University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

Llicenciatura Farmàcia P.73  a Grau Nutrició Humana i Ditètica

Llicenciatura Farmàcia P.99 a Grau Nutrició Humana i Dietètica

Grau Farmàcia a Grau Nutrició Humana i Dietètica

Grau Ciència i Tecnologia Aliments a Grau Nutrició Humana i Dietètica

Cicle Formatiu  de  Tècnic Superior en Dietètica

 

Sol·licitud

El/l'alumne/a haurà de presentar la sol·licitud per mitjà d'instància de reconeixement en la Secretaria del centre, durant el període de matrícula, adjuntant certificat acadèmic oficial de notes i els programes de les assignatures, segellats pel centre i el pla d'estudis de la Titulació.

Instància

Resolució

El/la  Degà/a o director/a, amb un informe previ de la Comissió Acadèmica del títol, resoldrà en el termini d'un mes, si no, s'entendrà desestimada la petició.

Taxa

D'acord amb el que disposa la Llei 20/2017, de Taxes de la Generalitat, "Els contribuents que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d'educació superior, abonaran a la universitat el vint-i-cinc per cent dels imports establerts en el punt 1, Activitat docent, de el quadre de l'apartat 1. Igualment, s'abonarà el vint-i-cinc per cent del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries previstes a l'article 12.8 de Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de la persona que forme part de l'alumnat, procedeix al seu reconeixement com a crèdits d'aquesta naturalesa. La resta de les taxes es pagaran íntegrament (art. 14.3.5-6º)

D'altra banda, estaran exempts del pagament de la taxa (art. 14.3.2-g) "En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l'alumnat de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats a la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s'aplicarà per un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no és aplicable quan el contribuent torne a la titulació en la qual es va matricular inicialment "