Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Reglament de règim intern de la comissió de professorat. (C.G. 27-VII-2006)

La Comissió de Professorat es un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor delConsell de Govern en matèria de professorat, d’acord amb l’article 157 dels Estatuts dela Universitat de València. Una vegada aprovada la composició de la Comissió per acord14/2005 del Claustre de la Universitat de València, de 14 de juliol de 2005. L’objectedel present reglament es la regulació del règim d’elecció, convocatòria, funcionament ipresa d’acords d’aquest òrgan.