Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Informació mobilitat Facultat de Medicina i Odontologia

Llistat de places disponibles per a la tercera adjudicació del programa Erasmus+ estudis GRAU DE MEDICINA.

Totes les places disponibles tenen requisit lingüístic obligatori.

Donada la situació actual no es celebrarà sessió presencial de tercera adjudicació de places del programa d'intercanvi Erasmus+ de la Facultat de Medicina de la UV GRAU DE MEDICINA.
El procediment per resoldre aquesta nova adjudicació serà mitjançant el correu electrònic.
Les adjudicacions es faran de manera automàtica seguint de manera estricta l'ordre del llistat definitiu de baremació i l'ordre de preferència expressat pels aspirants.

Els aspirants que no feren cap sel·lecció en les anteriors sessions d'adjudicació de places i que estiguen interessats/des en alguna d'elles hauran d'expressar el seu interés mitjançant un correu electrònic a exteriores.medicina@uv.es especificant:
- Nom i cognoms
- les places que l'interessen i de les quals acompleix el requisit lingüístic.
- Si hi ha més d'una, cal ordenar-les per ordre de preferència.


Els correus han d'enviar-se abans del dimarts 30 de març a les 12h.
No es tindran en compte a l'hora d'adjudicar, aquells correus electrònics arribats fora d'aquest termini.

TOTES I TOS ELS INTERESSATS EN DEMANAR PLAÇA EN LA REPESCA HAN DE SEGUIR AQUESTA INSTRUCCIÓ. 
Les persones que no hagen enviat correu expressant la seua preferència s'entendrà que renuncien a participar en la segona adjudicació de places Erasmus.

Les adjudicacions definitives es comunicaràn als interessats el dia 31 de març.


Llistat de places disponibles per a la segona adjudicació del programa Erasmus+ estudis GRAU DE MEDICINA.

Inclou les places no adjudicades així com les places renunciades.
Totes les places disponibles tenen requisit lingüístic obligatori.

Donada la situació actual no es celebrarà sessió presencial de segona adjudicació de places del programa d'intercanvi Erasmus+ de la Facultat de Medicina de la UV GRAU DE MEDICINA.
El procediment per resoldre aquesta nova adjudicació serà mitjançant el correu electrònic.
Les adjudicacions es faran de manera automàtica seguint de manera estricta l'ordre del llistat definitiu de baremació i l'ordre de preferència expressat pels aspirants.

Els aspirants que no feren cap sel·lecció en la sessió d'adjudicació de places celebrada el dia 9 de febrer i que estigen interessats/des en alguna d'elles hauran d'expressar el seu interés mitjançant un correu electrònic a exteriores.medicina@uv.es especificant:
- Nom i cognoms
- les places que l'interessen i de les quals acompleix el requisit lingüístic.
- Si hi ha més d'una, cal ordenar-les per ordre de preferència.

Els correus han d'enviar-se abans del dimarts 16 de febrer a les 12h.
No es tindran en compte a l'hora d'adjudicar, aquells correus electrònics arribats fora d'aquest termini.

TOTES I TOS ELS INTERESSATS EN DEMANAR PLAÇA EN LA REPESCA HAN DE SEGUIR AQUESTA INSTRUCCIÓ. 
Les persones que no hagen enviat correu expressant la seua preferència s'entendrà que renuncien a participar en la segona adjudicació de places Erasmus.

Les adjudicacions definitives es comunicaràn als interessats en els dies 17 i 18 de febrer.


Grau Medicina:

Llistat definitiu de ordenació d'estudiantsper la adjudiació de les places Erasmus+ estudis Medicina

Grau Odontologia:

Llistat definitiu de ordenació d'estudiantsper la adjudiació de les places Erasmus+ estudis Odontologia

 

Sessions d'adjudicacions de places Erasmus per al curs 2021-22

Grau Medicina:

Dimarts 9 de Febrer a les 9.30 hores en Blackboard. Enllaç: https://eu.bbcollab.com/guest/ec946fd4667248729150201cf775b5ba

Els estudiants participants hauran de connectar-se en la sessió Blackboard seguint els passos següents:

-Quan blackboard et demana usar un nom per a identificar l'usuari, usar el seu nom, cognoms i DNI

- Hauran de tindre el micròfon silenciat i comunicar-se pel xat


Grau Odontologia:

Dilluns 8 de Febrer a les 13.30 hores a l'aula 13 de la Facultat de Medicina Els estudiants que no puguen acudir a la sessió per motiu COVID, hauran d'enviar a exteriores.medicina@uv.es el justificant i afegir el seu número de telèfon perquè li puguem cridar quan li toque el seu torn. Si envien a una persona autoritzada, haurà de portar signada aquesta autorització juntament amb còpia del DNI de l'interessat.


Guia pràctica Erasmus+ Sicue Outgoings

 Fullet informatiu programes d'intercanvi de la Facultat de Medicina i Odontologia

Presentació programes mobilitat XVII Setmana Internacional

Condicions Mobilitat Grau Medicina

Criteris valoració convocatòria Erasmus Estudis

Models contractes Erasmus+ Medicina

Models contractes SICUE Medicina

Models contractes Erasmus+ Odontologia

Models contractes SICUE Odontologia

 


Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement - Acord Academic.

 Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement estudiants eixents Grau Medicina

 Instruccions matrícula i modificació Learning Agreement estudiants eixents Grau Odontologia

Modificació del Leaning Agreement (Erasmus) o de l'Acord Academic (SICUE)

La modificació del Learning Agreement dels estudiants Erasmus es sol·licita aportant el document “Changes to the original Learning Agreement”, signat per l'estudiant.

Document de canvis en el Learning Agreement (Erasmus)

La modificació de l'Acord Acadèmic dels estudiants SICUE se sol·licita aportant el document “Imprés C, canvis en el programa d'estudis (configuració definitiva)” signat per l'estudiant.

Document de canvis en l'acord academic (SICUE)

La sol·licitud de modificació es pot presentar de forma presencial a la secretaria de la Facultat o per correu electrònic dirigit al email: exteriores.medicina@uv.es, en aquest últim cas, cal utilitzar el vostre correu d’alumni. Ha de presentar-se signada per l'estudiant.


No s'atendran les sol·licituds presentades fora dels terminis establits, les no signades ni les remeses des d'un altre email diferent al de alumni.

Si la proposta de modificació implica afegir alguna assignatura a la matrícula de l'estudiant en València, l'acceptació de la modificació estarà subjecta al fet que hi haja plaça vacant en l'assignatura. En aquest cas, l'estudiant haurà d'indicar grup de l’assignatura per ordre de preferència. Si la proposta de modificació se sol·licita, de forma excepcional, una vegada finalitzat el primer semestre del curs no podrà incloure assignatures de l'esmentat semestre, en este cas la sol·licitud serà denegada.


Una vegada acceptada la modificació del Learning Agreement (Erasmus) o Acord Acadèmic (SICUE), pel coordinador d’intercanvi de la titulació, rebreu el document de canvis signat pel coordinador de la titulació, posteriorment s'haurà de completar amb la signatura del coordinador d'intercanvi de la vostra universitat de destinació i retornar còpia del document amb totes les signatures a la secretària de la Facultat per a finalitzar el tràmit de modificació, i si és el cas, modificar la matrícula de l'estudiant.

Informació general: convocatòria SICUE 2021-22

Termini de sol·licituds: del 12 de febrer al 4 de març de 2021

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 42 crèdits a 15 d'octubre de 2020
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2020-2021.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2021/2022 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2019-2020 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 15 d'octubre de 2020.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.
 • La llista d'espera es formarà exclusivament amb els estudiants i estudiantes que no hagen obtingut plaça.
 • La renúncia a la plaça adjudicada comportarà l'exclusió de la convocatòria. Només s'han de demanar les destinacions que es vulguen acceptar.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • El contracte d'estudis (Acord Acadèmic) ha d'estar signat per l'estudiant o estudianta; el coordinador/a de mobilitat de la titulació de l'estudiant/a tant en València com en la universitat de destinació. La data límit és el 3 de setembre.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 


Informació general: convocatòria SICUE 2020-21

Termini de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2020

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 42 crèdits a 30 de setembre de 2019
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2019-2020.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic. No es poden fer més de dues mobilitats al llarg dels estudis.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2020/2021 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2019-2020 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2018.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.
 • La llista d'espera es formarà exclusivament amb els estudiants i estudiantes que no hagen obtingut plaça.
 • La renúncia a la plaça adjudicada comportarà l'exclusió de la convocatòria. Només s'han de demanar les destinacions que es vulguen acceptar.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • El contracte d'estudis (Acord Acadèmic) ha d'estar signat per l'estudiant o estudianta; el coordinador de mobilitat i degà de la facultat en València i per el coordinador de mobilitat i degà de la facultat en la universitat de destinació. La data límit és el 5 de setembre.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 


Informació general: convocatòria SICUE 2019-20

Termini de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2019

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2018
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2018-2019.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2019/2020 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2018-2019 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2018.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recavar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: convocatòria SICUE 2018-19

A partir del dia 13 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2018/2019. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 13 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2017
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2017-2018.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2018/2019 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2017-2018 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2017.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2017-18

A partir del dia 10 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2016/2017. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 10 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2016
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2016-2017.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2017/2018 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2016-2017 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2016.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2016-17

A partir del dia 10 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2016/2017. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 10 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2015
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2015-2016.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2016/2017 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2015-2016 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2015.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2015-16

A partir del dia 20 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2015/2016. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert del 20 de febrer al 28 de març, ambdós inclosos.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc. Ací teniu la Llista de codis i webs de les universitats SICUE.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2014
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2014-2015.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2015/2016 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2014-2015 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Bases de la convocatòria publicades per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones obtingudes a 30 de setembre de 2014.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

=======================================================

Informació general: Convocatòria SICUE 2014-15

A partir del dia 4 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2014/2015. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert del 4 al 24 de febrer, ambdós inclosos.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal de Serveis a Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu la cinquena opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, la segona opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc. Ací teniu la Llista de codis i webs de les universitats SICUE.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal de Serveis a Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu la cinquena opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, la primera opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 60 crèdits a 30 de setembre de 2013
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2013-2014.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2014/2015 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2013-2014 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Bases de la convocatòria publicades per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones obtingudes a 30 de setembre de 2013.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst a l'article 5 del R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Crèdits mínims a matricular-se: curs complet, 45 crèdits; semestre, 24 crèdits.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

=================================================================================

Informació Programes Mobilitat:

Informació general: Convocatòria 2013-14

A partir del dia 4 de febrer s'obre la convocatòria del programa SICUE per al curs 2013/2014. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert des del dia 4 de febrer fins el 22 de febrer, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s'hauran de presentar via Internet des del Portal de l'Alumne (opció "Sol·licitud i Consulta de Programes d'Intercanvi")

Llista de possibles destinacions (cal elegir el codi de la titulació)

(Veure Manual explicatiu de com es consulten les destinacions)

ATENCIÓ: No cal que l'estudiant presente cap documentació en paper, excepte en el cas d'estudiants que hagen accedit a un 2º cicle provinents d'una altra titulació o estudiants que hagen cursat el 1er cicle en una altra universitat. En aquests casos s'haurà de pujar una còpia de l'expedient acadèmic del 1º cicle a través del portal de l'alumne.

Durant el curs 2013/14 moltes universitats estaran en període de transició en la implantació dels nous Graus i d'extinció de les antigues titulacions, motiu pel qual els estudiants hauran d'assegurar-se que podran seguir les assignatures corresponents al seu pla d'estudis. Es pot consultar aquesta informació contactant amb les universitats de destinació i/o consultant les pàgines web de dites universitats.

Llista de codis i webs de les universitats SICUE

Condicions per a la mobilitat

 • Diplomatures, Enginyeries Tècniques i Arquitectura Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura: un mínim de 90 crèdits superats i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Graus:un mínim de 60 crèdits superats i matriculats en 30 més.

El requisit de superació de crèdits s’ha d'acomplir a data 30 de setembre de 2012.

Per al primer any de les titulacions que només són de segon cicle (o bé d’un segon cicle que no siga continuació directa del primer) no es pot sol·licitar intercanvi SICUE. L’estudiant el pot sol·licitar una vegada es trobe matriculat en el primer curs del segon cicle, per realitzar la mobilitat durant el següent, sempre que complisca la resta de requisits que estableix aquesta convocatòria. Per al nombre de crèdits superats es tindrà en compte els seus estudis de primer cicle.

No es pot ser beneficiari del programa SICUE en la mateixa universitat en més d’una ocasió ni realitzar més d'un intercanvi en un curs acadèmic. L’estudiant no pot realitzar a la universitat de destinació assignatures que hagen estat qualificades amb suspens amb anterioritat al centre d’origen.

Baremació de les sol·licituds

La selecció es durà a terme d'acord amb:

 • El compliment dels requisits d'intercanvi SICUE. Si no es compleixen els candidats queden exclosos.
 • La nota mitjana, prioritzada segons estableix el R.D. 1125/2003.

(Aquesta convocatòria s'elimina la memòria justificativa)

Per al càlcul de les notes mitjanes, d’acord amb els criteris que estableix la convocatòria oficial del programa SICUE, es tindrà en compte les qualificacions obtingudes fins al 30 de setembre de 2012, incloses les qualificacions de les assignatures suspeses. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, tret de les assignatures en què la qualificació siga NO PRESENTAT/ADA, que no computen per al càlcul de la nota mitjana.

Cal tenir present que en la nota mitjana que figura en l’expedient de la Universitat de València no computen les assignatures qualificades com a suspeses, per la qual cosa, si hi ha alguna assignatura suspesa, aquesta nota mitjana serà distinta de la nota mitjana calculada per al programa SICUE.

Quan es tracte de titulacions de segon cicle, la nota mitjana es calcularà tenint en compte les qualificacions obtingudes en els estudis de primer cicle des dels quals s’accedeix a la nova titulació. Per a les assignatures adaptades, es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència, i el reconeixement de crèdits en què no hi haja qualificació no es tindrà en compte a l’efecte de ponderació.

Convocatòria 2012-2013

Atès que es trobem en un període de transició entre titulacions informem a tots els estudiants que l'intercanvi del programa Sicue del curs 2012/13 quedarà supeditat a l'existència d'oferta acadèmica en la universitat de destinació. Per aquesta raó, serà responsabilitat de l'estudiant comprovar que efectivament la universitat que li ha estat adjudicada té oferta acadèmica suficient per a que dit intercanvi siga viable.

Llistes convocatòria 2012-13

D'acord amb la normativa SICUE, en cas d'exclusió de la sol·licitud s'estableix un termini de 10 dies naturals per a reclamacions, sols quan es donen alguna de les circumstàncies següents:

 1. Que s'haguera incorregut en error a causa d'interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic.
 2. Que aparega o s'aporten nous documents de valor essencial per a la resolució.
 3. Que en la resolució hagen influït documents de dubtosa validesa.

El termini de reclamacions finalitzarà el dia 24 de març. Una vegada resoltes les reclamacions es publicaran les adjudicacions definitives i els llistes d'espera.

Informació general: Convocatòria 2012-13

El dia 30 de gener s'obrirà la convocatòria del programa SICUE per al curs 2012/2013. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert des del dia 30 de gener fins el 20 de febrer.

Les sol·licituds s'hauran de presentar via Internet des del Portal de l'Alumne.

Llista de possibles destinacions (cal elegir el codi de la titulació) (Veure Manual explicatiu de com es consulten les destinacions)

Durant el curs 2012/2013 moltes universitats estaran en període de transició en la implantació dels nous Graus, motiu pel qual els estudiants hauran d'assegurar-se que podran seguir les assignatures corresponents al seu pla d'estudis.

Nota: a la sol.licitud SICUE ha d'adjuntar-se una memòria justificativa de la petició (màxim dos pàgines), en format electrònic, des de l'aplicació per fer la sol·licitud.

ATENCIÓ: No cal que l'estudiant presente cap documentació en paper, excepte en el cas d'estudiants que hagen accedit a un 2º cicle provinents d'una altra titulació o estudiants que hagen cursat el 1er cicle en una altra universitat. En aquests casos s'haurà de pujar una còpia de l'expedient acadèmic del 1º cicle a través del portal de l'alumne.

Condicions per a la mobilitat

 • Diplomatures, Enginyeries Tècnicas i Arquitectura Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura: un mínim de 90 crèdits superats i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Graus:un mínim de 60 crèdits superats i matriculats en 30 més.

El requisit de superació de crèdits s’ha d'acomplir a data 30 de setembre de 2011.

Per al primer any de les titulacions que només són de segon cicle (o bé d’un segon cicle que no siga continuació directa del primer) no es pot sol·licitar intercanvi SICUE. L’estudiant el pot sol·licitar una vegada es trobe matriculat en el primer curs del segon cicle, per realitzar la mobilitat durant el següent, sempre que complisca la resta de requisits que estableix aquesta convocatòria. Per al nombre de crèdits superats es tindrà en compte els seus estudis de primer cicle.
No es pot ser beneficiari del programa SICUE en més d’una ocasió.
L’estudiant no pot realitzar a la universitat de destinació assignatures que hagen estat qualificades amb suspens amb anterioritat al centre d’origen.

Baremació de les sol·licituds

La selecció dels estudiants comprèn dos apartats diferents:

 1. Nota mitjana de qualificació.
 2. Memòria justificativa (màxim 1 punt)

Per al càlcul de les notes mitjanes, d’acord amb els criteris que estableix la convocatòria oficial del programa SICUE, es tindrà en compte les qualificacions obtingudes fins al 30 de setembre de 2011, incloses les qualificacions de les assignatures suspeses. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, tret de les assignatures en què la qualificació siga NO PRESENTAT/ADA, que no computen per al càlcul de la nota mitjana.

Cal tenir present que en la nota mitjana que figura en l’expedient de la Universitat de València no computen les assignatures qualificades com a suspeses, per la qual cosa, si hi ha alguna assignatura suspesa, aquesta nota mitjana serà distinta de la nota mitjana calculada per al programa SICUE.

Quan es tracte de titulacions de segon cicle, la nota mitjana es calcularà tenint en compte les qualificacions obtingudes en els estudis de primer cicle des dels quals s’accedeix a la nova titulació. Per a les assignatures adaptades, es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència, i el reconeixement de crèdits en què no hi haja qualificació no es tindrà en compte a l’efecte de ponderació.

 

 

 

Informació general: convocatòria SICUE 2021-22

Termini de sol·licituds: del 12 de febrer al 4 de març de 2021

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 42 crèdits a 15 d'octubre de 2020
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2020-2021.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2021/2022 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2019-2020 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 15 d'octubre de 2020.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.
 • La llista d'espera es formarà exclusivament amb els estudiants i estudiantes que no hagen obtingut plaça.
 • La renúncia a la plaça adjudicada comportarà l'exclusió de la convocatòria. Només s'han de demanar les destinacions que es vulguen acceptar.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • El contracte d'estudis (Acord Acadèmic) ha d'estar signat per l'estudiant o estudianta; el coordinador/a de mobilitat de la titulació de l'estudiant/a tant en València com en la universitat de destinació. La data límit és el 3 de setembre.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 


Informació general: convocatòria SICUE 2020-21

Termini de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2020

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 42 crèdits a 30 de setembre de 2019
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2019-2020.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic. No es poden fer més de dues mobilitats al llarg dels estudis.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2020/2021 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2019-2020 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2018.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.
 • La llista d'espera es formarà exclusivament amb els estudiants i estudiantes que no hagen obtingut plaça.
 • La renúncia a la plaça adjudicada comportarà l'exclusió de la convocatòria. Només s'han de demanar les destinacions que es vulguen acceptar.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • El contracte d'estudis (Acord Acadèmic) ha d'estar signat per l'estudiant o estudianta; el coordinador de mobilitat i degà de la facultat en València i per el coordinador de mobilitat i degà de la facultat en la universitat de destinació. La data límit és el 5 de setembre.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 


Informació general: convocatòria SICUE 2019-20

Termini de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2019

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de complir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2018
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2018-2019.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2019/2020 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2018-2019 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificacions que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2018.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003 i a la mateixa convocatòria.

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recavar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar en la universitat de destinació assignatures suspeses en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: convocatòria SICUE 2018-19

A partir del dia 13 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2018/2019. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 13 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2017
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2017-2018.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2018/2019 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2017-2018 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2017.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2017-18

A partir del dia 10 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2016/2017. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 10 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2016
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2016-2017.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2017/2018 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2016-2017 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2016.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits internacionals (codi 16.000) que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2016-17

A partir del dia 10 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2016/2017. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins el 10 de març inclòs.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2015
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2015-2016.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2016/2017 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2015-2016 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Consulta la convocatòria i les bases.

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones que consten a l'expedient a 30 de setembre de 2015.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

Informació general: Convocatòria SICUE 2015-16

A partir del dia 20 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2015/2016. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert del 20 de febrer al 28 de març, ambdós inclosos.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc. Ací teniu la Llista de codis i webs de les universitats SICUE.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2014
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2014-2015.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2015/2016 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2014-2015 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Bases de la convocatòria publicades per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones obtingudes a 30 de setembre de 2014.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst al R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Cal matricular-se d'un mínim de 45 crèdits en mobilitats de curs complet o de 24 crèdits en estades semestrals.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador o Coordinadora Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València. El coordinador o coordinadora pot autoritzar a cursar fora un màxim d'una assignatura suspesa en la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

=======================================================

Informació general: Convocatòria SICUE 2014-15

A partir del dia 4 de febrer s'obri la convocatòria del programa SICUE (Sistema de Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2014/2015. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert del 4 al 24 de febrer, ambdós inclosos.

Es poden consultar les universitats disponibles per a cada titulació a través del Portal de Serveis a Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu la cinquena opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, la segona opció "Consulta de Programes d'Intercanvi". Anoteu les universitats que us interessen i visiteu la seua pàgina web per a consultar el pla d'estudis, el calendari, etc. Ací teniu la Llista de codis i webs de les universitats SICUE.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal de Serveis a Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu la cinquena opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, la primera opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi".

Requisits que han de cumplir els beneficiaris:

 • Estudiants i estudiantes de Grau: tindre superats un mínim de 60 crèdits a 30 de setembre de 2013
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2013-2014.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d'un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2014/2015 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2013-2014 però no van realizar la mobilitat ni van presentar l'escrit de renúncia.

Bases de la convocatòria publicades per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Selecció de candidats i candidates

 • Les places s'adjudicaran en funció de la nota mitjana de l'expedient atenent a les qualificaciones obtingudes a 30 de setembre de 2013.
 • La nota mitjana es calcula segons allò previst a l'article 5 del R.D. 1125/2003

Estada a la universitat de destinació

 • Cal matricular-se a la Universitat de València en el nombre de crèdits 16.000 que es vol cursar a la universitat de destinació.
 • Les estades podran ser de curs complet o d'un semestre.
 • Crèdits mínims a matricular-se: curs complet, 45 crèdits; semestre, 24 crèdits.
 • S'ha de recabar la firma del Coordinador Acadèmic en el Contracte d'Estudis abans d'anar-se'n.
 • Llista de coordinadors i coordinadores acadèmics.
 • No es poder cursar en la universitat de destinació assignatures que s'han suspés a la Universitat de València.
 • Les estades de curs complet es poden reduir a només un semestre amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de la Universitat de València i del coordinador o coordinadora de la universitat de destinació. 

=================================================================================

Informació Programes Mobilitat:

Informació general: Convocatòria 2013-14

A partir del dia 4 de febrer s'obre la convocatòria del programa SICUE per al curs 2013/2014. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert des del dia 4 de febrer fins el 22 de febrer, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s'hauran de presentar via Internet des del Portal de l'Alumne (opció "Sol·licitud i Consulta de Programes d'Intercanvi")

Llista de possibles destinacions (cal elegir el codi de la titulació)

(Veure Manual explicatiu de com es consulten les destinacions)

ATENCIÓ: No cal que l'estudiant presente cap documentació en paper, excepte en el cas d'estudiants que hagen accedit a un 2º cicle provinents d'una altra titulació o estudiants que hagen cursat el 1er cicle en una altra universitat. En aquests casos s'haurà de pujar una còpia de l'expedient acadèmic del 1º cicle a través del portal de l'alumne.

Durant el curs 2013/14 moltes universitats estaran en període de transició en la implantació dels nous Graus i d'extinció de les antigues titulacions, motiu pel qual els estudiants hauran d'assegurar-se que podran seguir les assignatures corresponents al seu pla d'estudis. Es pot consultar aquesta informació contactant amb les universitats de destinació i/o consultant les pàgines web de dites universitats.

Llista de codis i webs de les universitats SICUE

Condicions per a la mobilitat

 • Diplomatures, Enginyeries Tècniques i Arquitectura Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura: un mínim de 90 crèdits superats i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Graus:un mínim de 60 crèdits superats i matriculats en 30 més.

El requisit de superació de crèdits s’ha d'acomplir a data 30 de setembre de 2012.

Per al primer any de les titulacions que només són de segon cicle (o bé d’un segon cicle que no siga continuació directa del primer) no es pot sol·licitar intercanvi SICUE. L’estudiant el pot sol·licitar una vegada es trobe matriculat en el primer curs del segon cicle, per realitzar la mobilitat durant el següent, sempre que complisca la resta de requisits que estableix aquesta convocatòria. Per al nombre de crèdits superats es tindrà en compte els seus estudis de primer cicle.

No es pot ser beneficiari del programa SICUE en la mateixa universitat en més d’una ocasió ni realitzar més d'un intercanvi en un curs acadèmic. L’estudiant no pot realitzar a la universitat de destinació assignatures que hagen estat qualificades amb suspens amb anterioritat al centre d’origen.

Baremació de les sol·licituds

La selecció es durà a terme d'acord amb:

 • El compliment dels requisits d'intercanvi SICUE. Si no es compleixen els candidats queden exclosos.
 • La nota mitjana, prioritzada segons estableix el R.D. 1125/2003.

(Aquesta convocatòria s'elimina la memòria justificativa)

Per al càlcul de les notes mitjanes, d’acord amb els criteris que estableix la convocatòria oficial del programa SICUE, es tindrà en compte les qualificacions obtingudes fins al 30 de setembre de 2012, incloses les qualificacions de les assignatures suspeses. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, tret de les assignatures en què la qualificació siga NO PRESENTAT/ADA, que no computen per al càlcul de la nota mitjana.

Cal tenir present que en la nota mitjana que figura en l’expedient de la Universitat de València no computen les assignatures qualificades com a suspeses, per la qual cosa, si hi ha alguna assignatura suspesa, aquesta nota mitjana serà distinta de la nota mitjana calculada per al programa SICUE.

Quan es tracte de titulacions de segon cicle, la nota mitjana es calcularà tenint en compte les qualificacions obtingudes en els estudis de primer cicle des dels quals s’accedeix a la nova titulació. Per a les assignatures adaptades, es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència, i el reconeixement de crèdits en què no hi haja qualificació no es tindrà en compte a l’efecte de ponderació.

Convocatòria 2012-2013

Atès que es trobem en un període de transició entre titulacions informem a tots els estudiants que l'intercanvi del programa Sicue del curs 2012/13 quedarà supeditat a l'existència d'oferta acadèmica en la universitat de destinació. Per aquesta raó, serà responsabilitat de l'estudiant comprovar que efectivament la universitat que li ha estat adjudicada té oferta acadèmica suficient per a que dit intercanvi siga viable.

Llistes convocatòria 2012-13

D'acord amb la normativa SICUE, en cas d'exclusió de la sol·licitud s'estableix un termini de 10 dies naturals per a reclamacions, sols quan es donen alguna de les circumstàncies següents:

 1. Que s'haguera incorregut en error a causa d'interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic.
 2. Que aparega o s'aporten nous documents de valor essencial per a la resolució.
 3. Que en la resolució hagen influït documents de dubtosa validesa.

El termini de reclamacions finalitzarà el dia 24 de març. Una vegada resoltes les reclamacions es publicaran les adjudicacions definitives i els llistes d'espera.

Informació general: Convocatòria 2012-13

El dia 30 de gener s'obrirà la convocatòria del programa SICUE per al curs 2012/2013. El termini per a presentar sol·licituds estarà obert des del dia 30 de gener fins el 20 de febrer.

Les sol·licituds s'hauran de presentar via Internet des del Portal de l'Alumne.

Llista de possibles destinacions (cal elegir el codi de la titulació) (Veure Manual explicatiu de com es consulten les destinacions)

Durant el curs 2012/2013 moltes universitats estaran en període de transició en la implantació dels nous Graus, motiu pel qual els estudiants hauran d'assegurar-se que podran seguir les assignatures corresponents al seu pla d'estudis.

Nota: a la sol.licitud SICUE ha d'adjuntar-se una memòria justificativa de la petició (màxim dos pàgines), en format electrònic, des de l'aplicació per fer la sol·licitud.

ATENCIÓ: No cal que l'estudiant presente cap documentació en paper, excepte en el cas d'estudiants que hagen accedit a un 2º cicle provinents d'una altra titulació o estudiants que hagen cursat el 1er cicle en una altra universitat. En aquests casos s'haurà de pujar una còpia de l'expedient acadèmic del 1º cicle a través del portal de l'alumne.

Condicions per a la mobilitat

 • Diplomatures, Enginyeries Tècnicas i Arquitectura Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura: un mínim de 90 crèdits superats i estar matriculat en 30 crèdits més.
 • Graus:un mínim de 60 crèdits superats i matriculats en 30 més.

El requisit de superació de crèdits s’ha d'acomplir a data 30 de setembre de 2011.

Per al primer any de les titulacions que només són de segon cicle (o bé d’un segon cicle que no siga continuació directa del primer) no es pot sol·licitar intercanvi SICUE. L’estudiant el pot sol·licitar una vegada es trobe matriculat en el primer curs del segon cicle, per realitzar la mobilitat durant el següent, sempre que complisca la resta de requisits que estableix aquesta convocatòria. Per al nombre de crèdits superats es tindrà en compte els seus estudis de primer cicle.
No es pot ser beneficiari del programa SICUE en més d’una ocasió.
L’estudiant no pot realitzar a la universitat de destinació assignatures que hagen estat qualificades amb suspens amb anterioritat al centre d’origen.

Baremació de les sol·licituds

La selecció dels estudiants comprèn dos apartats diferents:

 1. Nota mitjana de qualificació.
 2. Memòria justificativa (màxim 1 punt)

Per al càlcul de les notes mitjanes, d’acord amb els criteris que estableix la convocatòria oficial del programa SICUE, es tindrà en compte les qualificacions obtingudes fins al 30 de setembre de 2011, incloses les qualificacions de les assignatures suspeses. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, tret de les assignatures en què la qualificació siga NO PRESENTAT/ADA, que no computen per al càlcul de la nota mitjana.

Cal tenir present que en la nota mitjana que figura en l’expedient de la Universitat de València no computen les assignatures qualificades com a suspeses, per la qual cosa, si hi ha alguna assignatura suspesa, aquesta nota mitjana serà distinta de la nota mitjana calculada per al programa SICUE.

Quan es tracte de titulacions de segon cicle, la nota mitjana es calcularà tenint en compte les qualificacions obtingudes en els estudis de primer cicle des dels quals s’accedeix a la nova titulació. Per a les assignatures adaptades, es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència, i el reconeixement de crèdits en què no hi haja qualificació no es tindrà en compte a l’efecte de ponderació.