Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

L’Assemblea de Representants de Centre (ADR) es l’òrgan màxim de representació dels estudiants d’un centre. Està formada per:

 • Una representació elegida per l’estudiantat d’estudis de grau, màster i doctorat del centre, de forma proporcional.
 • Claustrals elegits per l’estudiantat del centre.
 • Estudiantats membres de la junta de centre.

Son funcions de l’ADR:

 • Acordar i proposar les mesures que considere oportunes per a la millor defensa dels drets i interessos dels estudiants i les estudiantes.
 • Acordar la convocatòria de l’assemblea d’estudiants de centre amb la periodicitat establerta en el reglament.
 • Proposar al Consell de Govern, perquè l’aprove, un projecte de regla­ment que en regule la constitució i el funcionament.
 • Elegir la mesa de coordinació que, d’acord amb el reglament, ha de vetllar pel compliment dels acords presos per l’assemblea.
 • Coordinar les iniciatives que sorgesquen de les assemblees de grup.
 • Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a activitats esportives i culturals dels estudiants i les estudi­antes.
 • Elegir i, si escau, revocar els representants en les comissions de centre i en aquelles d’universitat en què hi haja establert un sistema de representació per centre.
 • Elegir entre els seus membres i, si escau, revocar les persones que forma­ran part de l’Assemblea General d’Estudiants en representació de l’assemblea de representants de centre.
 • Ser oïda en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del centre respectiu.
 • Elaborar i elevar propostes a la junta de centre i, mitjançant l’Assemblea General d’Estudiants, al Consell de Govern i al Claustre.
 • Dur a terme totes les tasques que li encomane la junta de centre i, en general, aquelles que deriven d’aquests Estatuts.

Reglament de Règim Intern de l'Assemblea de Representants de la Facultat de Medicina i Odontologia (CG 26-XI-2014)