Logo de la Universitat de València Logo Registre General Logo del portal

El Claustre de la Universitat de València, en sessió de 23 d’octubre de 2003, va aprovar la proposta d’Estatuts de la Universitat.

El dia 2 d’abril de 2004, el Consell de la Generalitat va remetre l’acord pel qual es van formular inconvenients de legalitat a la proposta d’Estatuts de la Universitat.

En sessió del dia 27 de maig de 2004, el Claustre va aprovar la incorporació d’una part de les objeccions i la no-admissió d’altres.

Per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, va aprovar els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General), que van ser publicats en el DOGV [2004/8213], en data 3 d’agost de 2004 i en els quals es van introduir diverses modificacions sobre el text que va enviar el Claustre, modificacions que varen estar objecte de recurs contenciós administratiu presentat per la nostra Universitat.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de data 18 d’octubre de 2005, per la qual s’estima parcialmentel recurs interposat contra el Decret del Consell 128/04 pel qual s’aproven els Estatuts.

Es presenta recurs de cassació contra la citada Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el 9 de novembre de 2005.

Sentència del Tribunal Suprem de data 13 d’octubre de 2008, per la qual es desestima el recurs de cassació contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de data 18 d’octubre de 2005.

Per Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell, es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València (Estudi General), aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell. Afecta, amb una nova redacció, als articles 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 43, 47, 48, 53, 58, 59, 60, 61, 65, 69, 81, 82, 83, 88, 101, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 121, 123, 124, 126, 131, 134, 137, 138, 140, 141, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 179, 184, 190, 196, 199, 201, 205, 206 i 240; la inclusió dels articles 241 bis i 241 ter; la modificació de les rúbriques següents: del capítol segon del títol primer, de la secció primera del capítol segon del títol primer, de la secció quarta del capítol segon del títol primer, de la secció segona del capítol primer del títol tercer, de la secció segona del capítol primer del títol quart, de la secció tercera del capítol primer del títol quart, de la secció quarta del capítol primer del títol quart, del capítol cinquè del títol sisè, de la secció primera del capítol cinquè del títol sisè i de la secció segona del capítol cinquè del títol sisè; la modificació de les disposicions addicionals cinquena, vuitena, desena i onzena, de la disposició transitòria quarta i de la disposició final; i la inclusió de les disposicions addicionals catorzena i quinzena i de les disposicions transitòries setzena i dissetena.

Estatuts de la Universitat de Valencia

Estatuts de la Universitat de València [Aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOGV 3-8-2004) i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març de 2013 (DOCV 2-4-2013)].