Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

Registre de funcionariat habilitat per a la identificació i autenticació de persones i l'expedició de còpies autèntiques

Els Articles 12 i 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableixen que totes les entitats del sector públic (entre elles les universitats públiques, integrants del denominat sector públic institucional) hauran de garantir que la ciutadania puga, d'una banda, relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics i, per una altra, obtindre còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats. Per a poder fer-lo, ha de mantindre's un registre actualitzat on consten el personal funcionari habilitat per a les dues tasques.

Funcionariat habilitat per a la identificació i autenticació de ciutadans i ciutadanes

En el següent enllaç podeu consultar la relació del funcionariat designat per la Universitat de València per a identificar i autenticar persones físiques, no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb la Universitat de València i que no disposen de mecanismes d'identificació i autenticació (certificat digital) per a actuar electrònicament davant la Seu Electrònica:

En aquest enllaç es pot descarregar el consentiment exprés del ciutadà o ciutadana per a la seua identificació i autenticació per funcionariat públic habilitat per a cada actuació administrativa electrònica que ho requerisca. Aquest document haurà de ser emplenat i signat pel ciutadà o ciutadana i pel funcionariat habilitat, quedant-se una còpia en poder de la Universitat de València i una altra en poder del ciutadà o ciutadana.

Segons l'Article 3 del Reglament del Registre Electrònic General de la Universitat de València (ACGUV 92/2020), estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb la Universitat de València per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu: les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb la Universitat en exercici d'aquesta activitat professional, els qui representen a una persona interesssada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, els membres de la comunitat universitària, les persones que reunisquen la condició d'interessades en procediments que puguen donar lloc a la seua incorporació com a membres de la comunitat universitària o que siguen causa de la seua anterior condició de membres de la comunitat universitària i qualsevol altra persona física o jurídica que la Universitat puga establir, si escau, per a determinats procediments.

Funcionariat habilitat per a l'expedició de còpies autèntiques

Podeu consultar la relació dels funcionaris i funcionàries habilitats per la Universitat de València per a l'expedició de còpies autèntiques electròniques en el següent enllaç:

Per a poder sol·licitar l'expedició de la còpia autèntica de qualsevol document expedit per la Universitat de València, el o la sol·licitant ha de:

Una vegada confirmada la cita, el o la sol·licitant acudirà el dia i hora estipulats a l'Oficina de Registre General (OAMR) de la Universitat de València (situada en l'edifici de Rectorat en l'avinguda de Blasco Ibáñez, 13, València), amb el seu DNI/NIE i el document original expedit per la Universitat de València del qual vol obtindre còpia autèntica, no sent necessari aportar-ne una còpia.

El personal de l'Oficina de Registre General (OAMR) de la Universitat de València procedirà a efectuar la còpia o digitalització dels documents aportats, retornant l'original a la persona interessada, tramitant internament la verificació de l'autenticitat del document aportat amb l'òrgan, servei o unitat de la Universitat de València que el va expedir originalment o amb qui tinga actualment atribuïdes eixes competències. La persona interessada rebrà la còpia autèntica del document sol·licitat, en format electrònic, en la mateixa adreça de correu electrònic amb la qual va sol·licitar la cita prèvia, en un termini màxim de 15 dies des del moment de la presentació en l'Oficina de Registre General (OAMR) de la Universitat de València.

L'expedició de còpies autèntiques a la Universitat de València té un cost igual al de la compulsa de documents. Aquest import s'abonarà a través d'un rebut generat en la mateixa Oficina de Registre General i que per a aquest curs acadèmic té un cost de 10,69 € segons el Decret 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022.