Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

​​​​Requisits Pràctiques Formatives Extracurriculars

Objectiu

Aconseguir que els estudiants adquirisquen el coneixement i la competència clínica necessaris perquè, una vegada graduats, siguen capaces de realitzar una pràctica odontològica general de manera independent sense cap mena de supervisió. Promoure l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds i comportament professionals que els faciliten una interacció efectiva i adequada amb els pacients i amb altres professionals de la salut.

Activitats
Observació de treballs realitzats pels odontòlegs relacionats amb els camps de: la prevenció de les malalties boc-dentals, la pròtesi, l'odontologia conservadora, l'endodòncia i l'ortodòncia. Observació dinàmica del treball en una clínica dental: instrumentació, exploració, diagnòstic i realització del pla de tractament de pacients. Execució supervisada de tractaments periodontals bàsics, detartrajes, raspats. Presa d'impressions i positivado. Poliment de restauracions. Fluorizaciones. Control de processos de desinfecció-esterilització.


Requisits de l'estudiant
A. Tindre superats 1r, 2n i 3r curs, íntegrament.
B. Estar matriculats en el Tercer Cicle (1r i 2n curs) amb el vistiplau del responsable de doctorat.
 

Requisits del tutor de l'empresa o entitat
− Ser odontòleg o estomatòleg amb almenys 5 anys de col·legiació i pràctica professional.
− Com a màxim podrà tutelar a dos estudiants per curs acadèmic i mai a dos estudiants al mateix temps.
− El tutor, l'empresa o entitat on l'alumne realitzarà les pràctiques formatives extracurriculars ha de reunir les condicions docents adequades al criteri de la Comissió.

Duració i període de realització de les pràctiques
Cada estudiant podrà realitzar entre un mínim de 150 hores i un màxim de 900 hores per curs acadèmic (d'octubre a setembre), amb un màxim de 5 hores per dia.
 

Presentació de sol·licituds
Terminis de presentació per al curs 2020-21:
De l'1 de març fins al 30 d'abril de 2021: per a la realització de pràctiques de juny a setembre de 2021 (SEMPRE TENINT EN COMPTE L'EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA). L'inici de les pràctiques ha de ser com a mínim 10 dies després de l'enviament del comunicat de selecció).
L'alumne pot acordar amb l'empresa la pràctica extracurricular (sense crèdits acadèmics) que més s'ajuste a la seua situació, interessos i expectatives.

Procediment:

1. La clínica dental de la pràctica emplenarà el document Comunicat de Selecció d'Estudiants, incloent la descripció de les activitats a realitzar i ho enviarà per correu electrònic a la Clínica Odontològica de la Universitat de València (odonto@uv.es) amb còpia a ADEIT (ana.garcia-sanchez@fundacions.uv.es), juntament amb el certificat d'antiguitat de col·legiació fins a l'actualitat, que ha de demanar el tutor de l'empresa al Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs on estiga col·legiat.
2. La proposta serà valorada per la Comissió de Pràctiques extracurriculars d'Odontologia, comunicant a l'estudiant la resolució.

ADEIT oferirà suport en els aspectes formals als estudiants que vulguen buscar per si mateixos un lloc per a realitzar les pràctiques pre-professionals.

 

La tutoria

− Tutor de l'empresa/entitat. Durant la pràctica, l'empresa, institució o entitat s'encarregarà de la formació de l'estudiant, designant per a això, un representant que actuarà com a tutor i que ha de ser un odontòleg o estomatòleg, amb almenys 5 anys de col·legiació i pràctica professional.
− Tutor de la Universitat. La Comissió de pràctiques d'Odontologia assignarà un professor per a tutelar cada pràctica.

Formalització

1. La Fundació ADEIT prepararà l'acord de pràctica i el remetrà per correu electrònic a totes les parts (estudiant, tutor d'empresa i tutor acadèmic) i a la Clínica Odontològica.
2. Les dades de l'acord/conveni de pràctiques acadèmiques externes, atesa la proposta d'estudiant presentada, quedaran recollits en el Registre de Pràctiques Externes, que estableix les condicions de la col·laboració entre la Universitat de València i l'empresa o entitat.
3. El format és únicament digital i no requereix signatura. Davant qualsevol modificació del conveni, s'ha de comunicar a la persona de ADEIT que gestiona la pràctica.


Informació

Clínica Odontològica
MARISA MARTÍN
Vicedecanato d'Odontologia C/Gascó Oliag, 1
46010 València
Tel. 96 398 34 55

Email: odonto@uv.es

ADEIT
ANA GARCÍA
Departamento de Pràctiques Pl. Verge de la Pau, 3
46003 València
Tel. 96 205 79 30

Email: ana.garcia-sanchez@fundacions.uv.es


Més informació: www.adeituv.es/practicas-en-empresas