University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Dirigida al professorat que a 31 de desembre de 2022 siga funcionari/a de carrera dels següents cossos docents universitaris:

  • Catedràtic/a d’Universitat
  • Titular d’Universitat
  • Catedràtic/a d’Escola Universitària
  • Titular d’Escola Universitària

Convocatòria: RESOLUCIÓ del Rectorat de la Universitat de València,de 15 de febrer de 2023 (DOGV 13-03-2023)

Instruccions per a sol·licitar la Retribució Addicional

Sol·licitud: accesible des del 29 de març a les 9:00 fins al 28 d'abril de 2023 - accedir com a usuari genèric d'universitat

Les incidències poden comunicar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça  servei.pdi@uv.es

Normativa

  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la L.O. 4/2007, de 12 d'abril.
  • Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.
  • Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'AVAP, per la qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.
  • Acord del Consell Social de la Universitat de València, de 23-12-2002, sobre càrrecs acadèmics en relació al Decret 174/2002. Modificat per ACSUV 2009/350, de 23 de juliol de 2009.
  • ACSUV 2019/323, Acord del Consell Social de la Universitat de València, de 26/09/2019, pel qual s'incorpora a la llista dels assenyalats en l'article 24.3 del decret 174/2002 d'altres càrrecs acadèmics i responsables de gestió a l'efecte de percepció de complement retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària