Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

 


IMPORTANT:

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE CENTRE per a la MOBILITAT ESTUDIANTS DE GRAU DE MEDICINA

 1. Haver superat 1er i 2on curs dels estudis de Grau de Medicina.
 2. Haver aprovat l'assignatura de 3er curs del Grau de Medicina: 34469 Patologia General i Semiologia.
 3. No tindre més de 13 crèdits pendents de 3er curs del grau de medicina.
(*) Les tres condicions hauran d'acomplir-se en finalizar el curs en què es realitza la sol·licitud de mobilitat. En cas que un/a estudiant resulte adjudicatàri/a d'una plaça de mobilitat, però en acabar el curs no acomplesca aquestes condicions, no podrà matricular-se dels crèdits internacionals i per tant no podrà realitzar l'estància d'intercanvi prevista tot i que ja haja sigut nominat/da.

 

 


 

SOL·LICITUD MOBILITAT ERASMUS+ ESTUDIS 2024/25

Del 6 al 24 de novembre de 2023.

A través de la Seu Electrònica: http://www.uv.es/portalumne

Tràmits/ Estudiants/ Mobilitat/ Expedient Erasmus Estudis 

 • Certificacions llengües: Per a que les certificacions de llengües es tinguen en compte, s'han d'adjuntar durant el mateix procediment de sol·licitud de la Seu Electrònica, per tant han de tindre's amb anterioritat a la finalització del termini de sol·licituts, que finalitza el 24 de novembre. 
 • Certificacions mentoria: Per a que la participació en el programa Entreiguals compte per a la baremació, cal
  • haver finalitzat de manera satisfactòria la mentoria abans de la sol·licitud
  • facilitar el certificat a l'ORI de la Facultat de Medicina i Odontologia mitjançant correu electrònic a la següent adreça: exteriores.medicina@uv.es 

REUNIÓ INFORMATIVA

XXI Setmana Internacional 

REUNIÓ INFORMATIVA Convocatòries de Mobilitat per al curs 24/25 FACULTAT MEDICINA i ODONTOLOGIA

Presentació programes mobilitat Setmana Internacional

LLoc: Aula Magna Facultat de Medicina i Odontologia

Data: dimecres 8 de novembre 2023

Hora: 11:30 h

 


CRITERIS  DE BAREMACIÓ ASPIRANTS ERASMUS+ 2023/24

 

Criteris

Valoració

(Puntuació màxima de cada criteri)

Comentari

(Detall sobre la valoració dada, si escau)

a) Nota mitjana de l’expedient fins al curs 2021/2022

 

10 punts

Nota de l’expedient

 

b) Matrícula en grup AR d'anglés

 

0,20 punts

 

0,05 punts per curs matriculat.

Es considera un curs quan la majoría d'assignatures han estat matriculades en el grup AR.

c) Participació en el programa entreiguals. Presentació de certificat obligatòria abans del procés de baremació.

0,30 punts

0,2 punts Mentoria incoming

0,1 punts Mentoria de primer curs

 

d) Idiomes estrangers acreditats

0,30 punts

0,1 certificat B2

0,15 certificat C1

0,2 certificat C2

Valoració Màxima Total

10,80 punts

En cas d´empat, es resoldrà segons criteris de desempat

 

Aquestos criteris han estat consensuats en Comissió d'Intercanvi i aprovats el 27 d'abril de 2022 a partir de les propostes dels representats d'estudiants canalitzades des de l'ADR.

 

 

 

 

 


DOCUMENTS ÚTILS

Guia pràctica Erasmus+ Sicue Outgoings

Fullet informatiu programes d'intercanvi de la Facultat de Medicina i Odontologia

Presentació programes mobilitat Setmana Internacional

Condicions Mobilitat Grau Medicina

Criteris valoració convocatòria Erasmus Estudis

Models contractes Erasmus+ Medicina

Models contractes SICUE Medicina

Models contractes Erasmus+ Odontologia

Models contractes SICUE Odontologia

 


Informació General del Programa Erasmus Estudis

 • Guia ràpida de mobilitat del curs 2024-2025
 • Convocatòria per a mobilitat en el curs 2024-2025
 • Destinacions Erasmus+ Estudis per titulació (Portal Serveis Estudiant)
 • Presentació XXI Setmana Internacional
 • Mira i escolta la presentació de la XXI Setmana Internacional

Informació Erasmus Estudis per al curs 2024-2025

Setmana Internacional

Del 6 al 10 de novembre de 2023 tindrà lloc la XXI Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2024-2025.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques.

Beques económiques

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2023/2024 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

 • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destí. Ha de ser el mateix grau.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic anterior al de la convocatòria.
 • No ser beneficiari en el curs 2024/2025 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE, Programa Internacional o Mobilitat Lliure), excepte el programa Erasmus Pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
 • A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2024/2025.
 • Si escau, complir amb els requisits específics de centre o titulació.
 • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. Requisit lingüístic Erasmus Estudis.
 • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 360 dies en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos en estudis de Grau però cada estada no podrà superar els 360 dies.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en l'annex III de la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2022-2023 i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiant. Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

Coordinadors i cordinadores de titulació

Són els professors que assessoren els estudiants de mobilitat entrant i ixent per a redactar el contracte d'estudis, realitzar l'equivalència de notes i prestar assistència acadèmica.

Coordinadors i coordinadores de centre

Cada Facultat compta amb un Coordinador de Centre. Normalment és el vicedegà de relacions internacionals. És el màxim responsable de cada Facultat en assumptes de mobilitat.