Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

La convocatòria de projectes d’innovació docent, que es desenvolupa des de fa anys, és un dels elements nuclears del compromís institucional de la Universitat de València amb la millora de la qualitat docent universitària. En aquest marc, la convocatòria 2021/2022 està dissenyada per a incentivar, activar i donar suport als equips docents perquè lideren la innovació educativa i es consolide en la pràctica docent futura, amb l’objectiu final d’un desenvolupament integral de l’alumnat en totes les seues dimensions.

Els projectes d’innovació es poden realitzar en dos programes diferents, en funció de les persones sol·licitants i de les finalitats:

 • PIC - Pla d’innovació de centre: destinats a innovacions que es promoguen des de la direcció dels centres.
 • PID - Projectes d’innovació docent: destinats a innovacions que partisquen d’iniciatives del professorat.

Objectius de la convocatòria de projectes d'innovació docent:

 • Potenciar el desenvolupament de tècniques, processos i estratègies docents innovadores que impulsen la participació activa de l’alumnat universitari.
 • Consolidar aquells projectes d’innovació docent que han generat estratègies docents de referència, amb la participació activa dels estudiants, convertint-se en un segell d’identitat i obtenint una continuïtat i sostenibilitat en la qualitat de la nostra docència.
 • Propiciar la reflexió sobre les TIC com a instrument al servei de les metodologies innovadores.
 • Propiciar noves metodologies actives d’ensenyament-aprenentatge que promoguen aprenentatges significatius i rellevants i incrementen el grau de motivació de l’alumnat per l’aprenentatge.
 • Desenvolupar instruments d’avaluació formativa i autoavaluació que proporcionen retroalimentació a l’alumnat sobre el progrés del seu aprenentatge, com rúbriques o qüestionaris en línia.
 • Desenvolupar propostes i plans d’acció vinculats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
 • Fomentar la inclusió educativa per garantir l’oportunitat de cobrir totes les necessitats d’aprenentatge i de propiciar equitat i qualitat, donant resposta a tot l’alumnat independentment de l’ètnia, gènere, religió, orientació i identitat sexual, procedència cultural, handicap...
 • Donar suport a iniciatives de sensibilització, visibilització, reflexió i pràctica des de la perspectiva de gènere i fomentar la utilització del llenguatge inclusiu i de gènere.
 • Analitzar críticament i proposar millores per al disseny, realització i avaluació dels treballs de final de grau o màster.
 • Fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria entre l’alumnat.