University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Reconeixement de serveis previs (antiguitat/triennis) del professorat de la Universitat de València

  • Pot sol·licitar-ho el professorat pertanyent als cossos docents universitaris i el professorat amb contracte laboral  a temps complet (PPL, CD, AD)..
  • El reconeixement es realitzarà sempre a petició de la persona interessada.
  • Es computaran els serveis prestats en qualsevol de les Administracions Públiques, tant espanyoles com dels estats membres de la Unió Europea, exceptuant aquells serveis que tingueren el caràcter de prestació personal obligatòria i els períodes de beques d'investigació i de formació del professorat gaudits sense contracte.

Documentació que cal aportar al Servei de Recursos Humans-PDI per al reconeixement de serveis previs:

1- Annex II degudament emplenada.

2- En cas que els servicis s'hagen prestat en una administració pública diferent a la Universitat de València, cal aportar l'ANNEX I (Certificat de serveis previs) emès per la unitat /servei corresponent.

Normativa del procediment: