UVGrauPsicologiafaculty Logo del portal

La documentació que es relaciona en els apartats següents, haurà d'enviar-se escanejada mitjançant un correu electrònic a l'adreça matlogopsi@uv.es des del correu electrònic institucional del/de la estudiant (@alumni.uv.es):

 • Com a assumpte haurà d'indicar-se nom, cognoms i la titulació (Psicologia o Logopèdia).
 • En el correu haurà d'indicar-se de nou el nom, cognoms, DNI i titulació.
 • La documentació s'enviarà preferentment en PDF.
 • Els/Les estudiants que ja han enviat algun tipus de documentació (domiciliació, família nombrosa, etc.), no han d'enviar-la de nou, però sí la resta de documentació.

Termini per a l'enviament de la documentació: del 14 de setembre al 30 d'octubre (tots dos inclusivament).

1. DOCUMENTACIÓ PER A ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS

 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada i signada pel titular del compte (en cas que no s'hagués inclòs en la matrícula el número de compte, cal indicar que s'incloga, si no s'indica, el pagament seguirà sent amb targeta).

1.1. Acreditativa de la situació acadèmica de accés.

 • Proves d'Accés a la Universitat (PAU): ​Targeta oficial de les Pau.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):
  • Títol de tècnic especialista o dipòsit del mateix.
  • Certificat oficial de notes.
  • Targeta oficial de les PAU, amb assignatures voluntàries, si és el cas.
 • Estrangers:
  • Estudiants UE. Credencial per a l'accés expedit per la UNED i qualificacions de les PAU.
  • Estudiants No UE. Convalidació del batxillerat i qualificacions de les PAU.
  • Fotocòpia del Passaport / NIE.

Nota: Si la credencial de la UNED té caràcter provisional, hi haurà de termini fins a 11 d'octubre per lliurar la definitiva, en cas contrari es procedirà a anul·lar la matrícula.

 • Titulats Universitaris:
  • Títol universitari o dipòsit del mateix.
  • Certificat oficial de notes (aquest certificat no és necessari en el cas de Titulats per la UV).
 • Majors de 25, 40 y 45: Certificat oficial de la superació de les proves d'accés.
 • Universitat de fora de la Comunitat Valenciana: hauran de presentar el justificant de pagament dels drets de trasllat (Es tramita a la universitat on s'ha fet la PAU, aportant certificat d'admissió al grau o certificat de matrícula, que es descarrega des del següent enllaç: ENTREU

1.2.Acreditativa de la situació especial de accés.

 • Certificat del grau de discapacitat en vigor.
 • Fotocòpia del butlletí oficial de publicació de la condició d'esportista d'elit o d'alt nivell.

1.3.Acreditativa del dret a l'exempció de taxes de matrícula.

 • Membres de família nombrosa o monoparental: títol en vigor.
 • Víctimes de terrorisme: acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: Certificat de l'grau de discapacitat en vigor.
 • Matrícula d'honor en segon de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat: certificat oficial de l'institut (en aquest cas, a més de enviar-lo al correu indicat, caldrà sol·licitar cita prèvia al web de centre i lliurar l'original dins del termini).
 • Víctimes de violència de gènere: acreditació de la condició.

2.DOCUMENTACIÓ PER A ESTUDIANTS DE 2n CURS I POSTERIORS

 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada, en cas que no l'hages presentat anteriorment o haja modificació del número de compte.

Caldrà presentar documentació tant si demanes beca com si et trobes en alguna d'aquestes situacions que et donen dret a exempció de taxes:

 • Membres de família nombrosa: títol en vigor.
 • Víctimes de terrorisme: acreditació de la condició.
 • Persones amb discapacitat: acreditació de la condició.
 • Víctimes de violència de gènere: acreditació de la condició.