University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Teaching Staff Specific Regulations

Normativa general

Reference Rules File(s)
LO 6/2001

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats

LO 4/2007

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001

DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

 

Access

Reference Rules File(s)
RD 1313/2007

Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre pel qual s´estableix el règim dels concursos per a l´accés als Cossos docents universitaris.

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València (Regulations for teaching and research staff recruitment). (CG 27-V-2003)

+ info

Amended CG 19-XII-2003. Corrections CG 27-I-2004. Amended CG 26-IV-2005. Amended CG 6-III-2007. Amended CG 19-VI-2007. Amended CG 23-XII-2008. Amended CG 17-II-2009. Amended CG 6-V-2009. Amended CG 1-XII-2009. Amended CG 9-VI-2010. Amended CG 19-IV-2011. Amended CG 29-IV-2013. Amended CG 24-VI-2014. Amended CG 3-III-2015. Amended CG 18-XII-2015. Amended CG 26-IV-2017. Amended CG 24-IV-2018. Amended CG 2-IV-2019.

-info
ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

 

Accreditation

Reference Rules File(s)
RD 1312/2007

Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s´estableix l´acreditació nacional per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 1052/2002

Reial Decret 1052/2002, de 11 de octubre, pel que es regula el procediment per a l´obtenció de l´avaluació de l´Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari

 

Teaching evaluation

Reference Rules File(s)
ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

 

Academic positions

Reference Rules File(s)
ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019).

 

Teaching staff dedication

Reference Rules File(s)
ACGUV 31/2021

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2021/2022. Criteris de reducció de docència. (CG 9-III-2021).

ACGUV 65/2020

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2020/2021. Criteris de reducció de la docència. (CG 12-V-2020).

ACGUV 80/2017

Reglament de dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017. Modificat CG 29-V-2018).

ACGUV 200/2011

Acord de Consell de Govern 200/2011. Implantació de tutories virtuals i Gestió de la Dedicació del PDI.

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

 

Teaching in Valencian / other languages

Reference Rules File(s)
ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià (Plan to increase the use of Catalan in teaching). (CG 26-VI-2012. Amended CG 22-XII-2016)

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021)

ACGUV 66/2018

Catalan Certificates issued by the Languages Service and equivalence with other certificates. (CG 24-IV-2018)

 

Integration measures for PDI

Reference Rules File(s)
ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

 

Academic organization

Reference Rules File(s)
ACGUV 166/2020

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs 2021-2022 (Guidelines to course offering for the academic year 2021-2022). (CG 3-XI-2020)

ACGUV 216/2019

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2020-2021 (Guidelines to course offering for the academic year 2020-2021). (CG 5-XI-2019).

ACGUV 72/2015

Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).

ACGUV 111/2008

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)

ACGUV 298/1993

Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

ACGUV 43/2005

Reglament de l'oferta del curs acadèmic de la Universitat de València. (CG 2-III-2005)

 

Permissions and licences

Reference Rules File(s)
ACGUV 21/2003

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la UVEG. (CG 4-III-2003).

+ info

Modificat 24-VI-2003. Modificats els articles 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificats els articles 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificat l'article 2.3. S'afig la disposició addicional sisena i setena en el CG 29-IV-2008. Modificat CG 17-II-2009 l'article 8.2.b) i l'article 10 apartat 2. Modificat el capítol II en Consell de Govern de 21-XII-2010. Modificat CG 29-XI-2011. Modificat CG 29-XI-2016. Modificat CG 31-X-2017. Modificat CG 17-XII-2019).

-info
IUV 1/2004

Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

IUV 1/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el permís per naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2021

IUV 1/2020

Instrucció sobre el permís per al progenitor diferent de la mare biològica per naixement 2020

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

 

Promotion

Reference Rules File(s)
ACGUV 30/2021

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicables per al curs 2021/2022. (CG 9-III-2021).

ACGUV 37/2020

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021. (CG 10-III-2020).

 

Staff/JOR

Reference Rules File(s)
ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 125/2012

Acord de Consell de Govern 125/2012. Adaptació Document Annex a la RLT

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

ACGUV 190/1991

Criteris per canvi de dedicació a temps parcial. (JG 23-VII-1991. Modificat JG 19-XII-1991)

 

Legal System

Reference Rules File(s)
RD 898/1985

Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

RD 1558/1986

Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s´estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.

 

Remuneration

Reference Rules File(s)
RD 1086/1989

Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

RCV 2011/2135

Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

ACSUV 350/2002

Acord per a l´assignació de punts pel desenvolupament de càrrecs acadèmics propis de la Universitat de València als efectes de l´article 25 del Decret 174/2002 del Govern Valencià. (ACSUV 2002/350. 23-X-2002)

ACSUV 323/2019

Acord pel qual s'incorpora a la llista dels assenyalats en l'article 24.3 del decret 174/2002 d'altres càrrecs acadèmics i responsables de gestió a l'efecte de percepció de complement retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

ACGUV 158 2005

ACGUV 158/2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial.