Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

 La Secció de Gestió del PDI serveix de suport a la tramitació dels expedients relacionats amb la selecció del professorat contractat o funcionari i amb totes les incidències que afecten la vida administrativa del professorat, des de la signatura del contracte o presa de possessió de la plaça de personal funcionari fins al cessament de la relació de serveis. A més a més, porta a terme les actuacions administratives necessàries per al nomenament i la revocació de càrrecs acadèmics, la concessió de veniae docendi i el nomenament de professorat emèrit.

Per a la realització de les esmentades funcions, la Secció s’estructura en tres unitats: la Unitat de Concursos, la Unitat de Gestió I i la Unitat de Gestió II.

Unitat de Concursos

Tramita els expedients relatius a:

- Nomenament de comissions de selecció de professorat funcionari.

-  Nomenament de comissions de contractació. Recepció i comprovació de barems.

-  Convocatòries de concursos per a la selecció de professorat funcionari. Recepció d'instàncies, llistes provisionals definitives de persones admeses i excloses, recepció d'actes, de la documentació presentada per les persones candidates seleccionades i publicació de nomenaments.

-  Convocatòries de concursos per a la contractació de professorat: recepció d’actes.

-  Instrucció de reclamacions administratives contra les propostes de provisió de places de professorat funcionari.

- Instrucció de recursos administratius contra les propostes de contractació. Notificació de les resolucions a les persones interessades.

-  Comissions de serveis per participar en comissions de selecció d’altres universitats.

Unitat de Gestió I

Tramita els expedients relatius al personal funcionari, contractat doctor i col·laborador:

- Presa de possessió del professorat funcionari. Canvis de situacions administratives: serveis especials, reingrés al servei actiu. Comissions de serveis, excedències, suspensió. Canvis de dedicació, cessaments i expedients de jubilació.

- Contractació de professorat amb durada indefinida. Modificació i extinció de contractes.

- Tramitació de permisos i llicències, exceptuant-ne les inferiors de set dies, llevat que es tracte de llicències per malaltia.

- Reconeixement de triennis.

- Avaluació de la docència i concessió de components per mèrits docents del complement específic.

- Expedients de compatibilitat.

- Nomenament i revocació de càrrecs acadèmics.

- Tramitació del carnet universitari del professorat.

- Manteniment de la base de dades de personal (PDI) i dels expedients personals del professorat.

- Expedició de certificats referits a fets o circumstàncies que consten en l’expedient personal del professorat.

- Tramitació de les sol·licituds de reconeixement de les retribucions addicionals del Decret 174/2002 (Complement autonòmic).

Unitat de Gestió II

Tramita els expedients relatius al personal contractat amb durada determinada: ajudant, ajudant doctor, associat, emèrit i visitant:

- Contractació de professorat. Pròrroga de contractes. Modificació i extinció de contractes. Nomenament de professorat honorari.

- Permisos i llicències.

- Expedients de compatibilitat.

- Veniae docendi

- Tramitació del carnet universitari

- Manteniment de la base de dades de personal PDI i dels expedients personals del professorat.

- Expedició de certificats referits a fets o circumstàncies que consten en l’expedient personal del professorat.