El programa Erasmus+ comprèn mobilitat d'estudiants  para un període d'estudis a l'estranger en una institució d'educació superior (HEI).

El període d'estudi a l'estranger també pot incloure un període de formació pràctica.

Per garantir que les activitats de mobilitat siguen d'alta qualitat i tinguen un impacte màxim en els estudiants, han de ser compatibles amb les necessitats de desenvolupament personal de l'estudiant i amb les relacionades amb els aprenentatges corresponents a la seua titulació. El període d'estudis a l'estranger ha de formar part del programa d'estudis que segueix l'estudiant per completar una titulació de cicle curt (cicles formatius de grau superior), primer cicle (grau), segon cicle (màster o equivalent) i tercer cicle o doctorat.

La mobilitat de l'estudiant pot afectar qualsevol àrea de coneixement/disciplina acadèmica.

La durada del període d’estudis es de 3 a 12 mesos.

Un mateix estudiant pot participar en períodes de mobilitat que sumen un total de a 12 mesos com a màxim per cicle d'estudis, independentment del nombre i el tipus d'activitats de mobilitat. La participació amb una beca zero de fons de la UE també compta per al còmput d'aquesta durada màxima: 

  • Durant el primer cicle (grau o equivalent), inclòs el cicle curt (cicles formatius de grau superior) (nivells 5 i 6 del MEC)
  • Durant el segon cicle (màster o equivalent, nivell 7 del MEC), i
  • Durant el tercer cicle, com doctorand (nivell de doctorat o nivell 8 del MEC).

El lloc on els estudiants poden dur a terme la seua mobilitat és o bé en un país del programa o bé en un país associat, diferent del país on estiga establerta l'organització d'origen i del país en el qual viu l'estudiant durant els seus estudis.