Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

 1. La Comissió de Professorat està formada:
  1. Pel vicerector o la vicerectora competent en matèria de professorat o la persona en qui delegue, que la presideix.
  2. Pels degans i les deganes, i pels directors i les directores dels centres, o les persones en qui deleguen.
  3. Pel director o la directora del Servei de Política Lingüística
  4. Per quatre representants del PDI permanent dels centres distribuïts d’acord amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
  5. Per quatre representants del PDI no permanent dels centres distribuïts d’acord amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
  6. Per un o una representant dels becaris d’investigació elegit pels becaris claustrals.
  7. Per un o una representant dels estudiants elegit pels estudiants claustrals.
  8. Per un o una representant del PAS elegit pels claustrals que representen el PAS.
  9. Pel cap o la cap del Servei de Recursos Humans-PDI, que hi actuarà com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, tret que siga membre electe.
 2. Hi participaran, amb veu i sense vot:
  1. Els presidents o les presidentes de la Junta de PDI i del Comitè d’Empresa.
  2. Si s’escau, es podrà convidar els departaments o els instituts universitaris d’investigació per tal d’informar sobre temes específics que els afecten.

El president o presidenta de la Comissió convidarà a participar-hi, amb veu i sense vot, els tècnics amb competència en la matèria que considere adients.

Aprovada pel claustre el 14 de Juliol de 2005. (ACUV 14/2005)