University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal


Subjects that have been taken in other universities or degree programmes can be incorporated into your academic record in two ways, by adaptation or validation.

We use validation when we compare the curriculums of different official degree programmes

For example:

 • Subjects from another degree programme taken in another university.
 • Subjects from another degree programme taken at the same university.

The following equivalences are considered:

 • A subject from your original degree programme can be equivalent to a subject with the same content and academic weight.
 • The qualification stated in your new academic record will be quantitatively equivalent in points to the original and the qualitative expression will be added to this in writing.

If your original academic record does not contain a numeric mark for the validated subject, the following equivalence will be applied:

 • Pass: 6
 • Merit: 8
 • Distinction 9
 • Distinction with Honour: 10
 • Adapted or Validated: 6

How and when to apply

 • When you have been accepted into the new degree programme
 • Alongside the enrolment procedure
 • You must present your official exam certificate, the syllabuses of the subjects and the curriculum for the degree programme.
   

Other matters

 • The subjects for which validation has been requested are not included in enrolment, on expectation of results.
 • The validated or adapted subject is not subject to re-evaluation.

Fees

 • Adaptation:
 • Validation:
  • Subjects from Spanish public centres:
  • Subjects from private or foreign centres:

Taxa per incorporació de crèdits convalidats i de lliure elecció

D'acord amb la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, per la incorporació de crèdits convalidats per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari s'haurà d'abonar un 25% del preu establert per a cada crèdit en la titulació corresponent.

Aquesta taxa també afectarà a totes les sol·licituds de convalidació de lliure elecció que es realitzen a partir del curs 2012-2013.

Text de l’article 16 de la Llei 9/2011 de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat que modifica l'apartat 2 de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

“Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, pagaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a “Activitat Docent” que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'esta llei. Igualment, es pagarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries contemplades en l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l'alumne, els reconega com a crèdits d'esta naturalesa. La resta de les taxes es pagaran íntegrament.»