University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Teaching Staff Specific Regulations

Normativa general

Reference Rules File(s)
LO 2/2023

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

 

Collective agreement

Reference Rules File(s)
RCV 2023/11712

Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

 

Access

Reference Rules File(s)
RD 678/2023

Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d'accés a places d'aquests cossos.

ACGUV 21/2024

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 20-II-2024).

ACGUV 135/2023

Reglament de selecció i contractació de professorat substitut a la Universitat de València. (CG 8-VI-2023. Modificat CG 12-III-2024).

ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 45/2023

Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València.

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

 

Accreditation

Reference Rules File(s)
RD 1312/2007

Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s´estableix l´acreditació nacional per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 1052/2002

Reial Decret 1052/2002, de 11 de octubre, pel que es regula el procediment per a l´obtenció de l´avaluació de l´Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari

 

Teaching evaluation

Reference Rules File(s)
ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

 

Academic positions

Reference Rules File(s)
ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019. Modificat CG 19-XII-2023). - Acord del Consell Social de la Universitat de València per establir la llista de càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València que poden donar dret a l'obtenció de punts als efectes de percepció del component retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària, segons proposta del Consell de Govern continguda en el "Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (ACSUV 2019/323. 26-IX-2019)

ACSUV 323/2019

Acord pel qual s'incorpora a la llista dels assenyalats en l'article 24.3 del decret 174/2002 d'altres càrrecs acadèmics i responsables de gestió a l'efecte de percepció de complement retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària

 

Teaching staff dedication

Reference Rules File(s)
ACGUV 39/2023

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs 2023-2024. Criteris de reducció de la docència. (CG 7-III-2023)

ACGUV 80/2017

Reglament de dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017. Modificat CG 29-V-2018. Modificat CG 11-VII-2023).

ACGUV 200/2011

Acord de Consell de Govern 200/2011. Implantació de tutories virtuals i Gestió de la Dedicació del PDI.

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

 

Teaching in Valencian / other languages

Reference Rules File(s)
ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià (Plan to increase the use of Catalan in teaching). (CG 26-VI-2012. Amended CG 22-XII-2016)

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021. Modified CG 8-VI-2023).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

 

Integration measures for PDI

Reference Rules File(s)
ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

 

Academic organization

Reference Rules File(s)
ACGUV 289/2023

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2024-2025. (CG 9-XI-2023)

ACGUV 72/2015

Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).

ACGUV 111/2008

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)

ACGUV 298/1993

Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

ACGUV 43/2005

Reglament de l'oferta del curs acadèmic de la Universitat de València. (CG 2-III-2005)

 

Permissions and licences

Reference Rules File(s)
ACGUV 21/2003

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València. (CG 4-III-2003).

+ info

Modificat 24-VI-2003. Modificats els articles 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificats els articles 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificat l'article 2.3. S'afig la disposició addicional sisena i setena en el CG 29-IV-2008. Modificat CG 17-II-2009 l'article 8.2.b) i l'article 10 apartat 2. Modificat el capítol II en Consell de Govern de 21-XII-2010. Modificat CG 29-XI-2011. Modificat CG 29-XI-2016. Modificat CG 31-X-2017. Modificat CG 17-XII-2019.Modificat CG 13-XII-2021).

-info
IUV 1/2004

Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

IVr Ordenació Acadèmica 1/2022

Instrucció del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat referent al cessament dels càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica en cas de llicència.

IUV 1/2021

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el permís per naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2021

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

 

Promotion

Reference Rules File(s)
ACGUV 38/2023

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València per al curs 2023-2024. (CG 7-III-2023).

ACGUV 199/2022

Modificació dels criteris per a l'adscripció i convocatòria de places destinades a l'estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal i altres programes d'nvestigació d'excel·lència amb el certificat I3.

ACGUV 247/2009

Reglament per a l'estabilització del professors associats a temps parcial. (CG 22-XII-2009. Modificat CG 1-II-2011. Modificat CG 2-IV-2019. Modificat 7-III-2023).

 

Staff/JOR

Reference Rules File(s)
ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 125/2012

Acord de Consell de Govern 125/2012. Adaptació Document Annex a la RLT

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

ACGUV 190/1991

Criteris per canvi de dedicació a temps parcial. (JG 23-VII-1991. Modificat JG 19-XII-1991)

 

Legal System

Reference Rules File(s)
RD 898/1985

Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

RD 1558/1986

Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s´estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.

 

Remuneration

Reference Rules File(s)
RD 1086/1989

Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari

DCV 83/2023

Decret 83/2023 del Consell sobre règim i retribucions del personal docent i investigador.

+ info

DECRET 83/2023, de 2 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

-info
DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

RCV 2011/2135

Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

ACSUV 350/2002

Acord per a l´assignació de punts pel desenvolupament de càrrecs acadèmics propis de la Universitat de València als efectes de l´article 25 del Decret 174/2002 del Govern Valencià. (ACSUV 2002/350. 23-X-2002)

ACSUV 323/2019

Acord pel qual s'incorpora a la llista dels assenyalats en l'article 24.3 del decret 174/2002 d'altres càrrecs acadèmics i responsables de gestió a l'efecte de percepció de complement retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

ACGUV 158 2005

ACGUV 158/2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial.