• Programa Erasmus Estudis Mobilitat

El Servei de Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València. S'estructura de la següent manera:

 • Secció d'Assessorament Lingüístic
 • Secció de Dinamització Lingüística
 • Secció d'Aprenentatge i Acreditació
 • Secció de Recursos Lingüístics
 • Unitat de gestió econòmica i administrativa

Missió

L’assoliment de l’ús normalitzat de la llengua pròpia, açò és, el desenvolupament de totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna (art. 6.3 dels Estatuts de la Universitat de València), i l'augment del plurilingüisme dels membres de la comunitat universitària.

Visió

Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València. Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, d'altres llengües, i en particular de l'anglès, com a llengua de comunicació internacional. Formar i assessorar lingüísticament i terminològica la comunitat universitària, i en especial el PDI i el PAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa lingüística i l'autonomia dels usuaris tant en valencià com en altres llengües. Promoure les actituds sociolingüístiques favorables al valencià i dinamitzar-ne l'ús efectiu i normal en tots els àmbits de la vida universitària.

Serveis oferts

 • Cursos

Cursos presencials, semipresencials o virtuals de valencià adreçats a tota la comunitat universitària.
Cursos específics de valencià per a nouvinguts.
Cursos específics de valencià per al PDI i el PAS (tutories, reforç oral, cursos intensius d’estiu, atenció al públic, etc.).


 • Autoaprenentatge

Formació en valencià, anglès, francès i alemany mitjançant els centres d’autoaprenentatge de llengües (CAL). Assessorament personalitzat, grups de conversa (PDI, PAS i Estudiants), ús de la mediateca lingüística (premsa, revistes, cinema, música, biblioteca, etc.) i preparació i simulació de proves de nivell.

 • Proves i certificats

Convocatòria de les proves oficials per a l’obtenció del Certificat de Coneixements de Valencià de les universitats valencianes (CIEACOVA).
Convocatòria de les proves prèvies de valencià en els processos d’oposicions o de concursos realitzats pel Servei de Recursos Humans PAS i PDI.
Promoció de les proves de certificació en altres llengües entre la comunitat universitària.

 • Llenguatge científic 

Assessorament lingüístic en valencià i en anglès, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge científic.
Correcció i traducció al valencià de textos i materials elaborats pel PDI de la Universitat de València.
Correcció de textos i materials en anglès elaborats pel PDI de la Universitat de València.

 • Llenguatge administratiu

Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge administratiu i de llengua general.
Correcció de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió elaborats i editats en valencià pels òrgans, centres, departaments i serveis de la Universitat de València.
Traducció al valencià de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió elaborats i editats pels òrgans, centres, departaments i serveis de la Universitat de València.

 • Extensió de l'ús del valencià i foment del plurilingüisme

Promoció de la docència en valencià entre el personal docent i investigador i l’estudiantat. En particular, incentivació de l'elaboració i difusió de materials de suport a la docència en valencià.
Incentivació de la recerca en català i, en concret, de la redacció i la defensa en aquesta llengua de les tesis doctorals i dels articles d'investigació i divulgació científica.
Difusió i promoció dels recursos informàtics, bibliogràfics, audiovisuals i de qualsevol altre tipus, creats tant per iniciativa pública com privada, que siguen útils per a l'assoliment de l'autonomia lingüística dels usuaris i per a l'extensió de l'ús de la llengua.
Promoció de l'ús del valencià per part del PAS, tant en la documentació administrativa com en l'atenció al públic.
Sensibilització de la comunitat universitària sobre les bones pràctiques lingüístiques que contribueixen a la normalització del valencià i al foment del plurilingüisme.
Difusió i assessorament sobre drets lingüístics.
Organització d'activitats de promoció de l'ús de la llengua pròpia i de foment del plurilingüisme en diversos àmbits (cinema, teatre, música, publicacions, etc.) dins la comunitat universitària.
Suport a les activitats de promoció del valencià a la Universitat de València, dutes a terme tant per organismes de la Universitat com també per altres entitats i col·lectius.
Coordinació d'iniciatives de foment del valencià i del plurilingüisme amb les altres universitats i institucions públiques valencianes i de l'àmbit lingüístic català.
Formació, dinamització i renovació constant del Voluntariat Lingüístic universitari.

Compromisos de qualitat

Mantenir actualitzats els canals d'informació del SPL: web, llistes de correu electrònic, eines de xarxa social, presència física als centres d'autoaprenentatge de llengües, atenció personal i telefònica, etc.
Mesurar, avaluar diacrònicament i publicar la participació en les activitats de dinamització organitzades, així com també els serveis de formació i d'assessorament lingüístic i terminològic prestats (destinataris, nivells, tipus de servei, volum, etc.).
Publicar la memòria de cada any, una volta acabat aquest, juntament amb el pla d'actuació de l'any següent.
Mesures de protecció del medi ambient: prioritzar els canals d'informació electrònica (web, correu electrònic, etc.); reduir el consum de paper; en darrer terme, usar paper reciclat o ecològic.

El SPL us pot atendre:

Personalment, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Ubicació i informació de contacte

En el web del SPL, les 24 hores del dia. Per a cada servei específic, seguiu les instruccions publicades en l'apartat corresponent del web.

Podeu enviar els vostres suggeriments a la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions

Centre d'Idiomes

La Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària i del públic en general el Centre d'Idiomes per satisfer les necessitats d’aprenentatge de llengües estrangeres.

Cursos generals

En el període octubre-juny el Centre d’Idiomes (CdI) ofereix cursos de 90 hores de duració per als alumnes de la UV que desitgen ampliar el seu coneixement d’idiomes. El CdI ofereix una gran varietat d’horaris tant pel matí com per la vesprada per poder oferir cursos al major número possible d’alumnes independentment del seu horari de classes a la universitat. Tenen l’opció de vindre a classes dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, o assistir un sol dia els divendres pel matí o per la vesprada, o també els dissabtes pel matí.

Aquests cursos segueixen l’esquema de nivells del Marc Comú Europeu de Referència, que ha sigut adoptat per la majoria d’universitats europees. Al finalitzar el curs l’estudiant podrà obtindre, en cas d’haver aconseguit els objectius mínims del curs, un certificat en el que es farà constar el número d’hores, el nivell realitzat i la qualificació obtinguda.

Aquells alumnes que ho desitgen, una vegada finalitzat el curs, podran a més presentar-se a les proves d’acreditació del nivell que han cursat. En cas de passar aquesta prova, rebran un certificat acreditatiu d’haver aconseguit el nivell.

Cursos intensius

Durant els mesos de juliol, agost i setembre el Centre d’Idiomes oferta cursos intensius de 60 hores de duració. Els alumnes que participen en un curs intensiu realitzaran un total de 20 sessions de tres hores cadascuna. Aquestos cursos estan especialment dissenyats per a aquells alumnes que, o bé es troben entre dos nivells i desitgen consolidar els seus coneixements, o bé desitgen maximitzar l'aprenentatge d’una llengua en un espai curt de temps.

Així mateix, al finalitzar el curs l’estudiant podrà obtindre, en cas d’haver assolit els objectius mínims del curs, un certificat en el que es farà constar el número d’hores, el nivell realitzat i la qualificació obtinguda.

Cursos de preparació de exàmens

També en el període octubre-juny el CdI oferta cursos de preparació per a exàmens de la University of Cambridge Local Examinations, TOEFL y IELTS. Els cursos amb major demanda són els de preparació per al First Certificate i Certificate in Advanced English de la University of Cambridge. Els alumnes que opten per preparar-se per a un examen realitzaran també un total de 90 hores i podran rebre un certificat de curs realitzat al finalitzar el mateix.

Cursos a mida

Una nova proposta acadèmica del CdI és la d’oferir cursos que s'adapten a les necessitats d’un col·lectiu específic amb les mateixes necessitats a l’hora d’aprendre una llengua. Dins d’aquests cursos trobem anglès per a les Ciències de la Salut, anglès Jurídic i d’altres cursos segons la demanda del col·lectiu que ho sol·licite.
Altre exemple d’aquest servei són els cursos específics per als grups ARA de la Universitat de València. Aquestos cursos no tenen un número d’hores establert ja que variarà en funció de les característiques del curs i de les necessitats dels alumnes.

Proves d’acreditació del Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLE)

El Centre d’Idiomes ofereix als alumnes de la Universitat de València el nostre servei d’anivellació. Les PACLE són proves que determinen el grau de competència i domini en idiomes estrangers. El CdI s’encarrega enterament de la seua elaboració i avaluació. Aquesta prova consta de cinc parts: gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita. Expressió oral i expressió escrita. Després de la realització de la prova el Centre d’Idiomes de la UV emet un certificat acreditatiu del nivell que té un alumne, amb una descripció general de les habilitats incloses en cada nivell segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
C/ Serpis, 25
46022 València
Tel.: 963 067 781
secretaria@centreidiomes.es
www.centreidiomes.es

Institut Confuci

Aquest institut té per objectiu impulsar l'estudi de la llengua xinesa, i també fer de nucli per als intercanvis de professorat i alumnat. L'Institut ofereix actualment el curs Xinès: llengua, cultura i societat i Xinès: llengua, cultura i negocis per a professionals. A més, l'Institut imparteix cursos de japonès.

INSTITUT CONFUCI
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Av. Blasco Ibañez, 32
46010 València
Tel.: 963 983 592
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València

Els estudiants i personal de la Universitat de València necessita acreditar, per a diferents processos acadèmics i administratius, estar en possessió d’un determinat nivell de llengües estrangeres L2. En aquest sentit,  la Comissió Assessora de Llengües L2 va aprovar la taula d’equivalències que s’aplicarà en aquests casos.

Consulteu taula

Acreditació d'Idiomes

La Universitat de València és centre examinador dels idiomes següents:

 • Espanyol: la Universitat de València examina del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) que expedeix el Ministeri d’Educació i Cultura. D’aquest diploma, n’hi ha tres nivells: el certificat inicial, el diploma bàsic i el diploma superior.
 • Italià: fruit d’un conveni entre el Centre d’Avaluació i Acreditació Linguística de la Università Stranieri de Perugia, la Universitat de València és centre examinador dels Certificats Oficials de Llengua Italiana (CELI). Cada curs, la Universitat ofereix dues convocatòries que inclouen les proves dels cinc nivells d’acreditació oficial de l’italià.
 • Valencià: el Servei de Política Lingüística realitza les proves i expedeix els certificats de coneixements de valencià de la Universitat de València.

Més informació:

Servei de Política Lingüística
Carrer d'Amadeu de Savoia, 4, 3a.planta.
46010 València
Tel.: 96 39 37160
spl@uv.es
www.uv.es/spl

 • Xinès: l’Institut Confuci és un centre oficial per a l’ensenyament de la llengua xinesa i la difusió de la seua cultura. La Universitat de València, a més d’oferir formació, expedeix els certificats oficials de coneixement de la llengua xinesa.

Més informació:

Institut Confuci
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Avinguda de Blasco Ibañez, 32.
46010 València
Tel.: 96 39 83592
Fax: 96 39 83592
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies