Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

La Universitat de València, conscient de la importància que la formació i la innovació educativa tenen per a millorar la qualitat de la docència universitària i aconseguir la plena integració, amb un nivell d’excel·lència, en l’EEES, ha desplegat de manera estratègica en aquests últims anys, a través fonamentalment de l’SFPIE, una sèrie d’actuacions destinades a ampliar la formació del PDI i del PAS i a impulsar i implantar experiències i metodologies d’innovació docent que afavorisquen un aprenentatge actiu, autònom i col·laboratiu. Els efectes d’aquesta estratègia estan cridats a transcendir l’etapa universitària, per facilitar el desenvolupament personal i l’accés dels titulats i les titulades al mercat laboral en conjuntures que es preveuen canviants a causa de factors tecnològics i socioeconòmics.

Amb la finalitat de continuar avançant en aquesta línia, creiem que ha arribat el moment de dotar aquestes accions d’una major sistematització, consolidació i reconeixement. A aquest efecte, es proposa la creació del registre de grups consolidats d’innovació docent de la Universitat de València. D’aquesta manera s’orienten els esforços i es guanya en eficàcia.

Els seus objectius són els que segueixen:

  • Col·laborar d’una manera estable per innovar. Promoure la formació de grups estables de PDI que desenvolupen col·laborativament i coordinadament accions d’innovació docent i puguen rebre formació específica al servei d’aquestes.
  • Formar per innovar. Coordinar la formació permanent del professorat de manera que un dels pilars bàsics d’aquesta formació servisca a la gestió i l’impuls d’iniciatives d’innovació docent, configurant aquest procés com una de les claus del desenvolupament professional del professorat, al servei de la millora continuada del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’estudiantat.
  • Investigar per innovar. Impulsar un tractament global de la innovació educativa conjugant la formació del professorat, la innovació docent i la recerca del mateix procés d’innovació.
  • Reconeixement. Dotar de reconeixement formal i difusió les accions de formació i innovació docent realitzades pels grups d’innovació docent constituïts.

Amb aquests objectius, és imprescindible posseir una normativa específica per a la constitució, el reconeixement i el funcionament dels grups consolidats d’innovació docent.