Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Per tal de garantir els criteris de qualitat formativa de les accions desenvolupades des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), així com la participació equitativa del personal de la UV en les esmentades accions, el SFPIE estableix alguns aspectes de necessari compliment al professorat encarregat de cada curs o taller.

Versió en pdf

Informació

 • La retribució de l’activitat seguirà les tarifes establertes en el Manual d’Execució Pressupostària de la UV.
 • Tota la documentació sol·licitada haurà de ser enviada al SFPIE mitjançant correu intern, correu postal o correu electrònic, i haurà d’anar necessàriament signada.

Obligacions del docent

Abans del curs:

 • Actualització de la Fitxa de l’activitat
 • Si és necessari instal·lar-hi un programari específic per a aules informàtiques, el professorat ho sol·licitarà al SFPIE amb almenys tres setmanes d’antelació al començament del curs al correu.

Documentació per al pagament:

 1. Per a Empleats públics:
 1. Per a Personal Extern a la UV:
  • Fitxa de Tercers
  • Document d’Exempció de Tributació d’IRPF (veure models) (tan sols per a professorat estranger) Pot consultar també els països amb conveni d’exempció. Si no existeix conveni d’exempció o no es justifica correctament, la universitat haurà d’aplicar la tributació corresponent.

Durant el curs:

 • Control d’assistència: el professorat signarà cada sessió formativa i controlarà l’assistència i signatures dels participants de cada acció formativa. L’assistència inferior al percentatge assenyalat (85%) exclou l’expedició de qualsevol certificat als participants.
 • Documentació: L’SFPIE posarà a disposició del professorat tota la documentació del curs (signatures i material).
 • En el cas d’accions formatives amb més d’un professor, es designarà un d’ells com a interlocutor amb el SFPIE.
 • El SFPIE recomana la realització d’algun tipus de prova/examen de l’activitat en qüestió; el professorat podrà decidir que la simple assistència no garanteix la superació del curs.
 • El professorat comptarà amb un espai a l’Aula Virtual (http://aulavirtual.uv.es) del seu curs en el que es depositaran materials de classe i el professor podrà comunicar-se amb els participants de les seues accions formatives.

Al finalitzar el curs:

 • El professorat haurà de fer arribar al SFPIE els fulls de signatures d’assistència.
 • En el cas de realització de prova/examen i si aquesta es fa en paper, es remetran els originals emplenats pels alumnes i corregits pel professor en el termini màxim de 15 dies de la finalització de l’activitat formativa, perquè el SFPIE els custodie. Es recomana la utilització d’Aula Virtual per a la realització de les proves d’avaluació.

Materials docents

 • El SFPIE posa a l’abast de tot el seu professorat un curs dins Aula Virtual que tindrà el nom de la seua activitat formativa. El curs estarà activat amb al menys 5 dies d’antelació.
 • El professorat haurà de carregar en aquest espai els materials educatius o, en els casos d’activitats presencials, el professorat podrà demanar al SFPIE la preparació de materials fotocopiats per a repartir entre els assistents; en aquests casos serà necessari lliurar al SFPIE l’original dels materials en format digital amb almenys una setmana d’antelació a l’inici de l’acció formativa.
 • No es fotocopiaran materials amb drets d’autoria que no respecten el dret de cita i, en tot cas, hom recomana que la utilització de materials en paper siga sempre compatible amb la sostenibilitat que defensa la UV.
 • En els casos que hi haja un compromís de realització de materials docents amb el SFPIE, el  professorat lliurarà en format digital els recursos amb al menys una setmana d’antelació de l’inici de la activitat.
 • Els materials docents, la realització dels quals siga retribuïda al professorat de forma específica tindran llicència Creative Commons (Reconeixement - No Comercial-Compartir Igual)

Honoraris, anulacions i reedicions d'una mateixa acció

 • Si per qualsevol qüestió, organitzativa o d’altra naturalesa, s’ha de suspendre el curs el SFPIE informarà degudament el professorat el més aviat possible d’aquesta circumstància.  
 • En els casos en què es realitze més d’una edició de la mateixa acció formativa, es recomana l’ús de les dues llengües de la UV.
 • Una vegada acabat el curs i registrats els controls d’assistència, el SFPIE redactarà l’acta del curs i la signarà el director/la directora del SFPIE.
 • La gestió del pagament per l'activitat realitzada s’efectuarà una vegada lliurada al SFPIE tota la documentació pròpia del curs, esmentada al llarg d’aquest document.