supervisada i no supervisada i establir els criteris d'idoneïtat de cada tècnica sobre diverses resolucions espacials i espectrals de les imatges.
 • Entendre i saber utilitzar les tècniques de teledetecció idònies en l'observació de l'estat de l'atmosfera, dels oceans i de la criosfera i saber realitzar el tractament i anàlisi de les dades d'interès en aquests mitjans.
 • Comprendre i dominar les definicions dels diversos paràmetres biofísics que poden obtindre's per teledetecció, així com els algoritmes utilitzats en aquest procés i saber utilitzar-los per a extraure la informació rellevant. Saber utilitzar la instrumentació necessària per a la mesura de paràmetres biofísics i el tractament i anàlisi de les dades que proporcionen.
 • Conèixer i utilitzar les fonts d'informació bibliogràfica i les bases de dades d'imatges de satèl·lit per a extraure informació aplicant la metodologia de la investigació científica.
 • Conèixer algunes de les aplicacions més noves de la teledetecció, conèixer i aplicar les normes bàsiques de publicació de resultats científics, en forma d'articles d'investigació, informes tècnics i tesis.
 • Integrar els coneixements adquirits en la formació universitària amb les demandes del món laboral, saber detectar les necessitats i situacions d'una empresa que requereixen coneixements especialitzats i ser capaç d'identificar els recursos útils idonis desenvolupant habilitats de cooperació amb professionals d'altres àmbits.
 • Ser capaç d'actualitzar i sintetitzar l'estat de coneixement d'un tema de treball, de cercar i utilitzar bibliografia de teledetecció aplicada a àmbits multidisciplinars.
 • Seleccionar, de forma autònoma tot i que supervisada pel tutor, el millor tractament de les dades per a l'estudi d'un tema proposat, desenvolupar habilitats d'organització, amb criteri científic, amb la informació relativa al treball per a donar una estructura coherent a la seua presentació tant en la seua forma escrita com oral.
 • Ser capaç de defensar públicament davant d'un públic especialitzat i no especialitzat la tesi de màster presentada.