Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Serveix de suport a la tramitació dels expedients personals del professorat contractat o funcionari i a totes les incidències que afecten la vida administrativa del professorat, des de la signatura del contracte o presa de possessió de la plaça de personal funcionari fins al cessament de la relació de serveis. Tramita els procediments per al reconeixement de retribucions al professorat: triennis, quinquennis, sexennis i retribucions addicionals. A més a més, porta a terme les actuacions administratives necessàries per al nomenament i cessament de càrrecs acadèmics i el nomenament de professorat emèrit i honorari. Es responsable de la instrucció dels recursos que s’interposen contra qualsevol acte administratiu dictat en aquests àmbits.

Per a la realització de les esmentades funcions la Secció compta amb les Unitats de Gestió I i II i amb l’assistència de personal tècnic de gestió amb perfil jurídic. 

Unitat de Gestió I

Tramita els expedients relatius al PDI funcionari i contractat laboral de les següents categories: professorat ajudant i ajudant doctor, professorat contractat doctor, professorat permanent doctor i professorat col·laborador:

- Manteniment de la base de dades de PDI i dels expedients personals del professorat.

- Presa de possessió del professorat funcionari, canvis de situacions administratives (serveis especials, excedències, reingrés al servei actiu), comissió de serveis, canvis de dedicació, reduccions de jornada, expedients de jubilació, cessaments.

- Contractació del professorat, excedències, reingrés al servei actiu, canvis de dedicació, reduccions de jornada, cessaments.

- Permisos i llicències. Llicències d’estudi superiors a un mes.

- Reconeixement de triennis.

- Tramitació del procediment per al reconeixement del component per mèrits docents (Quinquennis)

- Tramitació del procediment per al reconeixement del complement de productivitat investigadora al PDI laboral (Sexennis)

- Tramitació del procediment per al reconeixement de les retribucions addicionals regulades pel Decret 174/2002, del Govern Valencià (Complement autonòmic).

- Expedients de compatibilitat.

- Nomenament i cessament de càrrecs acadèmics.

- Tramitació del carnet universitari.

- Expedició de certificats referits a fets o circumstàncies que consten en l’expedient personal del professorat.

Unitat de Gestió II

Tramita els expedients relatius al professorat contractat laboral de les següents categories: professorat associat, professorat associat de Ciències de la Salut, professorat substitut, professorat emèrit i professorat visitant.

- Manteniment de la base de dades de PDI i dels expedients personals del professorat.

- Contractació del professorat, pròrroga, modificació i extinció de contractes

- Nomenament de professorat honorari.

- Permisos i llicències. Llicències d’estudi superiors a un mes.

- Excedències, reingrés al servei actiu, canvis de dedicació, reduccions de jornada, cessaments.

- Expedients de compatibilitat.

- Tramitació del carnet universitari

- Expedició de certificats referits a fets o circumstàncies que consten en l’expedient personal del professorat.