Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

A la Universitat de Valencia s'aplica el sistema de seguiment de la docencia i registre de tutories regulat per l'acord del Consell de Govern 200/2011, d'l d'agost, i per la instrucció del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de 16 de gener de 2013, (link banner GDI)

Conforme amb aquest sistema, heu d'enregistrar les classes impartides i cada sessió de tutories presencials o "de despatx" utilitzant l'aplicació informatica de "Gestió de la Docència Impartida" (GDl) a traves del següent enllaç  https://gdi.uv.es

1.- Prèviament haureu de comunicar al vostre departament si us acolliu al sistema de tutories electròniques previst en l'esmentada normativa. En aquest cas, les mateixes podran realitzar-se a través de I' Aula Virtual de la Universitat de Valencia complint amb les condicions regulades. Les tutories presencials quedaran reduïdes al 50% de les que us corresponen segons el regim de dedicació i s'hauran d'enregistrar mitjançant l'aplicació GDI.

2.- Si teniu alguna incidència en l'enregistrament de la docència o les tutories, haureu de dirigir­vos, respectivament, a la persona encarregada de la gestió del GDI al centre o al departament